Månadsarkiv: februari 2016

E-post från externa adresser var allmänna handlingar

En man som varit inblandad i en offentlig upphandling begärde bland annat att få ut e-postmeddelanden som skickats till två tjänstemän på länsstyrelsen. Genom att motta e-postmeddelandena har de kommit behörig befattningshavare tillhanda och är att anse som inkomna och är allmänna handlingar. De ska därför enligt kammarrätten lämnas ut efter sedvanlig sekretessprövning.

Felet vid anbudsprövningen påverkade inte upphandlingen

Det var fel av Uddevalla kommun med flera att inte utvärdera ett anbud från en leverantör vid en offentlig upphandling av skrivare. Leverantörer hade som enda bolag angett ett pris för installation vilket mot bakgrund av hur förfrågningsunderlaget var utformat inte var ett fel som skulle utesluta anbudet från utvärderingen. Leverantören hade ändå ingen framgång med sin ansökan om överprövning då leverantören inte lidit någon skada av felet, eftersom det var den enda leverantör som angett en sådan kostnad var dess anbud för högt för att vinna upphandlingen.

Förkastas för att ha skrivit decimaltal i anbudet

I Trafikverkets offentliga upphandling av konsulter inom tunnelsäkerhet skulle alla roller prissättas med ett pris högre än 899 kronor. En anbudsgivare hade i anbudet offererat ett pris på 899,1 kronor. I Trafikverkets instruktion framgick det emellertid att belopp skulle anges utan moms samt i heltal. Den information som lämnats i förfrågningsunderlaget om att decimaler inte får anges när anbudspris redovisas, är enligt kammarrätten så tydlig att alla rimligt informerade leverantörer fått det klart för sig. Det var därmed inte fel av Trafikverket att tilldela andra leverantörer det aktuella upphandlingsavtalet. Anbudsgivarens överprövan avslås därmed.

Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet antogs inte varför upphandling görs om

Av upphandlingens förfrågningsunderlag framgår att det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet skulle antas. De två aktuella företagens anbud var likvärdiga avseende efterfrågade kvalitetskriterier – trots det antogs det anbud som var nästan två miljoner dyrare. Enligt kammarrätten kan den valda utvärderingsmodellen därmed inte anses ägnad att leda till att det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet antas. Modellen strider därför mot reglerna om offentlig upphandling. Då förlorande företag i vart fall riskerat att lida skada till följd av den felaktiga utvärderingsmodellen bifaller kammarrätten företagets överklagande och besluta att upphandlingen ska göras om.

Upphandlingsavtal ogiltigt men består på grund av allmänintresset

Trafikverket saknade rätt att ingå ett tillfälligt entreprenadkontrakt med ett företag utan föregående annonsering. Upphandlingen avsåg vägunderhåll inom Hudiksvall och Gävleborgs län. På grund av det tvingande allmänintresset, bestående av att ett kort avbrott i arbetet skulle riskera trafiksäkerheten ska avtalet dock bestå.
Kammarrätten anser att det förvisso har varit absolut nödvändigt att tilldela kontraktet och vid tiden för avtalets tecknande förelåg det synnerligen brådska. Å andra sidan borde Trafikverket ha kunnat förutse brådskan och har enligt kammarrätten inte vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att undvika upphandling utan föregående annonsering. Förutsättningarna i 4 kap. 5 § första stycket LOU (3) för att underlåta annonsering är därför inte uppfyllda. Det tillfälliga avtal som Trafikverket ingått med företaget i maj 2015 är således ogiltigt. Eftersom avtalet avser underhåll av ett av Sveriges mest trafikerade vägavsnitt är dock kammarrätten överens med underinstansen om att avtalet i enlighet med 16 kap. 14 § LOU ska bestå. Därmed avslår kammarrätten företagets ansökan om överprövning av avtals giltighet.

HFD om låga anbudspriser vid offentlig upphandling

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har avgjort flera mål om huruvida upphandlande myndigheter har kunnat förkasta anbud med motiveringen att anbuden varit onormalt låga. HFD kommer fram till att en anbudsgivare till Trafikverket lämnat rimliga förklaringar till sina delvis låga priser, medan två koncernbolag i flyttbranschen, som lämnat anbud med korsvis låga priser till en kommun, inte gjort det.

I ett mål gällande anbud till Trafikverket var det ett bolag som lämnat anbud som ansetts vara onormalt lågt. Bolaget som för vissa konton lämnat priser med negativa belopp, förklarade priserna med att de grundades på tidigare erfarenhet av Trafikverket som beställare, att man utgick från att affärerna skulle komma att innebära helt andra mängder jobb än verket räknat med, stordriftsfördelar samt bolagets goda ekonomi. Förutom dessa argument, fäster HFD avseende vid att det varit fråga om omfattande upphandlingar som sträckt sig över många år och gällt hundratals konton, och kommer därför fram till att det inte visats att bolagets anbud saknat affärsmässighet, varför det inte funnits förutsättningar att förkasta bolagets anbud. Det har enligt HFD inte heller funnits sådana brister i Trafikverkets förfarande att förordnande om rättelse skulle göras på den grunden.

De andra två målen gäller två bolag i flyttbranschen som lämnat anbud till en kommun. Bolagen ingick i samma koncern och HFD konstaterar att de lämnat korsvis mycket låga priser. Detta innebär enligt HFD att det med anledning av utfallet av ramavtalsupphandlingen finns utrymme för leveransstrategiskt handlande från bolagens sida i samband med avrop. Exempelvis att det alltid skulle kunna komma att vara det bolag med den högsta debiteringen som accepterade kommunens avropsförfrågan. HFD anser sammanfattningsvis att bolagen inte lämnat godtagbara förklaringar till sina låga anbudspriser och kommunen har därmed haft fog för att förkasta anbuden.