Rättsfall

Arbetsdomstolen år 2001

 • AD 2001 nr 1: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en ingenjör, som li...
 • AD 2001 nr 2: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare, en...
 • AD 2001 nr 3: Hos en stiftelse som bl.a. bedriver projektverksamhet i vilken anställda...
 • AD 2001 nr 9: I ett lokalt kollektivavtal har föreskrivits att ett personligt lönetillä...
 • AD 2001 nr 10: En arbetstagarorganisation beslutar att utöva tolkningsföreträde enligt 3...
 • AD 2001 nr 12: Fråga om uppsägning av en stuveriarbetare som gjort sig skyldig till bl.a...
 • AD 2001 nr 13: Otillåten lönediskriminering? Två barnmorskor som är anställda hos ett la...
 • AD 2001 nr 14: Ett kommunalt anställt vårdbiträde har mot viss ersättning utfört klädtvä...
 • AD 2001 nr 18: Ett företag i flygbranschen och en facklig organisation träffar en överen...
 • AD 2001 nr 20: Enligt bestämmelser i kollektivavtal skall avdrag göras med viss procent...
 • AD 2001 nr 24: En kommun avskedade ett vid hemtjänsten anställt vårdbiträde som inte inf...
 • AD 2001 nr 25: Fråga om en arbetsgivare har åsidosatt en arbetstagares företrädesrätt ti...
 • AD 2001 nr 26: Tvist om tillämpningen av en bestämmelse i AB 98, vilken innebär att viss...
 • AD 2001 nr 29: Fråga om en visstidsanställd arbetstagare har sagt upp sig under sådana o...
 • AD 2001 nr 32: Ett vårdbiträde har avskedats sedan han underlåtit att vidta åtgärder med...
 • AD 2001 nr 33: En lagerarbetare, som även är facklig förtroendeman, har avskedats. Till...
 • AD 2001 nr 35: Fråga om det förelegat laglig grund för avskedande av en postkassör som i...
 • AD 2001 nr 36: Enligt en avtalsbestämmelse har piloter som inte får minst 18 dagars somm...
 • AD 2001 nr 39: Ett antal elmontörer har utfört installationsarbete på ackord vid ett pap...
 • AD 2001 nr 41: En arbetstagare har vid två tillfällen vägrat att utföra en viss arbetsup...
 • AD 2001 nr 42: Hos Televerket fanns när verket bolagiserades vissa arbetstagare som hade...
 • AD 2001 nr 47: Sedan samarbetsproblem uppstått bland lärare i ett arbetslag genomförde s...
 • AD 2001 nr 51: Fråga om staten gjort sig skyldig till otillåten könsdiskriminering. Vid...
 • AD 2001 nr 55: En brevbärare rev sönder och slängde bort ett antal försändelser. Sedan d...
 • AD 2001 nr 57: Fråga om en arbetsgivare i samband med förlängning av arbetstagares uppsä...
 • AD 2001 nr 59: Fråga om en kommun haft saklig grund för uppsägning av en lönebidragsanst...
 • AD 2001 nr 60: Fråga om Sveriges Riksbank haft saklig grund för uppsägning av en skyddsv...
 • AD 2001 nr 61: Otillåten könsdiskriminering? Fråga om en kvinna och ett företag har träf...
 • AD 2001 nr 66: Mot en arbetstagares anspråk på semesterersättning invänder arbetsgivaren...
 • AD 2001 nr 67: Sedan en arbetstagare hos Europeiska Kommissionen med placering vid dess...
 • AD 2001 nr 70: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en skötare inom psy...
 • AD 2001 nr 75: Fråga huruvida flygbolag brutit mot gällande kollektivavtal genom att ålä...
 • AD 2001 nr 76: En kvinnlig intensivvårdssjuksköterska som är anställd hos ett landsting...
 • AD 2001 nr 78: Två montörer har beordrats att utföra elektriska installationsarbeten på...
 • AD 2001 nr 82: Ett trettiotal chaufförer på ett åkeri har utfört övertidsarbete utan att...
 • AD 2001 nr 89: Sedan International Dockworkers Council uppmanat samtliga förbund i EU-st...
 • AD 2001 nr 91: Fråga om giltighet av konkurrensklausul i anställningsavtal.
 • AD 2001 nr 92: Fråga huruvida en mindre arbetsgivare som driver fastighetsförvaltning på...
 • AD 2001 nr 94: En arbetstagare dömdes för brott utom tjänsten till sex års fängelse. Frå...
 • AD 2001 nr 95: En arbetstagare hos en ideell förening har efter en kontrovers med företr...
 • AD 2001 nr 96: Fråga om rättegångshinder på grund av statsimmunitet.
 • AD 2001 nr 101: Ett företag A som gav ut ett TV-magasin samarbetade med ett annat företag...
 • AD 2001 nr 106: En arbetstagare har sagts upp från sin anställning, varvid arbetsgivaren...
 • AD 2001 nr 107: Fråga om ett bolags uppsägning av en säljare som tackat nej till fortsatt...