Rättsfall

Senaste 100 rättsfall

 • MIG 2019:22: Kravet på försörjningsförmågan vid anhöriginvandring är uppfyllt om ankny...
 • MIG 2019:20: Åtgärder som ett offentligt biträde vidtar för att överklaga Migrationsve...
 • MIG 2019:21: En ansökan om uppehållstillstånd grundad på anknytning kan avslås på grun...
 • MIG 2019:19: Vid prövningen av om arbetstillstånd ska beviljas finns det inget som hin...
 • MIG 2019:18: Fråga om betydelsen av ändrad uppgift om födelsetid vid bedömningen av om...
 • AD 2019 nr 48: Tolkning av en bestämmelse i ett företagsanpassat kollektivavtal om vilod...
 • AD 2019 nr 49: En avdelningschef på ett bevakningsföretag har tillskansat sig egendom so...
 • MIG 2019:17: Tolv månader är den maximala tid som en utlänning får hållas i förvar för...
 • AD 2019 nr 47: I samband med riksavtalsförhandlingar har en arbetstagar- och en arbetsgi...
 • AD 2019 nr 46: Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar stadfästelse av förl...
 • MIG 2019:16: En utlänning har beviljats uppehållstillstånd för arbete men p.g.a. förse...
 • AD 2019 nr 45: Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning....
 • MIG 2019:15: Det finns förutsättningar att bevilja en utlänning fortsatt uppehållstill...
 • AD 2019 nr 43: Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan...
 • AD 2019 nr 44: Målet gällde avskedande m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på...
 • MIG 2019:14: Inom ramen för bedömningen av en asylsökandens skyddsbehov kan även fråga...
 • MÖD 2019:12: Omprövning av dikningsföretag ----- Mål om omprövning av en markavvattnin...
 • MIG 2019:12: Kravet på försörjningsförmåga kan uppfyllas genom att anknytningspersonen...
 • MIG 2019:13: Praktiska eller legala hinder för en palestinsk flykting mot att återvänd...
 • AD 2019 nr 40: Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan avslog...
 • AD 2019 nr 41: Målet gällde skadestånd. Domen innebar att kärandens talan bifölls på gru...
 • AD 2019 nr 42: Målet gällde fordran på lön m.m. Domen innebar att kärandens talan biföll...
 • AD 2019 nr 39: En polis har efter säkerhetsprövning av Polismyndigheten, enligt säkerhet...
 • AD 2019 nr 38: En arbetstagare vid Migrationsverket har avskedats med påstående om att h...
 • AD 2019 nr 37: Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan biföll...
 • MIG 2019:11: Fråga om karenstid för svenskt medborgarskap för en person som varit verk...
 • AD 2019 nr 35: En arbetstagare, som varit anställd på ett bolag inom byggbranschen, har...
 • AD 2019 nr 36: Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan avslog...
 • MIG 2019:10: En asylsökande har inte ansetts utesluten från att anses som flykting på...
 • MIG 2019:9: Vid bedömningen av om en asylsökande ska undgå ansvar för sådana gärninga...
 • AD 2019 nr 33: En undersköterska på ett äldreboende har använt ett olämpligt språkbruk s...
 • AD 2019 nr 34: Fråga om ett bolag gjort sig skyldigt till förhandlingsvägran och därvid...
 • MIG 2019:8: När Migrationsverket har återkallat eller upphävt en utlännings Schengenv...
 • MÖD 2019:7: Bygglov för enbostadshus ----- Länsstyrelsen upphävde kommunens beslut om...
 • AD 2019 nr 32: Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls p...
 • MIG 2019:7: Ett beslut om avlägsnande som överklagats måste som regel överprövas av d...
 • AD 2019 nr 29: Målet gällde lönefordran. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades...
 • AD 2019 nr 30: Målet gällde lönefordran. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades...
 • AD 2019 nr 31: Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan...
 • HFD 2019 ref. 16: Fråga om hur det ska bestämmas vad som är skälig ersättning för kostnader...
 • AD 2019 nr 27: Målet gällde semesterersättning m.m. Domen innebar stadfästelse av förlik...
 • AD 2019 nr 28: Målet gällde skadestånd på grund av avskedande m.m. Domen innebar att tin...
 • AD 2019 nr 24: Fråga om disciplinpåföljd enligt lagen om offentlig anställning.
 • AD 2019 nr 25: Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att talan avslogs.
 • AD 2019 nr 26: Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att talan avslogs.
 • MÖD 2019:6: Tillsyn enligt miljöbalken ----- Klagomål på buller från vindkraftverk. M...
 • MIG 2019:6: Den tid en tredjelandsmedborgare som haft härledd uppehållsrätt suttit fr...
 • AD 2019 nr 22: Sju arbetstagare anställda hos bolag i en mediekoncern träffade avtal med...
 • AD 2019 nr 23: Målet gällde skadestånd. Domen innebär stadfästelse av förlikning.
 • HFD 2019 ref. 15: Fråga om, och i så fall under vilka förutsättningar, ett övertagande före...
 • MIG 2019:5: Om det bedöms finnas skälig anledning att anta att en utlänning i det lan...
 • AD 2019 nr 21: En dom på betalningsskyldighet som inte vunnit laga kraft får verkställas...
 • AD 2019 nr 19: Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning. Domen innebar stadfästelse...
 • AD 2019 nr 20: Arbetsdomstolen har ansett att det inte funnits laga skäl för avskedade,...
 • MÖD 2019:5: Tillstånd till vindkraftpark ----- I ett mål om tillstånd till uppförande...
 • MIG 2019:4: Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd p.g.a. praktiskt verkställighe...
 • MIG 2019:3: Begreppet vårdnadshavare i 18 kap. 1 a § andra stycket utlänningslagen in...
 • AD 2019 nr 18: Målet gällde otillåten kvittning m.m. Domen innebar stadfästelse av förli...
 • AD 2019 nr 16: Två bolag har tecknat kollektivavtal i form av s.k. hängavtal till byggav...
 • AD 2019 nr 17: Fråga bl.a. om tre målare varit anställda hos ett måleriföretag eller hos...
 • MÖD 2019:4: Skyldighet att kommunicera granskningsutlåtande i detaljplaneärende -----...
 • MIG 2019:2: Kravet på hederligt levnadssätt i medborgarskapslagen kan inte anses uppf...
 • AD 2019 nr 14: Målet gällde skadestånd för brott mot lagen (1990:409) om skydd för föret...
 • AD 2019 nr 15: Fråga om det funnits laga grund för avskedande av en generaldirektör. Tvi...
 • MÖD 2019:3: Regresstalan avseende efterbehandlingsansvar enligt 10 kap. 6 § miljöbalk...
 • MIG 2019:1: En asylsökandes skyddsbehov ska prövas även i sådana fall där personens i...
 • AD 2019 nr 12: Fråga om förutsättningar föreligger för att interimistiskt vid vite förbj...
 • AD 2019 nr 13: Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan...
 • MÖD 2019:2: Detaljplan för uppförande av bostadshus ----- Kommunen har i detaljplan u...
 • AD 2019 nr 10: Fråga om en arbetsgivare gjort sig skyldig till kollektivavtalsbrott geno...
 • AD 2019 nr 11: Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan...
 • AD 2019 nr 9: Fråga om fem arbetstagare vid beräkning av uppsägningstid har haft rätt a...
 • AD 2019 nr 8: Fråga om arbetsgivaren brutit mot turordningsreglerna i 22 § anställnings...
 • AD 2019 nr 5: Målet gällde skadestånd på grund av avskedande. Domen innebar att tingsrä...
 • AD 2019 nr 6: Målet gällde skadestånd på grund av uppsägning m.m. Domen innebar med und...
 • AD 2019 nr 7: Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls p...
 • AD 2019 nr 4: Målet gällde fordran på lön och skadestånd m.m. Domen innebar att kärande...
 • AD 2019 nr 1: Målet gällde fordran på övertidsersättning m.m. Domen innebar stadfästels...
 • AD 2019 nr 2: Huvudsakligen fråga om det funnits saklig grund för uppsägning på grund a...
 • AD 2019 nr 3: SAS har hyrt in flygplan med egen besättning, s.k. wet lease, från flera...
 • MÖD 2019:1: Ansökan om tillbyggnad av komplementbyggnad ----- Den aktuella komplement...
 • HFD 2018 ref. 79: Fråga om det föreligger förutsättningar för efterbeskattning och påförand...
 • HFD 2018 ref. 83: Fråga om ett skepp gått i internationell trafik enligt det nordiska skatt...
 • HFD 2018 ref. 74: Fråga om flera produkter som sampaketeras utgör separata varor eller en e...
 • HFD 2018 ref. 81: Uttag av obetalda semesterdagar ska inte jämställas med förvärvsarbete vi...
 • HFD 2018 ref. 76: Bilstöd i form av anpassningsbidrag får lämnas endast för anpassningar so...
 • HFD 2018 ref. 78: Aktiviteter av visst slag som utförs i Sverige inom ramen för en utländsk...
 • HFD 2018 ref. 80: Fråga om förutsättningarna för att ålägga en kommun att betala särskild a...
 • HFD 2018  ref. 82: Fråga om tolkningen av konkurrensvillkoret i regelverket om sjöfartsstöd....
 • MÖD 2018:24: Anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet ----- Länsstyrelsen an...
 • AD 2018 nr 77: En helikoptertekniker har gått en utbildning som arbetsgivaren betalat. F...
 • AD 2018 nr 78: Fråga om ett lettiskt bolag, som tecknat hängavtal till byggavtalet, brut...
 • AD 2018 nr 79: En taxiförare väckte talan mot sin före detta arbetsgivare, ett taxibolag...
 • AD 2018 nr 80: Målet gällde diskriminering samt missgynnande enligt föräldraledighetslag...
 • AD 2018 nr 81: Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning....
 • MÖD 2018:23: Strandskyddsdispens Anläggandet av en 450 meter lång mindre grusväg genom...
 • MIG 2018:23: Grunden för ett beslut om uppsikt i syfte att säkerställa en överföring e...
 • HFD 2018 ref. 75: Förutsättningarna för att en kommun ska få reglera tiggeri genom lokala o...
 • HFD 2018 ref. 77: Tillträde till en visning i efterhand av en oredigerad inspelning av en k...
 • MIG 2018:22: När en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en unionsmedborgar...