Rättsfall

Arbetsdomstolen år 1993

 • AD 1993 nr 3: Fråga om arbetstagare gjort sig skyldiga till olovlig stridsåtgärd genom...
 • AD 1993 nr 8: En arbetsgivare befinns ha gjort sig skyldig till föreningsrättskränkning...
 • AD 1993 nr 9: Mellan en arbetsgivare och en anställd träffades överenskommelse om att d...
 • AD 1993 nr 12: Fråga om ett rederi haft rätt att avskeda två befälhavare och två översty...
 • AD 1993 nr 14: Fråga om förhandlingsskyldighet enligt 11 § medbestämmandelagen rörande d...
 • AD 1993 nr 15: En arbetstagarorganisation har lämnat varsel om stridsåtgärd till en arbe...
 • AD 1993 nr 18: Fråga huruvida det funnits grund för att avskeda eller säga upp en frisör...
 • AD 1993 nr 19: En barnmorska förordnades som avdelningsföreståndare och basenhetschef vi...
 • AD 1993 nr 22: Fackförening har påkallat förhandling hos lokal polismyndighet. Förhandli...
 • AD 1993 nr 24: Fråga om arbetsgivares primära förhandlingsskyldighet enligt 11 § första...
 • AD 1993 nr 28: Det franskregistrerade motorfartyget Estoril har utsatts för stridsåtgärd...
 • AD 1993 nr 30: En kvinnlig arbetstagare har sagt upp sin anställning vid ett bolag som ä...
 • AD 1993 nr 31: Ett företag som utför taktäckningsarbeten inställde arbetet under ett ant...
 • AD 1993 nr 34: Fråga huruvida en omplacering av en arbetstagare haft så ingripande verkn...
 • AD 1993 nr 35: Mellan Elektriska Arbetsgivareföreningen (EA) och Svenska Elektrikerförbu...
 • AD 1993 nr 39: En av ett landsting anställd hantverkare har genom ett beslut fråntagits...
 • AD 1993 nr 40: I ett avtal som slutits i anledning av att en anställd direktör slutat si...
 • AD 1993 nr 41: En arbetstagare har blivit uppsagd från sin anställning. Tvist har uppstå...
 • AD 1993 nr 42: Fråga huruvida ett bolag som driver elinstallationsverksamhet haft saklig...
 • AD 1993 nr 43: En arbetstagares uppsägning av sitt anställningsavtal har med hänsyn till...
 • AD 1993 nr 47: Arbetsdomstolen finner att ersättning för tillfälligtvis beordrat övertid...
 • AD 1993 nr 49: Fråga huruvida en statlig arbetsgivare- Statens Invandrarverk- i strid me...
 • AD 1993 nr 52: Arbetsdomstolen finner att förmånen på en arbetsplats av fri lunch, som u...
 • AD 1993 nr 53: En polisman har dömts till villkorlig dom och böter för bokföringsbrott....
 • AD 1993 nr 54: Fråga om tolkningen av ett lokalt kollektivavtal om nytt lönesystem vid T...
 • AD 1993 nr 55: I kollektivavtal mellan Sveriges Skogsindustriförbund och Svenska Pappers...
 • AD 1993 nr 56: Fråga huruvida ett aktiebolag haft grund för att avskeda sin verkställand...
 • AD 1993 nr 57: Fråga i mål om uppsägning huruvida en hos ett aktiebolag anställd arbetst...
 • AD 1993 nr 61: I anställningsavtal har funnits regler om rätt för den anställde att disp...
 • AD 1993 nr 64: Rikspolisstyrelsens personalansvarsnämnd beslutade med stöd av lagen om o...
 • AD 1993 nr 65: En kassörska anställd i en livsmedelsbutik har avskedats efter att hon ut...
 • AD 1993 nr 67: Fråga huruvida det varit tillåtet för ett av de större byggföretagen i la...
 • AD 1993 nr 68: Kollektivavtalstolkning. Fråga om innebörden av en regel om lönegaranti i...
 • AD 1993 nr 70: Fråga huruvida uppsägning av arbetstagare var sakligt grundad. Bevisfråga...
 • AD 1993 nr 71: Enligt 6§ sjuklönelagen utgör beräkningsunderlaget för sjuklön (sjuklöneu...
 • AD 1993 nr 73: Fråga huruvida det förelegatsaklig grund, för uppsägning av en arbetstaga...
 • AD 1993 nr 75: I en förhandlingsuppgörelse om nytt kollektivavtal infördes en bestämmels...
 • AD 1993 nr 79: Kollektivavtalstolkning. Fråga om innebörden för deltidstjänstgörande arb...
 • AD 1993 nr 80: Ett företag beslutar minska sin personal. I samband härmed säger företage...
 • AD 1993 nr 81: Preskriptionsfråga. Enligt byggnadsavtalets § 1O f 1 räknas såvitt i måle...
 • AD 1993 nr 85: Enligt 3 § kollektivavtalet om turordning för arbetstagare hos staten (Tu...
 • AD 1993 nr 86: En polisman har fällts till ansvar,för otukt med barn, misshandel, snatte...
 • AD 1993 nr 88: Fråga om, facklig, förtroendeman vid driftsinskränkning har ägt rätt till...
 • AD 1993 nr 89: Enligt 3§ i kollektivavtalet om turordning för arbetstagare hos staten (T...
 • AD 1993 nr 91: l mål vid tingsrätt om uppsägning av anställningsavtal har svaranden gjor...
 • AD 1993 nr 92: En arbetstagare yrkade vid tingsrätt ogiltigförklaring av en uppsägning....
 • AD 1993 nr 96: Ett landsting har sagt upp ett köksbiträde, som under flera år varit sjuk...
 • AD 1993 nr 97: Frågor dels om underrättelse enligt 40 ¢ andra stycket anställningsskydds...
 • AD 1993 nr 99: Fråga om innebörden av begreppen "ort" och "driftsenhet&qu...
 • AD 1993 nr 100: Enligt en bestämmelse i arbetstidslagen skall arbetstagare beredas minst...
 • AD 1993 nr 101: Skattemyndigheten i Västmanlands län sade den 1 juni 1992 upp ett antal a...
 • AD 1993 nr 104: Vid prövning av, fråga om brott mot anställningsskyddslagens turordningsb...
 • AD 1993 nr 105: Fråga huruvida kollektivavtal om turordningen vid uppsägning på grund av...
 • AD 1993 nr 109: Kollektivavtalstolkning. I en av kollektivavtalsparter gemensamt utformad...
 • AD 1993 nr 113: En statlig myndighet beslutade med stöd av 7 kap. 4 § lagen om offentlig...
 • AD 1993 nr 116: Fråga huruvida en arbetsgivare gjort sig skyldig till förhandlingsvägran....
 • AD 1993 nr 118: En kommun anordnade undersköterskeutbildning för vårdbiträden. Fråga om a...
 • AD 1993 nr 121: Enligt ett mellan Statens Arbetsgivarverk och Sveriges Akademikers Centra...
 • AD 1993 nr 122: Fråga huruvida en -I: e stiftsjägmästare efter beslut av stiftsstyrelsen...
 • AD 1993 nr 123: Mellan Scandinavian Airlines System (SAS) och de danska, norska och svens...
 • AD 1993 nr 124: Frågor om rätt till övertidsersättning och om fel eller försummelse i tjä...
 • AD 1993 nr 127: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en inköpare vid ett...
 • AD 1993 nr 128: I det mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA) och Svenska Transporta...
 • AD 1993 nr 129: Enligt räddningstjänstlagen (1986:1102) skall varje kommun svara, för den...
 • AD 1993 nr 130: Uppsägning av arbetstagare som bl.a. vid upprepade tillfällen kommit för...
 • AD 1993 nr 131: Den 1 september 1988 överlät SSAB Svenskt Stål AB dotterbolaget SSAB Prof...
 • AD 1993 nr 133: Mellan parterna gäller kollektivavtal.
 • AD 1993 nr 134: I ett kollektivavtal avseende löner och anställningsvillkor i övrigt för...
 • AD 1993 nr 135: Kollektivavtalstolkning. Fråga om rätt för tidningsföretag att publicera...
 • AD 1993 nr 137: En arbetsgivare har hävt ett anställningsavtal med stöd av avtalslagens r...
 • AD 1993 nr 138: Enligt 3 § i kollektivavtalet för arbetstagare hos staten (TurA-S) gäller...
 • AD 1993 nr 143: En arbetstagare med förordnande som postkassör kom att som ett led i en r...
 • AD 1993 nr 144: En förrådsarbetare på ett pappersbruk har på arbetsplatsen av utländska l...
 • AD 1993 nr 146: Personalansvarsnämnd beslutade att ålägga en befattningshavare disciplinp...
 • AD 1993 nr 147: Stockholms kyrkliga samfällighet upplöstes och dess verksamhet innefattan...
 • AD 1993 nr 148: Tolkning av kollektivavtal i fråga om rätten till s.k. förrättningstilläg...
 • AD 1993 nr 150: Fråga huruvida det förelegat saklig grund för att säga upp en djurskötare...
 • AD 1993 nr 151: Enligt det till byggnadsavtalet hörande anställningsskyddsavtalet skall a...
 • AD 1993 nr 158: I ett antal fall har skriftliga överenskommelser träffats mellan ett bola...
 • AD 1993 nr 160: En arbetsgivare omplacerade en arbetstagare till nya arbetsuppgifter. Arb...
 • AD 1993 nr 162: Fråga huruvida en arbetsgivare har haft saklig grund för att säga upp en...
 • AD 1993 nr 170: Fråga om återbetalningsskyldighet avseende felaktigt utbetald lön.
 • AD 1993 nr 172: En ingenjör vid Luftfartsverket har blivit uppsagd från sin anställning....
 • AD 1993 nr 173: Ett byggnadsföretag som var bundet av byggnadsavtalet tillämpade försöksv...
 • AD 1993 nr 184: Enligt det till byggnadsavtalet hörande anställningsskyddsavtalet är en a...
 • AD 1993 nr 185: Fråga huruvida en arbetsgivare ådragit sig skadeståndsskyldighet mot en a...
 • AD 1993 nr 191: Enligt en överenskommelse utgår under vissa förutsättningar omplaceringse...
 • AD 1993 nr 194: Ett bolag i måleribranschen försätts i konkurs. Bolaget var då bundet av...
 • AD 1993 nr 197: Fråga huruvida uppsägningar av anställda på grund av arbetsbrist har inne...
 • AD 1993 nr 200: Arbetsdomstolen finner att ersättning för övertidsarbete som utförts av e...
 • AD 1993 nr 201: Mellan ett byggföretag och fyra arbetstagare på en arbetsplats träffades...
 • AD 1993 nr 212: En arbetsgivare vill säga upp bl.a. tre fackliga förtroendemän på grund a...
 • AD 1993 nr 213: I det till byggnadsavtalet hörande avtalet om anställningsskydd finns en...
 • AD 1993 nr 214: Vid ett regemente företas uppsägningar av civilanställd personal på grund...
 • AD 1993 nr 215: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare frä...
 • AD 1993 nr 220: Enligt 3 § kollektivavtalet om turordning för arbetstagare hos staten (Tu...
 • AD 1993 nr 228: Sedan en tjänsteman i sin tjänst i Sverige fått i uppdrag att se till att...