Rättsfall

Arbetsdomstolen år 1995

 • AD 1995 nr 3: I en verkstadslokal som disponerats av en hos Volvo anställd montör har a...
 • AD 1995 nr 7: En präst har dömts för misshandel i fem fall till villkorlig dom. Arbetsd...
 • AD 1995 nr 8: Sedan ett företag överlåtit viss verksamhet till ett annat företag träffa...
 • AD 1995 nr 9: Driften vid ett företags fjärrvärmecentraler slöts från kontrollrum av st...
 • AD 1995 nr 11: Fråga om saklig grund för uppsägning. Arbetsgivaren har som grund för upp...
 • AD 1995 nr 15: En kommun har inlett ett förfarande för att säga upp en lärare av personl...
 • AD 1995 nr 16: Fråga huruvida det funnits saklig grund för att säga upp ett par arbetsta...
 • AD 1995 nr 20: En polisman har dömts för grovt tjänstefel till villkorlig dom. Arbetsdom...
 • AD 1995 nr 22: Fråga huruvida lön enligt VVS-installationsavtalet den 16 april 1991 för...
 • AD 1995 nr 23: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en kamrer som enlig...
 • AD 1995 nr 26: En anställd på ett arkitektkontor med uppgift att utföra kontorsgöromål,...
 • AD 1995 nr 29: Fråga huruvida de i § 10 mom. 1 i verkstadsavtalet angivna beloppen för h...
 • AD 1995 nr 31: Fråga om piloter inom SAS är skyldiga enligt kollektivavtal att i samband...
 • AD 1995 nr 34: Fråga om tillämpning av 36 § avtalslagen på en skiljeklausul i ett enskil...
 • AD 1995 nr 37: Fråga om en vid en förhandling träffad överenskommelse innefattar ett avt...
 • AD 1995 nr 40: Fråga om ett pastorats uppsägning av en organist berott på arbetsbrist el...
 • AD 1995 nr 41: En lärare har under vikariat som rektor i strid med skolchefens besked in...
 • AD 1995 nr 42: En polisman har dömts för misshandel av en omhändertagen person till fäng...
 • AD 1995 nr 44: Ett kommanditbolag har inlett verksamhet i lokaler som dessförinnan utnyt...
 • AD 1995 nr 46: Ett kollektivavtal innehåller en bestämmelse om att viss ersättning skall...
 • AD 1995 nr 50: En arbetsgivare omplacerade en arbetstagare till nya arbetsuppgifter. Arb...
 • AD 1995 nr 51: Fråga huruvida en arbetstagare som på grund av sjukdom avbrutit en ledigh...
 • AD 1995 nr 54: En kommun ansökte om betalningsföreläggande för en arbetstagare. Sedan kr...
 • AD 1995 nr 55: Fråga huruvida en arbetstagare blivit uppsagd, alternativt avskedad, av a...
 • AD 1995 nr 59: Fråga huruvida en arbetsgivares uppsägning av en arbetstagare på grund av...
 • AD 1995 nr 60: Enligt 7 § tredje stycket anställningsskyddslagen i dess lydelse fr.o.m....
 • AD 1995 nr 62: En kommun har ansetts förhandlingsskyldig enligt 11 § första stycket förs...
 • AD 1995 nr 64: I det mellan Arbetsgivareföreningen SRAO och Svenska Journalistförbundet...
 • AD 1995 nr 66: I samband med att ett företags verksamhet till stora delar skall avveckla...
 • AD 1995 nr 67: Fråga om yrkande skall avvisas med anledning av att tvisten inte har vari...
 • AD 1995 nr 68: Fråga rörande disciplinansvar för präst enligt 35 kap. 17 och 18 §§ kyrko...
 • AD 1995 nr 69: Fråga om en arbetsgivare brutit mot studieledighetslagen genom att inte a...
 • AD 1995 nr 73: Skyldighet har ansetts inte föreligga för arbetsgivare enligt lönebestämm...
 • AD 1995 nr 74: En arbetstagare påstås ha lämnat sin anställning på grund av att hon utsa...
 • AD 1995 nr 77: En arbetsplats har en dag varit föremål för lovlig strejk och lockout. Fr...
 • AD 1995 nr 79: Vid revisionsförhandlingar i ett landsting överlämnade den fackliga organ...
 • AD 1995 nr 82: Har ett landsting haft saklig grund för uppsägning av en överläkare med h...
 • AD 1995 nr 84: Genom sitt handlande ingav en person två arbetstagare som arbetade i en r...
 • AD 1995 nr 86: Fråga om tolkning av överenskommelse mellan en arbetsgivare och en arbets...
 • AD 1995 nr 88: I verkstadsavtalet finns bestämmelser om rätt till sjuklön. Enligt dessa...
 • AD 1995 nr 89: En kassörska i en Pressbyråbutik har avskedats på grund av vad som föreko...
 • AD 1995 nr 90: Innebörden av att ett avskedande ogiltigförklaras är att anställningen be...
 • AD 1995 nr 95: Riksavtalet avseende frisörbranschen (frisöravtalet) innehåller utbildnin...
 • AD 1995 nr 96: Yrkande om interimistiskt förordnande. Ett företag innehade entreprenader...
 • AD 1995 nr 97: Prövning av yrkande om interimistiskt förordnande. Ett företag  handhade...
 • AD 1995 nr 100: Fråga om en verksamhet övergått från en arbetsgivare till en annan så att...
 • AD 1995 nr 101: En kommun underrättar en anställd som arbetat som barnomsorgschef om att...
 • AD 1995 nr 102: Vid en MBL-förhandling om bl.a. neddragning av tjänster vid ett sjukhus a...
 • AD 1995 nr 104: Fråga om avskedande enligt 11 kap. 1 § lagen (1976:600) om offentlig anst...
 • AD 1995 nr 106: Mellan Scanair och de svenska, danska och norska pilotföreningarna har tr...
 • AD 1995 nr 107: Fråga huruvida en arbetsgivares uppsägning av en arbetstagare stått i str...
 • AD 1995 nr 108: I ett företag har inför uppsägningar av anställda på grund av arbetsbrist...
 • AD 1995 nr 112: I kollektivavtal rörande lön och allmänna anställningsvillkor m.m. på det...
 • AD 1995 nr 113: Sedan en arbetstagare avskedats inleds förhandlingar mellan denne och arb...
 • AD 1995 nr 116: Fråga om skyldighet för Stockholms stad att enligt regler om förslagsersä...
 • AD 1995 nr 118: Fråga huruvida arbetstagare som har blivit uppsagd på grund av arbetsbris...
 • AD 1995 nr 120: Fråga huruvida arbetsdomstolen är behörig att pröva en tvist av internati...
 • AD 1995 nr 121: En arbetsgivare - bryggeriföretag - har ansetts ha haft laga skäl för avs...
 • AD 1995 nr 122: En kapten vid Försvarsmakten har sagts upp och avstängts från sin anställ...
 • AD 1995 nr 127: Kammarrätten i Jönköping fattade beslut om att på grund av medelsbrist sä...
 • AD 1995 nr 130: Ett kollektivavtals - vägavtalet - bestämmelser om reskostnadsersättning...
 • AD 1995 nr 131: En arbetstagare yrkade i en ansökan om stämning vid tingsrätten ogiltigfö...
 • AD 1995 nr 132: Fråga om en person som genom beslut av länsarbetsnämnd anvisats en ungdom...
 • AD 1995 nr 133: Fråga om en avdelningsföreståndare som arbetat vid en vårdcentral avstäng...
 • AD 1995 nr 134: I mål vid arbetsdomstolen angående ogiltigförklaring av avskedande m.m. ä...
 • AD 1995 nr 135: I ett avtal om anställning i en tjänst som innefattar telefonförsäljning...
 • AD 1995 nr 137: Fråga om en arbetsgivare haft grund för att avskeda en kypare som påstås...
 • AD 1995 nr 138: Fråga om en arbetsgivare genom att dröja med betalning av ersättning till...
 • AD 1995 nr 140: Fråga om en arbetsgivare haft saklig grund för att säga upp en arbetstaga...
 • AD 1995 nr 146: Fråga om saklig grund förelegat för uppsägning av försäljare av flygbilje...
 • AD 1995 nr 147: Fråga huruvida arbetaravtal eller tjänstemannaavtal är tillämpliga på det...
 • AD 1995 nr 148: En arbetstagare avskedades i februari 1994 från sin anställning hos den s...
 • AD 1995 nr 149: Fråga om en uppsägning varit sakligt grundad. Vid bedömningen härav har d...
 • AD 1995 nr 152: En arbetstagare har blivit uppsagd från sin anställning under åberopande...
 • AD 1995 nr 153: Kommun har funnits berättigad att avskeda två vårdare vid ett kommunalt v...
 • AD 1995 nr 154: En tingsrätt beslutade att inte pröva arbetstagares lönefordran utan samt...
 • AD 1995 nr 156: Fråga om det i ett visst fall har skett en övergång av en verksamhet elle...
 • AD 1995 nr 157: Enligt 4 § i 1974 års allmänna pensionsavtal för statliga och vissa andra...
 • AD 1995 nr 158: En kvinnlig förvaltningsekonom vid en kommuns stadsbyggnadsförvaltning ha...
 • AD 1995 nr 163: Ett företag A bedrev för viss tidsperiod enligt entreprenadavtal med Läns...