Månadsarkiv: mars 2017

Otydlig poängsättning i offentlig upphandling av komvux

I en offentlig upphandling av ramavtal för Komvux och SFI godtogs avropsmodellen. Det framkom hur fördelning skulle ske dels när elev valde anordnare dels när eleven inte valde, så myndigheten kunde inte fritt välja. Utvärderingen lämnade dock ett stort utrymme för godtycklighet när det gällde mervärden. Det fanns exempel på vad som kunde utgöra mervärden men inte vilket svar som hade gett högre respektive lägre poäng. Vidare gavs ingen ledning rörande vad som utgjorde en miniminivå för vad som minst kunde förväntas för att kravställningen i underlaget skulle uppnås. Kammarrätten bifaller därför en anbudsgivares ansökan om överprövning.

Person nämnd i anbudet var ej underleverantör

I en offentlig upphandling av hantverkstjänster med bl.a. fackområdet Kyla och kylanläggning hade en person nämnts i organisationsplanen som Ovk/Injusterare. Att denne nämndes i organisationsplanen ansågs dock inte visa att det var ett åberopande av dennes kapacitet avseende fackområdet Kyla och kylanläggning. Personen var passande för fackområdet Ventilation och leverantören innehade även eget företagscertifikat för kylarbeten och hade således egen kompetens för det aktuella fackområdet.