Månadsarkiv: augusti 2015

Krav på utbildningscertifikat var orimligt

Domstolsverket har i sin upphandling av teletekniskt säkerhetssystem (CCTV) till Malmö tingsrätt ställt upp ett skall-krav som står i strid med proportionalitetsprincipen, varför upphandlingen nu måste göras om. Kravet innebar att anbudsgivarna måste ha ett visst utbildningscertifikat som erhölls efter en kurs hos SSF Stöldsskyddsföreningen. Syftet med kravet var att säkerställa att ansvarig installatör hade rätt kompetens, men eftersom den kompetensen kunde uppnås på andra sätt kunde kravet enligt kammarrätten leda till att potentiella leverantörer avstod från att lämna anbud och att konkurrensen därmed begränsades. Kammarrätten bifaller därför leverantörens överklagan och upphäver därmed förvaltningsrättens tidigare avgörande där leverantörens överprövan hade avslagits.

Uppgifter i ett anbud lämnas inte ut

Vissa uppgifter i ett anbud i en offentlig upphandling lämnas inte ut. Uppgifterna avsåg pris, organisation, antal fordon, genomförandebeskrivning och bemanning. Kammarrätten anser att dessa uppgifter omfattas av sekretess för affärs- och driftsförhållanden enligt 31 kap. 16 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Därmed skall de inte lämnas ut av den upphandlande myndigheten. Upphandlingen i fråga rörde insamling av hushållsavfall och anbudsgivaren hade begärt att uppgifterna skulle behandlas konfidentiellt för att undvika ekonomisk skada. Mot den bakgrunden finner kammarrätten att det föreligger särskild anledning att anta att leverantören skulle lida skada om de lämnades ut.