Ogilltigförklara avtal

Om ett avtal mellan en leverantör och en upphandlande myndighet har ingåtts utan att ha upphandlats enligt ett tillåtet upphandlingsförfarande, kan avtalet ogilltigförklaras av förvaltningsdomstol. Ett ogilltigförklarande medför att den upphandlande myndigheten måste genoföra en ny upphandling.

Vi hjälper er att bedöma om ett avtal har ingåtts i strid med lag och i så fall hur stor möjligheten är att nå framgång med en överprövning avseende avtalets gilltighet.

Om ni väljer att överpröva företräder vi er inför förvaltningsdomstol, alternativt ger er juridiska råd om ni istället vill sköta överprövningen själva.

Våra juridiska råd grundas på vår mångåriga och breda erfarenhet av offentlig upphandling inom många olika branscher. Vi har tillgång till en omfattande rättsfallsdatabas där vi kan jämföra ert fall med liknande fall.