Rättsfall

Arbetsdomstolen år 1997

 • AD 1997 nr 1: En butiksanställd blir misstänkt för att ha tagit pengar ur växelkassan i...
 • AD 1997 nr 2: Tolkning av kollektivavtal på installastionsområdet. Fråga om skyldighet...
 • AD 1997 nr 3: En verkställande direktör A i ett företag i livsmedelsbranschen skiljs fr...
 • AD 1997 nr 7: En civilingenjör vid en enhet i en kommun har sagts upp på grund av arbet...
 • AD 1997 nr 8: Fråga om en polisman i samband med ett ingripande uttalat sig på ett såda...
 • AD 1997 nr 9: En arbetsgivare har enligt 10 § första stycket anställningsskyddslagen sk...
 • AD 1997 nr 13: Fråga om avskedande av en polisassistent som har gjort sig skyldig till g...
 • AD 1997 nr 16: Fråga huruvida en kyrklig samfällighet, i egenskap av arbetsgivare, i str...
 • AD 1997 nr 17: En person deltog i och utförde arbete inom ett kommunalt projekt för anpa...
 • AD 1997 nr 18: I kollektivavtalet AB 94 finns en bestämmelse om bisysslor. Bl.a. får arb...
 • AD 1997 nr 19: Fråga om ett aktiebolags konkursbo har inträtt som arbetsgivare i förhåll...
 • AD 1997 nr 22: En arbetstagare har frånträtt sin anställning och i samband därmed träffa...
 • AD 1997 nr 26: Sedan en tingsrätt genom dom ogiltigförklarat ett avskedande av en kommun...
 • AD 1997 nr 27: En arbetstagare väcker talan vid en tingsrätt mot ett utländskt bolag. Ti...
 • AD 1997 nr 28: En undersköterska vid ett kommunalt sjukhem har sagts upp från sin anstäl...
 • AD 1997 nr 29: Ett företag har sagt upp en arbetstagare sedan denne vid utpasseringskont...
 • AD 1997 nr 33: En kammarrätt beslutar och verkställer uppsägningar på grund av arbetsbri...
 • AD 1997 nr 34: En bank öppnar för ett namngivet enkelt bolag ett checkkonto med kredit i...
 • AD 1997 nr 35: Fråga om skiljeklausul i kollektivavtal utgör hinder för tingsrätt att pr...
 • AD 1997 nr 36: Fråga om en arbetsgivare haft grund för att häva ett anställningsavtal me...
 • AD 1997 nr 39: Fråga vid uppsägning på grund av sjukdom huruvida arbetsgivaren har uppfy...
 • AD 1997 nr 41: Fråga om partsställningen i tvist angående ett beslut om att en domkyrkok...
 • AD 1997 nr 42: Fyra arbetstagare hos en kommun träffade avtal med kommunen om tidsbegrän...
 • AD 1997 nr 43: Fråga om giltigheten av en i kollektivavtal intagen skiljeklausul.
 • AD 1997 nr 45: En kyrkoherde har begärt ersättning för tjänstedubbleringstillägg under e...
 • AD 1997 nr 46: Vid skiftarbete utgår enligt verkstadsavtalet skiftformstillägg i procent...
 • AD 1997 nr 47: En arbetstagare har under arbete som affärsbiträde med kassatjänst underl...
 • AD 1997 nr 48: Fråga om det förelegat giltig grund för avskedande av en lärare som dömts...
 • AD 1997 nr 50: Kollektivavtalstolkning. Enligt installationsavtalet anställs varje arbet...
 • AD 1997 nr 52: Fråga om en arbetsgivare har brustit i uppfyllandet av de krav som kan st...
 • AD 1997 nr 57: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av tre ambulanssjukvår...
 • AD 1997 nr 61: Fråga huruvida en kommun vid anställning av en systemingenjör/ADB-teknike...
 • AD 1997 nr 63: SL Tunnelbanan AB är ett av flera dotterbolag till AB Storstockholms Loka...
 • AD 1997 nr 67: Ett bolag bedrev på uppdrag av ett landsting och tre kommuner inom länet...
 • AD 1997 nr 68: Fråga om två kvinnliga civilingenjörer utsatts för lönediskriminering i s...
 • AD 1997 nr 69: Inför Sveriges inträde som medlem i den Europeiska unionen (EU) den 1 jan...
 • AD 1997 nr 70: Arbetsdomstolen finner sig inte vara behörig att till prövning ta upp en...
 • AD 1997 nr 72: Fråga om avvisande av talan. - Tre arbetstagare döms i tingsrätten för ol...
 • AD 1997 nr 73: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en landstingsanstäl...
 • AD 1997 nr 74: En stiftsstyrelse har under åberopande av 34 kap. 1 § kyrkolagen beslutat...
 • AD 1997 nr 75: En deltidsanställd brandman blev omplacerad i sin huvudanställning och ku...
 • AD 1997 nr 81: Ett företag A i fastighetsbranschen sade upp två arbetstagare som hade ti...
 • AD 1997 nr 84: Fråga om det funnits saklig grund för att säga upp en arbetstagare och om...
 • AD 1997 nr 88: En präst med anställningsformen fullmakt har av stiftsstyrelsen förflytta...
 • AD 1997 nr 94: Tolkning av kollektivavtalsbestämmelse om sjuklön. - Enligt avtalet om al...
 • AD 1997 nr 95: Fråga om avskedande av en polisman som dömts för snatteri, men förnekat b...
 • AD 1997 nr 97: Fråga bl.a. om en uppsägning av ett anställningsavtal skett för att anstä...
 • AD 1997 nr 98: Fråga om en arbetsgivares uppsägning av en arbetstagare på grund av arbet...
 • AD 1997 nr 100: Fråga huruvida en uppsägning av en byrådirektör vid arbetsmarknadsstyrels...
 • AD 1997 nr 102: Mellan SAS och Norske SAS-Flygeres Forening finns kollektivavtalsbestämme...
 • AD 1997 nr 103: Två nyhetsredaktörer vid Sveriges Radio har i nyhetssändning läst upp ett...
 • AD 1997 nr 104: Fråga om skiljeklausul i kollektivavtal utgör hinder för tingsrätt att pr...
 • AD 1997 nr 106: En arbetstagare hos den statliga myndigheten Postverket blev uppsagd på g...
 • AD 1997 nr 109: Bestämmelsen i 10 § andra stycket anställningsskyddslagen om att uppsägni...
 • AD 1997 nr 110: Fråga huruvida ett pastorat har fullgjort sin primära förhandlingsskyldig...
 • AD 1997 nr 111: Enligt § 7 mom. 3 verkstadsavtalet utgår ett skiftformstillägg vid treski...
 • AD 1997 nr 115: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av ett kommunanställt...
 • AD 1997 nr 120: Fråga om ett aktiebolag haft rätt att med stöd av en avtalsklausul med om...
 • AD 1997 nr 121: En provisionsavlönad säljledare har sagts upp från sin anställning på gru...
 • AD 1997 nr 122: Det s.k. bageriavtalet innehåller bl.a. bestämmelser om s.k. söndagstillä...
 • AD 1997 nr 123: En arbetsgivare (ett aktiebolag) i plåtslageribranschen sade på grund av...
 • AD 1997 nr 130: Fråga om avräkning från ekonomiskt skadestånd med ersättningsbelopp av sk...
 • AD 1997 nr 132: Arbetstagarens fackliga organisation påkallade förhandling i frågan om sk...
 • AD 1997 nr 138: En arbetstagare vid ett postkontor tog en till honom ställd postförskotts...
 • AD 1997 nr 141: Fråga om det förelegat saklig grund för att säga upp en polis som gjort s...
 • AD 1997 nr 143: Fråga om preskription av krav på semesterersättning.
 • AD 1997 nr 144: En vårdare på ett kommunalt hem för utvecklingsstörda avskedas under påst...
 • AD 1997 nr 145: Ett arbetstagare har enligt arbetsgivaren visat en allvarlig och långvari...
 • AD 1997 nr 147: Fråga om ett vaktbolag haft rätt att skilja en hallvakt på Arlanda flygpl...
 • AD 1997 nr 148: Fråga om en kommunal förvaltningschef bl.a. på grund av sina arbetsuppgif...
 • AD 1997 nr 150: Fråga om ett sammanträffande mellan företrädare för en arbetsgivare och e...