Månadsarkiv: november 2015

Korrekt att avbryta upphandling

Kammarrätten har kommit fram till att en kommun haft grund för sitt beslut att avbryta en offentlig upphandling av ramavtal avseende skrivare och kopiatorer. Som skäl för beslutet att avbryta upphandlingen hade kommunen bland annat angett att det förelegat en otydlig utvärderingsmodell, att kvalificeringskraven ändrats och att transparensen varit bristfällig i förfrågningsunderlaget. Kammarrätten anser att kommunen visat att den har haft sakligt godtagbara skäl för att avbryta upphandlingen.

Offererad produkt skulle namnges

En anbudsgivare i en offentlig upphandling av audio/video-produkter får efter överprövning i kammarrätten inte vara med i den nya anbudsutvärdering som ska göras i upphandlingen. Anbudsgivaren hade inte i anbudet skrivit namnet på den offererade produkten vilket var ett skall-krav enligt förfrågningsunderlaget. Produkten fanns i och för sig angiven i anbudsgivarens webbshop men när det inte fanns någon hänvisning dit i anbudet kunde det inte medför att kravet var uppfyllt. Genom att ändå utvärdera anbudet hade upphandlande kommuner brutit mot likabehandlingsprincipen. Kammarrätten bifaller därför överklagandet.

Vagt fordonskrav medför att upphandlingen avbryts

Kammarrätten har efter att en anbudsgivare ansökt om överprövning riktat kritik mot ett krav på fordonsplan som funnits med i förfrågningsunderlaget till en offentlig upphandling av resor och trafik. Det obligatoriska kravet på att fordonsplan ska anges i anbudet har enligt kammarrätten formulerats på ett allt för vagt sätt, vilket har öppnat för många olika tolkningar av kravet. Anbud med näraliggande innehåll har också bedömts olika. Enligt kammarrätten strider ett obligatoriskt krav med en sådan vag lydelse mot principerna om transparens och likabehandling.
Kammarrätten beslutar därför att upphandlingen ska avbrytas och göras om.

Projektchef uppfyllde inte krav på erfarenhet som arbetsledare och platschef

En leverantör som placerats på andra plats överprövade en upphandling och hävdade
att en person som varit projektchef och överställd såväl arbetsledare som platschef inte innebär att personen uppfyller ett krav i förfrågningsunderlaget som uttryckligen efterfrågar erfarenhet i de senare rollerna. Det vinnande anbudet borde därför ha förkastats. Kammarrätten bifaller leverantörens ansökan om överprövning eftersom det vinnande anbudet borde ha förkastats på grund av att kravet på erfarenhet inte kunde anses vara uppfyllt. Upphandlingen ska rättas genom att en ny anbudsutvärdering genomförs i vilken det vinnande anbudet inte ska beaktas.

Ändring i villkoren innebar ny upphandling

Kammarrätten har ogiltigförklarat ingångna avtal i en upphandling av klienter för IT-arbetsplats och inköp av Ipads. Genom att införa en option i upphandlingen hade det förväntade inköpet av datorer ökat med 555 procent och upphandlingen hade även breddats till den kommunala skolan. Genom förändringarna hade föremålet för upphandlingen fått en väsentligt förändrad karaktär med betydande skillnader jämfört med det avtal som ursprungligen annonserades. Ändringarna är sådana att kammarrätten anser att en ny upphandling har inletts och då avtal ingicks utan föregående annonsering utgör det en otillåten direktupphandling.