Månadsarkiv: november 2018

Otillåten komplettering och reservation

pointing-29723_640

Ett vinnande anbud borde ha förkastats. Dels hade leverantören fått göra en otillåten komplettering i form av en försäkran i efterhand, dels innehöll anbudet en otillåten reservation då det hänvisades till AB 04 vad gällde ÄTA-arbeten, vilket innebar att högre arvoden än de som angivits i underlaget gällde för anbudet. Kommunens invändning att dessa omständigheter inte påverkade anbudspriset eller kontraktssumman innebar ingen annan bedömning.

Gävle kommun (kommunen) genomförde, genom ett förenklat förfarande, en upphandling av reparation av en spontkaj på Gavleåns södra sida. Svensk Sjöentreprenad i Stockholm AB (SSE) antogs som leverantör.

YIT Sverige AB ansökte om överprövning. YIT uppgav som grund att kommunen hade brutit på principerna om likabehandling och transparens genom att utvärdera det vinnande anbudet trots att det inte uppfyllde de obligatoriska kraven. YIT anförde att kommunen hade låtit SSE komplettera sitt anbud med en uppgift efter anbudstidens utgång och hade utvärderat anbudet trots att det innehöll en reservation mot ett obligatoriskt krav när det gällde prissättning av ÄTA-arbeten. Om kommunen hade förkastat anbudet hade YIT tilldelats kontrakt och bolaget led således skada.

Förvaltningsrätten i Falun biföll YIT Sverige AB:s ansökan om överprövning och beslutade att upphandlingen fick avslutas först sedan en ny anbudsutvärdering hade genomförts varvid anbudet från Svenska Sjöentreprenad i Sverige AB inte skulle beaktas.

I domskälen uttalades följande:

” – – Obligatoriskt krav Försäkran

I målet är ostridigt att SSE inte har gett in blanketten Försäkran i samband med anbudet. Av utredningen framgår att kommunen har från SSE begärt en ifylld blankett Försäkran. Kommunen har lyft fram att den begärda blanketten Försäkran inte påverkade utvärderingen och att utvärderingsgruppen beslutade att tillämpningen av AFB.51 inte förhindrade att anbudet från SSE deltog i utvärderingen.

Av upphandlingsföreskrifterna framgår följande. Anbudsgivare kan uteslutas om inte AFB.31 och AFB.311 uppfylls. I AFB. 31 sägs att anbudet ska innehålla bl.a. ifylld och undertecknad ”Försäkran”.

En upphandlande myndighet är fri att bestämma hur upphandlingsdokumenten i en upphandling ska utformas samt kriterierna för tilldelning av kontrakt så länge de gemenskapsrättsliga principerna iakttas. De obligatoriska kraven som anges i upphandlingsdokumenten ska normalt vara till fullo uppfyllda i anbudet för att den upphandlande myndigheten ska kunna uppta ett anbud till slutlig anbudsutvärdering och tilldela anbudsgivaren kontrakt i upphandlingen (jfr HFD 2016 ref. 37).

Enligt förvaltningsrättens bedömning har kommunen i upphandlingen ställt obligatoriskt krav med innebörd att anbud ska innehålla ifylld och undertecknad Försäkran. SSE:s anbud saknade blanketten Försäkran och SSE har kompletterat med blanketten efter att kommunen begärt att få in den efter anbudstidens utgång. Därmed kan SSE:s anbud inte anses uppfylla det ställda kravet på ifylld och undertecknad Försäkran. Att SSE därefter har kompletterat med en Försäkran förändrar inte förvaltningsrättens bedömning då upphandlingsdokumentet kräver att det inges med anbudet. Det kan inte heller vara frågan om sådan komplettering som kan godtas enligt LOU. YIT får till följd av att kommunen har felaktigt antagit SSE:s anbud anses ha lidit eller riskerat att lida skada. Grund för ingripande enligt LOU finns således.

– – Reservation m.m.

YIT har lyft fram att SSE i sitt anbud har angett följande. ”Då ändrings- och tilläggsarbeten ska regleras enligt AB04 6 § 9 och 10 gäller följande procentsatser. Kap 6 § 9 moment 2 18 %, Kap 6 § 9 moment 8a 18 % och Kap. 6 § 9 moment 9b 12 %”. YIT anser att SSE därmed har reserverat sig mot kommunens obligatoriska krav.

Kommunen har hänvisat till AFB.51 och lyft fram att procentpriserna inte påverkar anbudspriset och inte heller kontraktssumman samt har behandlats på samma sätt från frågan om Försäkran.

I AFC Entreprenadsföreskrifter vid utförandeentreprenad framgår av AFC.611 Ersättning för ÄTA-arbeten att ändringar och tilläggsarbeten ej får utföras förrän uppgörelsen om prisregleringsmetod har träffats och för ändrings- och tilläggsarbeten beräknas ersättning i första hand enligt AB 04 kap. 6 § 6 (à-priser). Vidare framgår att i andra hand ska överenskommelse om fast pris träffas och i tredje hand ska reglering ske enligt AB 04 kap. 6 § 9 (löpande räkning). Av samma punkt framgår att entreprenörsarvodets storlek enligt kapitel 6 § 9 ska vara 12 % på kostnader enligt punkterna 1-4 och 6-7 samt på kostnader enligt punkt 5 ska entreprenörsarvodet vara 8 %.

Enligt förvaltningsrättens bedömning, som konstaterar att det är ett kontraktsvillkor, får det som SSE tagit med i sitt anbud i denna del anses utgöra en sådan reservation som innebär att anbudet ska betraktas som orent. Kommunen har således felaktigt antagit ett anbud som är orent vilket innebär att YIT får anses ha lidit eller riskerat att lida skada. Grund för ingripande finns även i denna del.

Eftersom bristerna inte avser det konkurrensuppsökande skedet i upphandlingen och det inte heller i övrigt framkommit skäl att förordna att upphandlingen ska göras om är det mot bakgrund av det ovan anförda tillräckligt med en rättelse och då i form av en ny anbudsutvärdering där anbudet från SSE inte får beaktas.”

Otydligt underlag – oklart vilka volymer som efterfrågades

gui-2311261_640En ramavtalsupphandling av vårdbiträdesutbildning skulle göras om. Omständigheten att upphandlingen var förlagd till flera leveransorter försvårade möjligheten att göra en uppskattning av avtalets omfattning och volymer. Dessutom hade underlaget enbart preciserat en lägsta volym för varje kurstillfälle. Vidare var det inte angivet vilka behov de olika orterna hade, det förekom ett stort spann på antalet kursdeltagare. Underlaget var således inte tillräckligt tydligt för att anbudsgivarna skulle kunna utforma konkurrenskraftiga anbud.

Arbetsförmedlingen genomförde en ramavtalsupphandling av vårdbiträdesutbildning genom förenklat förfarande. Upphandlingen omfattade 25 leveransorter, på vilka utbildning skulle kunna bedrivas kontinuerligt under avtalsperioden. Anbud kunde lämnas på en eller flera orter. De angivna leveransområdena skulle utvärderas var för sig, vilket innebar att Arbetsförmedlingen skulle komma att teckna avtal med en leverantör per ort. AcadeMedia Eductus AB (AcadeMedia) och Polstjärnan i Sverige AB (Polstjärnan) lämnade inte anbud men begärde överprövning av upphandlingen.

AcadeMedia ansökte om överprövning och anförde bland annat följande:
”Bolaget har inte kunnat lämna anbud och därmed lidit skada. AcadeMedia menar att upphandlingen strider mot transparensprincipen eftersom avsaknad av uppgift om förväntade volymer gör att anbudsgivarna inte kan beräkna anbudspriset eller få någon uppfattning om vilka resurser uppdraget kräver. Academedia uppger vidare att detta är särskilt allvarligt mot bakgrund av att endast en leverantör ska antas per område och att kontraktsvillkoren innebär att denna måste kunna leverera oavsett hur omfattande avropen blir. Om leverans inte sker kommer leverantören drabbas av sanktioner i form av vite, hävning och skadestånd. AcadeMedia uppger också att det finns en skyldighet för upphandlande myndigheter att uppskatta värdet på upphandlingen och att Arbetsförmedlingen inte lämnat någon uppgift om upphandlingens värde”.

Förvaltningsrätten i Stockholm avslog ansökningarna.

AcadeMedia överklagade domslutet.

AcadeMedia anförde bland annat följande:
”I förfrågningsunderlaget anges ingen uppskattning av förväntade volymer. Arbetsförmedlingen har lämnat uppgifter om att det krävs minst 10 deltagare för att ett kurstillfälle ska bli av och att det finns behov av minst ett kontinuerligt kurstillfälle per leveransort. Dessa uppgifter ger endast information om minimivolymer för att ett kurstillfälle ska bli av på en ort men ger ingen vägledning avseende maximivolymer eller förväntade volymer. Arbetsförmedlingen har själv uppgett att det i de större städerna och i områden med brist på utbildade undersköterskor troligtvis finns ett större behov. Trots detta har Arbetsförmedlingen valt att inte ange i förfrågningsunderlaget vilka dessa områden är. Inte heller anges vad som avses med större städer. Det har inte varit möjligt för anbudsgivarna att utifrån de uppgifter som Arbetsförmedlingen redovisat bilda sig en uppfattning om upphandlingens omfattning eller om omfattningen av uppdraget avseende de olika leveransområdena. En normalt omsorgsfull anbudsgivare har inte kunnat utforma ett konkurrenskraftigt anbud eller ens avgöra vilket eller vilka leveransområden som det skulle vara aktuellt att lämna anbud i. Vidare har en upphandlande myndighet en skyldighet att upprätta en individuell rapport som bl.a. ska innehålla uppgifter om ramavtalets värde. Arbetsförmedlingen har inte gjort detta”.

Arbetsförmedlingen anförde bland annat följande:
”Den uppskattade volymen av upphandlingen är beroende av hur många leveransorter som anbudsgivaren väljer att lämna anbud för. Det finns möjlighet att endast lämna anbud för en eller ett fåtal leveransorter. Den konkurrensbegränsade faktorn som omfattningen av upphandlingen kan innebära har därför beaktats. Vidare framgår garantivolymer för de fyra avropsorterna i förfrågningsunderlaget. En tabell i förfrågningsunderlaget som anger lägsta godtagbara lärartäthet sträcker sig endast mellan 0 och 100 deltagare, vilket är en tydlig indikation på att fler deltagare normalt inte förväntas. Den upphandling som har genomförts är en ramavtalsupphandling och det finns därmed inte något krav på att ange eller garantera volym”.

AcadeMedia anförde att vad Arbetsförmedlingen angett om att fler än 100 deltagare inte kunde förväntas inte stämde. Arbetsförmedlingen hade, på fråga från en leverantör, angett vilken lärartäthet som krävdes vid ett deltagarantal som översteg 100.

Kammarrätten i Stockholm biföll överklagandet och beslutade med ändring av förvaltningsrättens dom att Arbetsförmedlingens ramavtalsupphandling skulle göras om.

I domskälen uttalades följande:

”Kammarrätten ifrågasätter inte att den aktuella utbildningstjänsten som Arbetsförmedlingen avser att upphandla omfattas av bilaga 2 till LOU. Upphandlingen kan därmed göras genom förenklat förfarande även om värdet överstiger tröskelvärdena, se 1 kap. 4 § LOU som hänvisar till 19 kap. 1 och 7 §§ samma lag. Vidare noteras att 12 kap. 15 § LOU och 16 § upphandlingsförordningen inte är tillämpliga i det aktuella målet, eftersom det ännu inte finns något ramavtal eller tilldelningsbeslut.

Den första frågan i målet är därför om förfrågningsunderlaget strider mot principen om transparens i den del som avser uppdragets omfattning. Om så är fallet blir nästa fråga om bolaget har lidit eller kan komma att lida skada av detta.

Det saknas bestämmelser i LOU som anger hur ett förfrågningsunderlag ska vara utformat. De skiftande förhållanden som förekommer i det ekonomiska livet gör att även förfrågningsunderlag som inte är optimalt utformade får godtas under förutsättning att de principer som bär upp LOU inte träds för när, se RÅ 2002 ref. 50. Upphandlingen ska genomföras på ett tillräckligt öppet och förutsebart sätt så att alla rimligt informerade och normalt omsorgsfulla leverantörer ska kunna tolka informationen på samma sätt.

Volymuppgifter i form av antalet utbildningsdeltagare är av betydelse för att kunna göra en uppskattning av upphandlingens omfattning. Som framgår av förfrågningsunderlaget kommer den aktuella utbildningstjänsten att förläggas till 25 geografiska leveransområden. Det krävs minst 10 deltagare för att ett kurstillfälle ska genomföras på en leveransort. Det bedöms finnas behov av minst ett kontinuerligt kurstillfälle per leveransort. I de större städerna och i områden med stor brist på utbildade undersköterskor är behovet troligtvis större. Av en tabell i förfrågningsunderlaget framgår att summan av lägsta godtagbara lärartäthet sträcker sig mellan 2-7 personella resurser för 1-100 deltagare. Av svaret på fråga 19 i ”Frågor och svar” framgår dessutom att det krävs ytterligare personella resurser när det blir aktuellt med fler än 100 deltagare. Något ytterligare framgår inte av förfrågningsunderlaget vad gäller omfattningen av utbildningen.

Uppgifterna i förfrågningsunderlaget anger således endast en minsta volym för varje kurstillfälle men inte någon största volym eller maximalt antal kurstillfällen. Förfrågningsunderlaget anger lärartäthet upp till 100 deltagare medan det av ”Frågor och svar” framgår att det kan bli aktuellt med fler än 100 deltagare på en leveransort. Det möjliga spännet mellan 10 deltagare och över 100 deltagare på vissa leveransorter är således stort. Arbetsförmedlingen har inte definierat vilka leveransorter som anses utgöra större städer eller vilka områden som har stor brist på utbildade undersköterskor. Den omständigheten att upphandlingen är förlagd till flera leveransorter försvårar möjligheten att göra en uppskattning av avtalets omfattning och volym. De svar som framgår i ”Frågor och svar” är inte heller klargörande. Kammarrätten anser med hänsyn härtill att förfrågningsunderlaget är otydligt och att uppgifterna inte är tillräckliga för att rimligt informerade och normalt omsorgsfulla anbudsgivare ska kunna utforma ett konkurrenskraftigt anbud. Upphandlingen strider således mot principen om transparens. Det saknas skäl att pröva vad bolaget ytterligare har anfört eftersom upphandlingen innehåller brister redan i denna del.

Upphandlingens brister har påverkat bolagets möjligheter att lämna ett konkurrenskraftigt anbud. Med anledning av detta har bolaget i vart fall riskerat att lida skada. Det finns därför skäl för ingripande enligt 20 kap. 6 § LOU. Eftersom bristen hänför sig till upphandlingens konkurrensuppsökande skede ska upphandlingen göras om. Överklagandet ska därför bifallas.”