Rättsfall

Arbetsdomstolen år 1994

 • AD 1994 nr 1: Fråga huruvida en uppsägning av en arbetstagare berott på arbetsbrist ell...
 • AD 1994 nr 3: Kollektivavtalstolkning. Tvist om plåtslageriföretag varit skyldiga enlig...
 • AD 1994 nr 4: En poliskommissarie har dömts för osant intygande, grovt brott och grovt...
 • AD 1994 nr 5: Sedan en arbetstagare mot sin förutvarande arbetsgivare väckt talan om sk...
 • AD 1994 nr 9: Fråga om ogiltigförklaring av en kommuns avskedanden av tre arbetstagare...
 • AD 1994 nr 10: Målet gällde frågan om giltigheten av ett avskedande m.m. Den avskedade a...
 • AD 1994 nr 11: Fråga, i tvist där talan väckts mot Sveriges exportråd om ogiltigförklari...
 • AD 1994 nr 12: En arbetstagare har en medfödd ortopedisk sjukdom. Efter några års anstäl...
 • AD 1994 nr 13: En polisassistent, som är medlem i SAC, underrättades om att han skulle k...
 • AD 1994 nr 15: Fråga - i mål om brott mot turordningsreglerna i 22 § anställningsskyddsl...
 • AD 1994 nr 17: När en arbetstagare återkommer till sin gamla arbetsplats efter det att h...
 • AD 1994 nr 22: Fråga om upprepade vikariatsanställningar av två arbetstagare inom Postve...
 • AD 1994 nr 24: Enligt kollektivavtal på det landstingskommunala området skall vid stadig...
 • AD 1994 nr 27: Mellan Scandinavian Airlines System (SAS) på ena sidan och Dansk Pilotfor...
 • AD 1994 nr 28: Arbetsdomstolen har ansett att en skiljeklausul i ett anställningsavtal a...
 • AD 1994 nr 36: I mål om skadestånd på grund av uppsägning framställer arbetsgivaren rätt...
 • AD 1994 nr 37: En polisman har dömts till villkorlig dom för bedrägeri. Arbetsdomstolen...
 • AD 1994 nr 39: Fråga huruvida övertidsersättning eller färdtidsersättning enligt bestämm...
 • AD 1994 nr 44: Fråga huruvida det funnits skäl för att avskeda en passkontrollant som dö...
 • AD 1994 nr 46: En arbetstagare med två tillsvidareanställningar hos ett landsting, nämli...
 • AD 1994 nr 49: Vid SAS gäller det s.k. flygteknikeravtalet, dvs. avtalet mellan HAO Flyg...
 • AD 1994 nr 52: Fråga om det funnits skäl för att avskeda en präst som dömts för misshand...
 • AD 1994 nr 55: En arbetstagare beviljas tjänstledighet för att kunna bevista fotbolls-EM...
 • AD 1994 nr 56: Fråga huruvida det förelegat vägande skäl för stadigvarande förflyttning...
 • AD 1994 nr 57: I en skriftlig överenskommelse om att en arbetstagares anställning hos ar...
 • AD 1994 nr 60: En deltidsanställd pilot har ungefärligen samma faktiska arbetstid som fö...
 • AD 1994 nr 61: Med utgången av juni månad 1991 upphörde Lantbruksstyrelsen och Statens j...
 • AD 1994 nr 62: Enligt ett mellan Fastighetsanställdas Förbund och Arbetsgivarorganisatio...
 • AD 1994 nr 64: Fråga om beräkning av sjukön. Arbetstagare, som enligt schema fullgör ber...
 • AD 1994 nr 65: Fråga om tillämpning av konkurrensklausul i anställningsavtal. Klausulen...
 • AD 1994 nr 66: Fråga huruvida personer, som under ett flertal år på heltid utfört person...
 • AD 1994 nr 73: Fråga huruvida arbetstagare som har blivit uppsagd på grund av arbetsbris...
 • AD 1994 nr 75: Fråga om undanröjande av tingsrätts dom, varigenom en mellan parterna ing...
 • AD 1994 nr 77: En kommun har beordrat en platschef inom kommunens barnomsorg till arbete...
 • AD 1994 nr 79: En processoperatör vid ett industriföretag sägs upp från sin anställning...
 • AD 1994 nr 80: En polisinspektör har dömts till villkorlig dom för tjänstefel och osant...
 • AD 1994 nr 82: En säljares underlåtenhet att lämna skriftliga dagrapporter har ansetts u...
 • AD 1994 nr 85: Tre arbetstagare sades upp av en arbetsgivare som upphör med sin verksamh...
 • AD 1994 nr 86: Fråga om arbetstagares företrädesrätt till återanställning kränkts genom...
 • AD 1994 nr 88: En pilot som under årens lopp vid flera tillfällen visat brist på omdöme...
 • AD 1994 nr 92: Mellan ett konkursbo och ett aktiebolag har träffats ett avtal om överlåt...
 • AD 1994 nr 94: Fråga huruvida en kommun haft saklig grund för att säga upp en arbetstaga...
 • AD 1994 nr 95: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetsledare som...
 • AD 1994 nr 98: En privatanställd läkare har efter anställningens upphörande gjort ansprå...
 • AD 1994 nr 99: Fråga huruvida det förelegat saklig grund för uppsägning av en bussförare...
 • AD 1994 nr 100: Mellandom. Fråga, i mål om arbetstagares rätt till ersättning för förslag...
 • AD 1994 nr 102: En kassörska i en livsmedelsbutik har avskedats på grund av vad som förek...
 • AD 1994 nr 103: Fråga huruvida arbetsgivare åsidosatte den primära förhandlingsskyldighet...
 • AD 1994 nr 104: Arbetsdomstolen finner att en person som sedan lång tid regelbundet medve...
 • AD 1994 nr 105: Fråga om det i visst fall föreligger en övergång av en rörelse till ny ar...
 • AD 1994 nr 106: En arbetstagare avskedas sedan han omkring två månader tidigare omplacera...
 • AD 1994 nr 107: Målen gällde tolkning av ett mellan SAS Commuter på ena sidan och Dansk P...
 • AD 1994 nr 108: En polisman har gjort sig skyldig till förskingring av sammanlagt drygt 4...
 • AD 1994 nr 109: Tvist om rätt för f.d. verkställande direktören A hos aktiebolaget B, vil...
 • AD 1994 nr 111: I ett avtal om anställnings upphörande och om avgångsvederlag har tagits...
 • AD 1994 nr 113: Enligt 22 § anställningsskyddslagen bestäms vid uppsägning på grund av ar...
 • AD 1994 nr 120: Fråga om tillämpning av 36 § avtalslagen på en skiljeklausul i ett enskil...
 • AD 1994 nr 121: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare som...
 • AD 1994 nr 122: Sedan en arbetsgivare sökt träffa överenskommelse med en arbetstagare om...
 • AD 1994 nr 123: En arbetsgivare har beslutat att två arbetstagare som förlorat sina körko...
 • AD 1994 nr 127: I en rättstvist som uppkommit med anledning av att en arbetsgivare sänkt...
 • AD 1994 nr 130: Ett försäkringsbolag har träffat samarbetsavtal med aktiebolag som ägs av...
 • AD 1994 nr 132: Ställföreträdaren för ett aktiebolag A har på A:s vägnar till den verkstä...
 • AD 1994 nr 134: En kommun har sagt upp en hos kommunen anställd socialsekreterare under å...
 • AD 1994 nr 136: Fråga huruvida månadsavlönade skiftarbetare har rätt till skiftformstillä...
 • AD 1994 nr 137: Fråga huruvida en kommun sagt upp en förskollärare som genom ett flertal...
 • AD 1994 nr 140: Fråga huruvida en högskolas uppsägning av en vid högskolan anställd forsk...
 • AD 1994 nr 147: Två musiker som erhållit anställning hos ett bolag utan att frågan om ans...
 • AD 1994 nr 148: Fråga om SAS brutit mot ett med Svensk Pilotförening, Dansk Pilotforening...
 • AD 1994 nr 149: Enligt färjeavtalet skall arbetstagare för att erhålla sjukförmåner från...
 • AD 1994 nr 155: Sedan en arbetsmarknadskonflikt utbrutit våren 1993 på elinstallationsavt...
 • AD 1994 nr 157: Fråga huruvida vad som förekommit vid ett förhandlingssammanträde innebur...
 • AD 1994 nr 162: Ett bolag har som grund för avskedande av en arbetstagare åberopat att ar...