Kategoriarkiv: Sekretess

Sekretess gällde för CV:n för elnätsarbete

En person hade begärt att få ta del av samtliga inkomna anbud rörande ett bolags elnätsarbeten. Anbudsgivarna hade särskilt begärt sekretess för bland annat personliga cv:n, eftersom det enligt anbudsgivarna kunde påverka dem negativt om dessa uppgifter hamnade i orätta händer. Det konstaterades med bakgrund av upphandlingens karaktär, att det fanns särskild anledning att anta att bolaget som lämnat anbud skulle lida skada om uppgifter som ledde till att deras personal kunde identifieras röjdes. Det förelåg därmed hinder för utlämnande.

E-post från externa adresser var allmänna handlingar

En man som varit inblandad i en offentlig upphandling begärde bland annat att få ut e-postmeddelanden som skickats till två tjänstemän på länsstyrelsen. Genom att motta e-postmeddelandena har de kommit behörig befattningshavare tillhanda och är att anse som inkomna och är allmänna handlingar. De ska därför enligt kammarrätten lämnas ut efter sedvanlig sekretessprövning.

Uppgifter i ett anbud lämnas inte ut

Vissa uppgifter i ett anbud i en offentlig upphandling lämnas inte ut. Uppgifterna avsåg pris, organisation, antal fordon, genomförandebeskrivning och bemanning. Kammarrätten anser att dessa uppgifter omfattas av sekretess för affärs- och driftsförhållanden enligt 31 kap. 16 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Därmed skall de inte lämnas ut av den upphandlande myndigheten. Upphandlingen i fråga rörde insamling av hushållsavfall och anbudsgivaren hade begärt att uppgifterna skulle behandlas konfidentiellt för att undvika ekonomisk skada. Mot den bakgrunden finner kammarrätten att det föreligger särskild anledning att anta att leverantören skulle lida skada om de lämnades ut.