Månadsarkiv: september 2016

Ej tydligt krav på liknande komplexitet för referensobjekt

En miljökonsult upphandlades som skulle bistå med specialistkompetens för efterbehandlingsområden vid sanering. Det framgick bl.a. att konsulten skulle vara med i projektets alla skeden, från förberedelse till genomförande. Konsulten skulle ha erfarenhet av uppdrag av liknande komplexitet. Det framgick dock inte tillräckligt tydligt att referensuppdragen innefattade ett krav på att uppdraget skulle ha inneburit just förberedelse och genomförande av sanering. Kammarrätten bifaller därför en ansökan om överprövning.

Leverantör fick fördel genom förhandling inför upphandling

En myndighet hade brutit mot de grundläggande principerna i lagen om offentlig upphandling genom att inför upphandlingen ha haft flera kontakter med leverantören som sedan blev tilldelad kontraktet. Leverantören hade även fått löpande intern information. Villkor i förfrågningsunderlaget om garantier, leveransförsening, viten och grunder för hävning fanns dessutom inte med i kontraktet som slutligen undertecknades. Kontraktet innehöll även andra villkor som inte annonserats. Myndigheten ansågs med anleding av detta ha förhandlat med leverantören på ett sätt som stred mot lagen om offentlig upphandling.