Månadsarkiv: oktober 2016

Påbörjad certifiering av ISO 9001 var tillräckligt

En leverantör ansågs uppfylla kravet på tillämpning av kvalitetssäkringsfrämjande rutiner baserade på SS-EN ISO 9001 eller likvärdigt. Leverantören hade angett att kravet uppfylldes och inget krav fanns på att anbudsgivaren skulle styrka riktigheten i sitt svar. Av bifogat intyg framgick att bolaget börjat arbeta för en SS-EN ISO 9001-certifiering. Eftersom kravet innebar att leverantören skulle tillämpa kvalitetsfrämjande rutiner baserade på SS-EN ISO 9001 medförde inte den omständigheten att certifieringen ännu inte skett vid anbudets inlämnande att leverantören inte uppfyllde kravet. Kammarrätten bifaller därför leverantörens överprövan.

Skall-krav genom misstag skulle fortsatt gälla

I en offentlig upphandling av kollektiv sjötrafik hade ett krav på drifttillstånd för sjösäkerhetsanordningar blivit kvar efter en tidigare upphandling. Kravet skulle dock uppfyllas. Trots misstag och att det saknade relevans för upphandlingen i fråga hade kravet en tydlig och adekvat koppling till upphandlingsföremålet. Det var ej heller klarlagt att kravet frånfallit i Frågor och Svar. Kravet i sig var inte heller oproportionerligt.