Månadsarkiv: april 2015

Nackdel att veta för mycket i en upphandling

Kammarrätten i Göteborg mål 6593-14

Vid en upphandling av hisservice till ett kommunalt fastighetsbolag skulle anbudsgivaren offerera ett fast pris för hela avtalsperioden avseende vissa typer av servicearbeten. Den anbudsgivare som haft avtalet tidigare förlorade upphandlingen. En ny leverantör tilldelades därför det nya avtalet. Den tidigare leverantören ansökte om överprövning och anförde bland annat att den vinnande leverantören haft en fördel genom att de inte kände till hissarna. Informationsunderskottet hade medfört att övriga leverantörer lämnat orimligt låga priser eftersom de inte kände till hur omfattande servicen hade varit tidigare . Kammarrätten som avslår ansökan anser dock att tillräckligt mycket information funnits i förfrågningsunderlaget för att varken transparens- eller likabehandlingsprincipen skulle ha överträtts.

Fick inte åberopa annat företags kvalitets- och miljöledningssystem

Kammarrätten i Göteborg 3914-14

Kammarrätten har beslutat att en leverantör skall uteslutas från en upphandling av tekniska konsulter. Leverantören hade åberopat ett annat företags kvalitets- och miljöledningssystem vilket medförde att leverantören inte uppfyllde ett skall-krav på kvalitets- och miljöledningssystem. Enligt kammarrätten utarbetas sådana system individuellt för det enskilda företaget och endast det företaget kan vara bundet av det. En ledamot var dock skiljaktig och ansåg att det inte fanns någon inskränkning enligt 11 kap. 2 § LOU för leverantören att åberopa det andra företagets kapacitet och att det därför uppfyllde skall-kravet ifråga.

Leverantör fick vara referens för de egna konsulterna

Kammarrätten i Göteborg mål 6869-14

Det var fel av en kommun att i en upphandling av konsulter utesluta en anbudsgivare på grund av att det var en överordnad hos leverantören som lämnat referenser för att bekräfta konsulternas kompetens. Kommunen ansåg att endast referenser från externa  personer kunde godtas, men enligt kammarrätten fyller personliga referenser som ska bekräfta utbildning/arbetserfarenhet en annan funktion än kundreferenser. En bekräftelse av någons kompetens görs lämpligen av någon som känner till saken. Vidare fanns det inget  skall-krav i förfrågningsunderlaget på att de personliga referenserna skulle vara från extern person. Kammarrätten bifaller därför leverantörens ansökan om överprövning.