Rättsfall

Arbetsdomstolen år 1998

 • AD 1998 nr 1: Arbetsdomstolen har funnit att förutsättningar inte föreligger för en prö...
 • AD 1998 nr 2: Fråga om det förelegat laglig grund för avskedande av en arbetstagare - v...
 • AD 1998 nr 4: I träindustriavtalet finns bl.a. en s.k. återföringsklausul. Den innebär...
 • AD 1998 nr 5: Anställningsförhållandena för drifttekniker vid en fjärrvärmeverksamhet h...
 • AD 1998 nr 6: Mellan SAS och Norske SAS-Flygeres Forening gäller avtalsbestämmelser om...
 • AD 1998 nr 7: Fråga om avskedande av präst som gjort sig skyldig till misshandel och of...
 • AD 1998 nr 11: Fråga om en person som skött den ekonomiska förvaltningen hos ett pastora...
 • AD 1998 nr 12: En polisman har av en person A blivit tillfrågad om A:s make B haft skyld...
 • AD 1998 nr 13: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en städare som har...
 • AD 1998 nr 16: Fråga huruvida arbetsgivare enligt 7 § fjärde stycket anställningsskyddsl...
 • AD 1998 nr 17: Ett mindre företag i textilbranschen, vilket inte är medlem i någon arbet...
 • AD 1998 nr 20: Fråga om en arbetsgivare haft saklig grund för att säga upp en vårdare vi...
 • AD 1998 nr 22: Sedan rektorn vid en folkhögskola beviljats tjänstledighet från sin tjäns...
 • AD 1998 nr 25: Fråga om det har förelegat grund för avskedande av en anställd vid posten...
 • AD 1998 nr 28: En verkställande direktör är chef för ett koncernbolag till vilket hör tv...
 • AD 1998 nr 30: Fråga huruvida arbetsgivare haft rätt att avskeda en anställd som misshan...
 • AD 1998 nr 33: Fråga om schemaläggning för journalister vid en dagstidning. Ett lokalt k...
 • AD 1998 nr 34: I ett fall där parterna tvistar dels om arbetstagaren var uppsagd från an...
 • AD 1998 nr 36: Enligt en bestämmelse i träindustriavtalet får anställning för viss tid,...
 • AD 1998 nr 37: Fråga om arbetsgivaren är skyldig att tillämpa ett arbetarkollektivavtal,...
 • AD 1998 nr 39: Fråga bl.a. om tillämpningen av § 6 mom. 1 andra stycket AB 95 i ett fall...
 • AD 1998 nr 42: En arbetsgivarorganisation väcker talan enligt 35 § medbestämmandelagen m...
 • AD 1998 nr 44: En stiftelse som äger fastigheter anlitade en entreprenör för att sköta f...
 • AD 1998 nr 46: Fråga om det förelegat grund för avskedande av en besiktningsingenjör vid...
 • AD 1998 nr 49: Vid ett statligt affärsverk träffas ett lokalt kollektivavtal om nya löne...
 • AD 1998 nr 50: Fråga om tillämpningen av 3 § kollektivavtalet om turordning av arbetstag...
 • AD 1998 nr 52: En anställd har brukat och förvarat marijuana på arbetsplatsen och förvar...
 • AD 1998 nr 53: Fråga i visst fall om den färdtidsersättning en arbetsgivare utger står i...
 • AD 1998 nr 57: En tjänsteman inom den kommunala äldreomsorgen sägs upp på grund av dålig...
 • AD 1998 nr 59: I mål om skadestånd för åsidosättande av företrädesrätten till återanstäl...
 • AD 1998 nr 61: Sedan en arbetstagare sagts upp uppkommer tvist om hans skyldighet att ut...
 • AD 1998 nr 65: En advokat är anställd på en advokatbyrå vars verksamhet bedrivs i aktieb...
 • AD 1998 nr 66: I mål om lönediskriminering uppkommer vid prövningen huruvida arbetsgivar...
 • AD 1998 nr 67: Fråga om en kommun haft saklig grund för att säga upp en lärare. Har komm...
 • AD 1998 nr 69: Enligt en bestämmelse i kollektivavtalet kan en arbetstagare som i anstäl...
 • AD 1998 nr 70: Tolkning av kollektivavtal. För arbetstagare inom de kommunala omsorgerna...
 • AD 1998 nr 73: Ett företag har träffat kollektivavtal om avvikelse från anställningsskyd...
 • AD 1998 nr 80: Tre arbetstagare A, B och C lämnade sina anställningar hos ett företag D,...
 • AD 1998 nr 82: Fråga om det förelegat grund för avskedande av en arbetstagare som medver...
 • AD 1998 nr 85: I ett kollektivavtal om pensionsfrågor anges att pensionsåldern för vissa...
 • AD 1998 nr 88: Fråga i tvist om uppsägning på grund av arbetsbrist vid en statlig myndig...
 • AD 1998 nr 93: Mellan en arbetsgivare och en arbetstagare träffades överenskommelse om a...
 • AD 1998 nr 94: Två fotografer vid Västgöta-Tidningar AB har sagts upp på grund av arbets...
 • AD 1998 nr 95: En lärarförening har träffat ett kollektivavtal med kommunen. Föreningen...
 • AD 1998 nr 96: Fråga om uppsägning av kollektivavtal.
 • AD 1998 nr 97: Fråga huruvida en vid ett kärnkraftverk anställd lokalvårdare varit skyld...
 • AD 1998 nr 98: Fråga om avskedande av en kommunal tjänsteman med anledning av dennes pri...
 • AD 1998 nr 100: En arbetstagare, som har ett antal sparade semesterdagar, har blivit upps...
 • AD 1998 nr 101: Fråga om en verkställande direktör i ett aktiebolag genom olika åtgärder...
 • AD 1998 nr 103: Enligt en bestämmelse i det kommunala pensionsavtalet kan arbetsgivaren f...
 • AD 1998 nr 107: Fråga om en kommun har haft saklig grund för uppsägning av en trafiköverv...
 • AD 1998 nr 108: En arbetsgivare säger upp en arbetstagare, tillika facklig förtroendeman,...
 • AD 1998 nr 109: Enligt § 18 i Pensionsavtal för arbetstagare hos kommuner och landsting (...
 • AD 1998 nr 112: Kollektivavtalstolkning. Innebär en avtalsbestämmelse i ett kollektivavta...
 • AD 1998 nr 117: En arbetstagarorganisation har för en medlems räkning riktat ett lönekrav...
 • AD 1998 nr 121: Fråga om viss verksamhet som har bedrivits av den statliga lantmäterimynd...
 • AD 1998 nr 124: Fråga om vissa arbetstagares anställningar enligt 6 b § anställningsskydd...
 • AD 1998 nr 125: Verkstadsavtalet innehåller följande bestämmelser: "Den löneform ska...
 • AD 1998 nr 128: Fråga om arbetsgivare brutit mot bestämmelsen i 12 § semesterlagen om för...
 • AD 1998 nr 134: Fråga huruvida ett bolag vid anställning av en bilskadereparatör gjort si...
 • AD 1998 nr 136: Enligt 3 § Avtalet för arbetstagare hos Staten (TurA-S) gäller att turord...
 • AD 1998 nr 138: Fråga om en person som sedan lång tid regelbundet medverkat i en veckotid...
 • AD 1998 nr 141: En journalist på en dagstidning fick efter överenskommelse med arbetsgiva...
 • AD 1998 nr 142: Fråga om en facklig organisation haft saklig grund för att säga upp en ti...
 • AD 1998 nr 143: Fråga om en arbetsgivare haft rätt att ensidigt förlägga arbetstiden i vi...
 • AD 1998 nr 144: En enskild näringsidkare överlåter en blomsterhandel till ett bolag. Arbe...
 • AD 1998 nr 145: Fråga om en arbetsgivare haft grund för att avskeda en arbetstagare som u...
 • AD 1998 nr 146: Ett bolag A som bedrev restaurangrörelse överlät samtliga materiella till...
 • AD 1998 nr 149: Fråga om bindande avtal har träffats vid förlikningsförhandling.
 • AD 1998 nr 150: En polisinspektör med ställning som gruppbefäl inom Stockholmspolisens hu...
 • AD 1998 nr 152: Arbetsdomstolen har funnit att förutsättningar inte föreligger för en prö...
 • AD 1998 nr 153: Fråga om förhandlingskravet i 4 kap. 7 § arbetstvistlagen uppfyllts.