Rättsfall

Arbetsdomstolen år 2000

 • AD 2000 nr 3: En försäljare hos ett företag som säljer datavårdsprodukter har under sin...
 • AD 2000 nr 5: I mål om disciplinpåföljd för tjänsteförseelse enligt 14 § lagen om offen...
 • AD 2000 nr 6: En arbetstagare har varit anställd som vikarie för en viss namngiven anst...
 • AD 2000 nr 7: Fråga om chaufförer i visst fall utfört s.k. blandad verksamhet enligt 6...
 • AD 2000 nr 8: Fråga om förvärvaren av en verksamhet är bunden enligt 28 § medbestämmand...
 • AD 2000 nr 12: En arbetstagare, som arbetar dagtid och bl.a. sysslar med truckkörning, h...
 • AD 2000 nr 14: Fråga om det förelegat laglig grund för avskedande av en polisman som bl....
 • AD 2000 nr 17: En anställd hos ett bolag, som bedriver restaurangverksamhet på en flygpl...
 • AD 2000 nr 18: Ett företag organiserar om sin verksamhet på ett sätt som bland annat får...
 • AD 2000 nr 19: Fråga om bl.a. skälig omfattning av fackliga förtroendemäns ledighet enli...
 • AD 2000 nr 26: Fråga om säsonganställd kyrkogårdsarbetare har haft företrädesrätt till å...
 • AD 2000 nr 28: Fråga huruvida arbetsgivare haft rätt att avskeda en anställd som misshan...
 • AD 2000 nr 29: Några arbetstagare utför ostridigt arbete under helger, för vilket de enl...
 • AD 2000 nr 30: En arbetstagare hos ett företag som bedriver odling av trädgårdsprodukter...
 • AD 2000 nr 31: Fråga om det förelegat saklig grund i form av arbetsbrist för uppsägning...
 • AD 2000 nr 32: Enligt verkstadsavtalet är en arbetare, när arbetsgivaren erbjudit arbeta...
 • AD 2000 nr 35: En arbetstagare som blivit uppsagd av personliga skäl har kort tid däreft...
 • AD 2000 nr 38: Två spårvagnsförare, båda medlemmar i en syndikalistisk arbetstagarorgani...
 • AD 2000 nr 42: Fråga om arbetstagares rätt till övertidsersättning för deltagande i utbi...
 • AD 2000 nr 45: En tysk ingenjör som var anställd hos ett tyskt företag hade sedan flera...
 • AD 2000 nr 46: Mellan en arbetsgivare i byggnadsbranschen och en lokal facklig organisat...
 • AD 2000 nr 49: Begreppet hemvist i 2 kap. 2 § tredje stycket arbetstvistlagen har ansett...
 • AD 2000 nr 51: Fråga om det på grund av arbetets särskilda beskaffenhet varit tillåtet a...
 • AD 2000 nr 54: Fråga om arbetet för två chaufförer är anordnat så att arbetet skall betr...
 • AD 2000 nr 57: Fråga om en arbetsgivare enligt det mellan parterna gällande kollektivavt...
 • AD 2000 nr 68: Frågor om bestämmande av allmänt skadestånd till arbetstagare vilkas före...
 • AD 2000 nr 74: En facklig förtroendeman vid en statlig myndighet medverkar vid tillkomst...
 • AD 2000 nr 75: Fråga om det funnits laga grund för avskedande av en arbetstagare som i b...
 • AD 2000 nr 76: En byrådirektör vid dåvarande Statens Invandrarverk sades upp med hänvisn...
 • AD 2000 nr 77: En anställd vid en fondkommissionsfirma har utöver sin fasta lön haft rät...
 • AD 2000 nr 81: Fråga om ett landsting haft rätt att med stöd av allmänna avtalsrättsliga...
 • AD 2000 nr 84: I ett mål om skadestånd för brott mot anställningsskyddslagen uppkommer f...
 • AD 2000 nr 85: Sedan en arbetstagare sagts upp från sin anställning genomfördes en förha...
 • AD 2000 nr 90: Fråga om tillämpning av 34 § andra och tredje stycket lagen om anställnin...
 • AD 2000 nr 92: Fråga om ett skyddsombud vid en kriminalvårdsanstalt har hindrats av arbe...
 • AD 2000 nr 97: Anställningsskyddslagen har inte ansetts vara tillämplig i fråga om en ar...
 • AD 2000 nr 100: I ett kollektivavtal mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Svenska...
 • AD 2000 nr 103: En person fick anställning hos en ideell förening som bedrev verksamhet m...
 • AD 2000 nr 105: Fråga vid bestämmande av ekonomiskt skadestånd om betydelsen av att arbet...
 • AD 2000 nr 107: En civilingenjör sägs upp på grund av arbetsbrist. Fråga om civilingenjör...
 • AD 2000 nr 111: En gymnasielärare har under många år haft hög frånvaro på grund av alkoho...
 • AD 2000 nr 115: Företrädare för en ideell förening undertecknar ett avtal mellan förening...
 • AD 2000 nr 116: En tjänsteman vid en skattemyndighet har haft som bisyssla att upprätta b...