Rättsfall

Arbetsdomstolen år 2002

 • AD 2002 nr 1: Fråga om det föreligger synnerliga skäl att ålägga en arbetstagare, som f...
 • AD 2002 nr 3: En renhållningsarbetare, som 1993 sades upp på grund av arbetsbrist, blev...
 • AD 2002 nr 6: En arbetsgivare inleder ett förfarande för att avskeda en facklig förtroe...
 • AD 2002 nr 9: En kyrklig samfällighet beslutade - mot bakgrund av svåra personalproblem...
 • AD 2002 nr 12: Fråga om fördelning av rättegångskostnaderna vid tingsrätten efter det at...
 • AD 2002 nr 13: Fråga om en arbetstagare blivit avskedad från sin tillsvidareanställning...
 • AD 2002 nr 14: Fråga om en överenskommelse om uttagande av obetald semesterledighet har...
 • AD 2002 nr 15: En flygförare med anställning vid Försvarsmakten har åtagit sig att under...
 • AD 2002 nr 16: Enligt sågverksavtalets § 2 Mom 2 skall den ordinarie arbetstidens förläg...
 • AD 2002 nr 18: En arbetsgivare har tilldelat en av sina anställda en skriftlig varning....
 • AD 2002 nr 21: En kärande - som återkallat sin talan sedan Arbetsdomstolen avslagit ett...
 • AD 2002 nr 23: Interimistiskt yrkande om förklaring av att arbetsgivares beslut om att v...
 • AD 2002 nr 25: En arbetstagare som efter att på arbetsplatsen ha blivit utsatt för ringa...
 • AD 2002 nr 26: En banarbetare med långvarig anställning hos Banverket har sagts upp seda...
 • AD 2002 nr 28: Tolkning av kollektivavtal. Fråga om journalistavtalets bestämmelser om a...
 • AD 2002 nr 32: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en heltidsanställd...
 • AD 2002 nr 33: Fråga huruvida en kommun har haft rätt att avskeda en chaufför som i sin...
 • AD 2002 nr 35: Fråga om laga grund för avskedande av en arbetstagare som trots arbetsgiv...
 • AD 2002 nr 37: Fråga om en avtalad turordningslista är giltig beträffande två oorganiser...
 • AD 2002 nr 38: Det har ansetts utrett att en försäljare i anslutning till att han sagt u...
 • AD 2002 nr 40: Fråga om ett försäkringsmedlarombud varit arbetstagare och därmed berätti...
 • AD 2002 nr 43: I ett kollektivavtal som gäller för fartygsbefäl på utlandsflaggade farty...
 • AD 2002 nr 44: En arbetstagare har blivit uppsagd under åberopande av bristfälliga arbet...
 • AD 2002 nr 45: Ett landsting annonserade ut en ledig anställning som barnmorska vid en v...
 • AD 2002 nr 49: En arbetstagare sade år 1998 upp sig från sin anställning sedan överensko...
 • AD 2002 nr 51: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en busschaufför som...
 • AD 2002 nr 54: Fråga om ett bolag vid anställning av en hotellreceptionist gjort sig sky...
 • AD 2002 nr 56: Ett bolag väckte talan vid tingsrätten mot en förutvarande arbetstagare v...
 • AD 2002 nr 58: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare vid...
 • AD 2002 nr 63: En kommunalt ägd gård arrenderas av företaget A. A arrenderar i sin tur u...
 • AD 2002 nr 64: Interimistiskt beslut. I en tvist om bl.a. ogiltigförklaring av en uppsäg...
 • AD 2002 nr 65: Vid tingsrätt anhängiggjordes ett anställningsskyddsmål genom stämningsan...
 • AD 2002 nr 72: Fråga om en skiljeklausul kommit att utgöra avtalsinnehåll mellan partern...
 • AD 2002 nr 75: I samband med nedläggningen av en avdelning på ett företag blir åtta arbe...
 • AD 2002 nr 78: Fråga om disciplinansvar för en överste som beslutat om löneförhöjning fö...
 • AD 2002 nr 80: Fråga om det förelegat laglig grund för avskedande av en polisman som döm...
 • AD 2002 nr 83: Fråga om det förelegat laglig grund för avskedande av ett vårdbiträde ino...
 • AD 2002 nr 84: Fråga om förutsättningar förelegat för interimistiskt förordnande om arbe...
 • AD 2002 nr 85: En städare avskedades från sin anställning sedan arbetsgivaren funnit att...
 • AD 2002 nr 87: Fråga huruvida musiker inom Försvarsmakten till arbetsgivaren har överlåt...
 • AD 2002 nr 88: Enligt ett kollektivavtal för piloter i ett bolag skall före varje trafik...
 • AD 2002 nr 89: Fråga om styrelsen för en förening, vars verksamhet bedrivs utifrån antro...
 • AD 2002 nr 90: En professor vid Göteborgs universitet träffade ett avtal med universitet...
 • AD 2002 nr 92: Fråga om en arbetstagare som vikarierade som obehörig lärare enligt bestä...
 • AD 2002 nr 98: På en fabrik som tillverkar säkerhetsutrustning till bilar inträffade en...
 • AD 2002 nr 99: Fråga om preskription har inträtt beträffande viss skadeståndstalan och o...
 • AD 2002 nr 102: En arbetsgivare har fått kännedom om att en provanställd kvinna anser sig...
 • AD 2002 nr 115: En arbetstagare som arbetat hos ett redovisningsföretag som självständig...
 • AD 2002 nr 122: En provanställd ställningsbyggare underrättades om att anställningen skul...
 • AD 2002 nr 126: En arbetstagare vid en statlig myndighet fick besked om att på grund av a...
 • AD 2002 nr 128: En arbetsgivare som bedriver verksamhet med marknadsundersökningar genom...