Rättsfall

Arbetsdomstolen år 1999

 • AD 1999 nr 1: Fråga om det förelegat laglig grund för avskedande av arbetstagare vars r...
 • AD 1999 nr 13: En chaufför som vid upprepade tillfällen misskött sig i anställningen har...
 • AD 1999 nr 14: I mål om skadestånd för åsidosättande av företrädesrätten till återanstäl...
 • AD 1999 nr 16: En undersköterska på ett kommunalt servicehem för äldre människor tillgre...
 • AD 1999 nr 21: Den 1 oktober 1997 övergick ansvaret för förvar av utlänningar från lande...
 • AD 1999 nr 24: En arkitekt vid en statlig myndighet har blivit uppsagd på grund av arbet...
 • AD 1999 nr 26: En forskare har sagts upp från sin anställning med hänvisning till att ha...
 • AD 1999 nr 27: I ett kollektivavtal finns en bestämmelse om bisysslor. Bestämmelsen inne...
 • AD 1999 nr 29: En städledare har avskedats från sin anställning. Som grund för avskedand...
 • AD 1999 nr 30: Två byggnadsarbetare A och B blev uppsagda på grund av arbetsbrist. B, so...
 • AD 1999 nr 31: Fråga om det förelegat laglig grund för avskedande av en polisman som döm...
 • AD 1999 nr 36: I mål om skadestånd för brott mot bestämmelserna om företrädesrätt till å...
 • AD 1999 nr 39: En kock, anställd hos ett bolag som bedriver restaurangverksamhet på en f...
 • AD 1999 nr 44: Fråga om en kommun haft laglig grund för att avskeda en lärare vid grunds...
 • AD 1999 nr 47: Fråga om en arbetsgivare haft skäl för avskedande eller saklig grund för...
 • AD 1999 nr 48: En kommunalt anställd hälsoskyddsinspektör har under flera år handlagt ti...
 • AD 1999 nr 49: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare som...
 • AD 1999 nr 51: En gravid arbetstagare som normalt arbetar skift har med anledning av gra...
 • AD 1999 nr 55: En pilot har accepterat att tjänstgöra under två dagar då han enligt sitt...
 • AD 1999 nr 57: En arbetstagare har efter förhandling om anställningens upphörande och en...
 • AD 1999 nr 61: En konsult i databranschen sade upp anställningen med en månads uppsägnin...
 • AD 1999 nr 64: Laga skäl för avskedande av en arbetstagare som genom lagakraftvunnen dom...
 • AD 1999 nr 65: Med anledning av en konflikt som utbröt på den danska arbetsmarknaden ske...
 • AD 1999 nr 66: Vid en slakterianläggning vägrade de anställda vid slaktlinjen i en gemen...
 • AD 1999 nr 69: En polisinspektör har tilldelats varning för att han underlåtit att vidta...
 • AD 1999 nr 72: Ett aktiebolags verkställande direktör A sades upp med en längre arbetsfr...
 • AD 1999 nr 78: Begreppet hemvist i 2 kap. 2 § tredje stycket arbetstvistlagen har ansett...
 • AD 1999 nr 79: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare vid...
 • AD 1999 nr 80: Fråga om avskedande på grund av tillgrepp av egendom på arbetsplatsen.
 • AD 1999 nr 87: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare som...
 • AD 1999 nr 89: Fråga om ett kollektivavtal om arbetstid m.m. äger tillämplighet på visst...
 • AD 1999 nr 92: Enligt bestämmelse i ett lokalt kollektivavtal skall av årssemestern norm...
 • AD 1999 nr 93: Fråga om byggnadsarbetares rätt till permitteringslön för dag då arbetsta...
 • AD 1999 nr 96: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en universitetslekt...
 • AD 1999 nr 98: En arbetstagare som i många år hade varit anställd vid ett textilföretag...
 • AD 1999 nr 99: Fråga om Arbetsdomstolen varit behörig att pröva en tvist angående fordra...
 • AD 1999 nr 103: Fråga om den svenska regeringen agerat könsdiskriminerande till nackdel f...
 • AD 1999 nr 106: Fråga om disciplinansvar för en officer som bedrivit verksamhet med uthyr...
 • AD 1999 nr 109: I 1943 års reservbefälskungörelse finns bestämmelser om bl.a. s.k. reserv...
 • AD 1999 nr 110: Invändning om preskription enligt 33 § semesterlagen skall - i likhet med...
 • AD 1999 nr 114: I mål om avskedande uppkommer fråga om skyldigheten för förlorande part a...
 • AD 1999 nr 117: Fråga i visst fall om provisionsförsäljares rätt till efter anställningen...
 • AD 1999 nr 124: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en elinstallatör. H...
 • AD 1999 nr 127: Enligt ett avtal om anställningsskydd upphör arbetstagarens anställning u...
 • AD 1999 nr 141: Fråga om en arbetstagare har blivit skild från provanställning genom avsk...
 • AD 1999 nr 144: En försäljare hos ett företag i säkerhetsbranschen lät under pågående ans...
 • AD 1999 nr 146: Fråga om tillämpning av den s.k. månadsregeln i 7 § fjärde stycket anstäl...
 • AD 1999 nr 147: Frågor dels om en arbetstagare till en högre chef har skickat ett antal v...
 • AD 1999 nr 149: Enligt en bestämmelse i det s.k. installationsavtalet har arbetstagare rä...