Rättsfall

Arbetsdomstolen år 1996

 • AD 1996 nr 6: En lagerarbetare vid ett företag som med stöd av tillstånd från tullmyndi...
 • AD 1996 nr 7: Fråga i första hand om en arbetstagare innehaft en tillsvidareanställning...
 • AD 1996 nr 10: En arbetstagare har sagts upp under åberopande av att han skulle ha gjort...
 • AD 1996 nr 11: Övergångsbestämmelserna till 1995 års verkstadsavtal innehåller regler de...
 • AD 1996 nr 12: Byggnadsstyrelsens verksamhet övergick år 1993 till bl.a. ett antal bolag...
 • AD 1996 nr 13: En arbetsgivare och en arbetstagare kommer under anställningstiden skrift...
 • AD 1996 nr 15: Fråga om det förelegat giltig grund för avskedande av en av ett bildelsfö...
 • AD 1996 nr 16: År 1987 träffade Stockholms stad ett trygghetsavtal med Svenska Facklärar...
 • AD 1996 nr 20: Fråga bl.a. om det förelegat saklig grund för uppsägning av tillsvidarean...
 • AD 1996 nr 21: Sedan en polisman åtalats för viss gärning men åtalet ogillats på den gru...
 • AD 1996 nr 22: Fråga om allmänt skadestånd för deltagande i en olovlig strejk. Enligt fö...
 • AD 1996 nr 23: En polisman har dömts för dataintrång och tjänstefel till villkorlig dom....
 • AD 1996 nr 30: Fråga om tillämpningen av 28 § medbestämmandelagen när övergång av företa...
 • AD 1996 nr 35: Fråga huruvida värdet av tjänstebilsförmån skall beaktas vid fastställand...
 • AD 1996 nr 37: En person, som har arbetat i ett bolags rörelse, äger 49 procent av aktie...
 • AD 1996 nr 39: I samband med att viss verksamhet, arbetsmarknadsutbildning, överförs frå...
 • AD 1996 nr 40: Fråga huruvida kollektivavtal träffats om s.k. fast ersättning för obekvä...
 • AD 1996 nr 41: En kvinnlig barnmorska anställd av ett landsting har lägre lön än två man...
 • AD 1996 nr 42: Fyra arbetstagare vid en tidnings s.k. telekorr har sagts upp på grund av...
 • AD 1996 nr 43: Fråga om en arbetsgivare, ett bageriföretag, brutit mot 11 § medbestämman...
 • AD 1996 nr 47: Fråga om anställningsavtal ingåtts vid en förhandling.
 • AD 1996 nr 48: En kammarrätt har sagt upp samtliga sina kammarrättsassessorer på grund a...
 • AD 1996 nr 49: Prövning av yrkande om interimistiskt förordnande. Ett byggentreprenadför...
 • AD 1996 nr 52: Enligt 3 § kollektivavtalet för arbetstagare hos staten (TurA-S) gäller -...
 • AD 1996 nr 54: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning beträffande två handlä...
 • AD 1996 nr 55: Fråga om en kommun haft giltig grund för att avskeda en lärare under påst...
 • AD 1996 nr 56: En arbetstagare sades upp på grund av arbetsbrist från en anställning vid...
 • AD 1996 nr 59: Mellan parterna gäller det s.k. installationsavtalet. Tvisten gäller om a...
 • AD 1996 nr 60: I 2 § femte stycket anställningsskyddslagen finns en föreskrift om att et...
 • AD 1996 nr 61: Fråga om tillämpning av 36 § avtalslagen på en skiljeklausul i ett enskil...
 • AD 1996 nr 63: I samband med att en kommun övertog ansvaret för dagcenterverksamhet geno...
 • AD 1996 nr 65: I samband med att en livsmedelsbutik övergick till en ny innehavare uppko...
 • AD 1996 nr 66: Sedan tre arbetstagare vid häktet i Umeå blivit uppsagda på grund av arbe...
 • AD 1996 nr 67: Ägaren till och ledaren av två bolag beslutar att det ena bolaget, som ti...
 • AD 1996 nr 68: Fråga om en arbetstagares egen uppsägning av ett anställningsavtal är ogi...
 • AD 1996 nr 70: Fråga i visst fall om löneavdrag varit otillåtna såsom stridande mot best...
 • AD 1996 nr 74: Piloter har enligt ett kollektivavtal rätt till traktamente när de befinn...
 • AD 1996 nr 76: En arbetstagare sägs upp på grund av samarbetsproblem och avstängs senare...
 • AD 1996 nr 77: Fråga om det förelegat laga skäl enligt anställningsskyddslagen för uppsä...
 • AD 1996 nr 78: En polisman har haft sexuellt umgänge med en kvinna som polismannen under...
 • AD 1996 nr 79: En kvinnlig avdelningschef anställd av en kommun har under vissa perioder...
 • AD 1996 nr 82: En idrottslärare vid en gymnasieskola har avskedats. Som grund för avsked...
 • AD 1996 nr 85: En manlig syo-konsulent vid en högstadieskola har avskedats från sin anst...
 • AD 1996 nr 86: I en anställningsskyddstvist har part gjort invändning om att en skiljekl...
 • AD 1996 nr 87: En arbetstagarorganisation har vid arbetsdomstolen väckt en talan som inn...
 • AD 1996 nr 88: Prövning av yrkande om interimistiskt förordnande. Under tjänstgöring som...
 • AD 1996 nr 91: En arbetstagare beordrades att utföra övertidsarbete en söndag då arbetst...
 • AD 1996 nr 92: Fråga i tvist om företrädesrätt till återanställning för kabinanställda i...
 • AD 1996 nr 94: Fråga i tvist om företrädesrätt till återanställning om arbetstagare har...
 • AD 1996 nr 95: Fråga bl.a. om ett företag ådragit sig skadeståndsansvar för kollektivavt...
 • AD 1996 nr 99: Fråga om det förelegat giltig grund för avskedande av en stadsarkitekt, s...
 • AD 1996 nr 100: Enligt en stadfäst förlikning skulle bl.a. A till B utge ett kapitalbelop...
 • AD 1996 nr 102: Fråga om det har förelegat saklig grund för uppsägning av en syo-konsulen...
 • AD 1996 nr 105: Fråga om arbetsgivare mer än två månader före ett avskedande känt till de...
 • AD 1996 nr 108: Fråga i visst fall om en tvist är en sådan rättstvist om lön eller annan...
 • AD 1996 nr 109: Fråga om en arbetsgivare genom att åsidosätta sitt rehabiliteringsansvar...
 • AD 1996 nr 112: Enligt bestämmelse i kollektivavtal skall part som vill yrka skadestånd p...
 • AD 1996 nr 113: Fråga om en hos staten anställd arbetstagare, som innehar en konstitutori...
 • AD 1996 nr 114: Fråga huruvida en inför uppsägningar på grund av arbetsbrist överenskomme...
 • AD 1996 nr 115: En arbetstagare hos posten, som under lång tid har undergått rehabiliteri...
 • AD 1996 nr 117: Tvist uppkommer med anledning av att en arbetstagare skilts från sin anst...
 • AD 1996 nr 119: Interimistiskt beslut rörande tillåtlighet av varslade stridsåtgärder. -...
 • AD 1996 nr 122: I en kollektivavtalsbestämmelse anges dels att semesterlönen utbetalas ti...
 • AD 1996 nr 123: En deltidsanställd brandman har under en längre tid inte tagits i anspråk...
 • AD 1996 nr 125: En arbetstagare sägs upp därför att hon på grund av sjukdom inte längre k...
 • AD 1996 nr 126: I en ackordsöverenskommelse finns bestämmelser bl.a. om ackordets omfattn...
 • AD 1996 nr 132: Enligt en protokollsanteckning i kollektivavtal för anläggningsbranschen...
 • AD 1996 nr 133: Enligt bestämmelse i kollektivavtal för elektrikerbranschen skall vissa s...
 • AD 1996 nr 135: En person har gjort gällande att hon blivit anställd hos ett politiskt pa...
 • AD 1996 nr 138: I kraftverksavtalet finns bestämmelser om bl.a. traktamente och resetillä...
 • AD 1996 nr 139: Fråga om familjemedlemsundantaget i 1 § andra stycket 2 p. lagen om anstä...
 • AD 1996 nr 140: En arbetstagare vid ett företag i metallindustrin sägs upp på grund av ar...
 • AD 1996 nr 143: En hotellanställd uppsökte efter arbetstidens slut en hotellgäst på denna...
 • AD 1996 nr 144: Våren 1994 omorganiserade en kommun sin barnomsorgsverksamhet inom en sta...
 • AD 1996 nr 146: En arbetsgivare, SAS, beslutar att bl.a. köpa 35 nya flygplan. I målet pr...
 • AD 1996 nr 147: Mellan Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation och Försäkringstjän...
 • AD 1996 nr 149: En kommun har sagt upp ett stort antal hemspråkslärare från deras anställ...
 • AD 1996 nr 150: Tingsrätten har lagt samman ett mål som utgör en arbetstvist med ett anna...