Avtalsrättsliga frågor offentlig upphandling

En offentlig upphandling avslutas genom att ett avtal ingås mellan den upphandlande organisationen och den leverantör som vunnit upphandlingen. När avtalet sedan ska fullgöras uppstår det ibland tvist angående hur en bestämmelse i avtalet faktiskt ska tolkas och uppfattas. I många fall kan man genom förhandling komma fram till en samförståndslösning. Våra advokater eller jurister ger er råd och stöd samt biträder er vid avtalstvister.