Rättsfall

Arbetsdomstolen år 2003

 • AD 2003 nr 1: En f.d. teletekniker som deltagit i en av förre arbetsgivaren och AMU ano...
 • AD 2003 nr 4: Sedan en arbetsgivare sagt upp ett antal arbetstagare på grund av arbetsb...
 • AD 2003 nr 6: Enligt 15 § i Allmänt Pensionsavtal 1974 (PA-SPR) värdesäkrades tjänstepe...
 • AD 2003 nr 9: Enligt ett kollektivavtal för anställda inom Svenska kyrkan regleras bl.a...
 • AD 2003 nr 10: Fråga om innebörden av det statliga arbetsgivarbegreppet vid tillämpning...
 • AD 2003 nr 11: Fråga om en arbetstagare över huvud taget haft rätt till övertidsersättni...
 • AD 2003 nr 13: Efter övergång av en verksamhet från arbetsgivaren A till arbetsgivaren B...
 • AD 2003 nr 14: En arbetstagare på ett mindre företag har blivit uppsagd på grund av arbe...
 • AD 2003 nr 15: Enligt 2 kap. 1 § arbetstvistlagen skall Arbetsdomstolen ta upp och avgör...
 • AD 2003 nr 16: En arbetstagare, som har blivit avskedad och efter avskedandet varit sjuk...
 • AD 2003 nr 17: Fråga om bestämmande av allmänt skadestånd för brott mot kollektivavtalsr...
 • AD 2003 nr 18: Lunds stift har genom stiftsstyrelsen beslutat om indelningsändringar avs...
 • AD 2003 nr 19: Enligt det permitteringslöneavtal som gäller mellan Livsmedelsföretagen o...
 • AD 2003 nr 20: En arbetstagare har fått vikariat hos en kommun som skolbusschaufför. Frå...
 • AD 2003 nr 21: En verksamhetschef, A, lämnade sin anställning hos ett företag, B, som be...
 • AD 2003 nr 22: Sedan Handikappombudsmannen; HO, väckt talan och yrkat skadestånd för bro...
 • AD 2003 nr 25: En arbetstagarorganisation har varslat en arbetsgivarorganisation och fyr...
 • AD 2003 nr 26: Interimistiskt beslut om tillåtligheten av en facklig stridsåtgärd.
 • AD 2003 nr 29: Fingerad arbetsbrist?
 • AD 2003 nr 32: En manlig arbetstagare inom en kommuns öppna psykiatrivård hade ett sexue...
 • AD 2003 nr 34: Fråga om en befattning som forskningsdirektor i en stiftelse som driver e...
 • AD 2003 nr 39: En arbetstagare, som arbetar med bl.a. lossningsarbete, är sjuk vid ett t...
 • AD 2003 nr 40: Fråga om förhandlingsskyldighet enligt 11 § medbestämmandelagen inför ett...
 • AD 2003 nr 43: Fråga om visst krav på s.k. ackordstagartillägg var oskäligt i den mening...
 • AD 2003 nr 44: En busschaufför vid ett större transportföretag återkommer efter en längr...
 • AD 2003 nr 45: Fråga om vilka omständigheter som fick läggas till grund för prövningen a...
 • AD 2003 nr 46: Ett fartyg som ägs av ett turkiskt rederi och är registrerat i Malta anko...
 • AD 2003 nr 47: Fråga om en arbetssökande diabetiker har haft sakliga förutsättningar för...
 • AD 2003 nr 50: En arbetstagare har avskedats på grund av arbetsvägran och olovlig frånva...
 • AD 2003 nr 51: Fråga om en kommun haft grund för att skilja en hälsovårdsinspektör från...
 • AD 2003 nr 53: En universitetslärare som hade haft en tidsbegränsad anställning med stöd...
 • AD 2003 nr 54: Fråga om det har funnits laglig grund för avskedande av en kommunalt anst...
 • AD 2003 nr 55: En arbetstagare A hos försäkringskassan har haft flera tidsbegränsade ans...
 • AD 2003 nr 57: Fråga om förhandlingskravet i 4 kap. 7 § första stycket arbetstvistlagen...
 • AD 2003 nr 58: Ett företag i optikerbranschen har annonserat ut en ledig anställning som...
 • AD 2003 nr 59: En deltidsanställd arbetstagare inom grafikerbranschen arbetar normalt un...
 • AD 2003 nr 63: En muslimsk kvinna som bär huvudduk har per telefon sökt arbete som demon...
 • AD 2003 nr 64: Fråga om en arbetsgivare brutit mot 13 § medbestämmandelagen genom att fa...
 • AD 2003 nr 66: Tolkning av kollektivavtal. I kollektivavtal gällande för kabinpersonal h...
 • AD 2003 nr 68: Rättshjälpen i ett mål angående ogiltigförklaring av avskedande har tillå...
 • AD 2003 nr 70: En landstingsanställd sjuksköterska begärde ledigt under några veckor öve...
 • AD 2003 nr 73: En person A har sökt anställning hos ett bolag men har inte kallats till...
 • AD 2003 nr 74: Fråga huruvida en tillämpning av ett kollektivavtalsvillkor av innebörd a...
 • AD 2003 nr 76: En vårdare vid en kriminalvårdsanstalt har sedan ett antal år arbetat i a...
 • AD 2003 nr 78: Arbetsgivare har dragit granskningsarvode från de anställdas löner. Tvist...
 • AD 2003 nr 81: En tunnelbaneförare har, enligt vad utredningen visar, efter en incident...
 • AD 2003 nr 82: Fr.o.m. den 1 januari 2000 förändrades relationen mellan staten och Svens...
 • AD 2003 nr 83: En arbetstagare har efter en arbetsskada ostridigt nedsatt arbetsförmåga....
 • AD 2003 nr 84: Det har ansetts utrett att en arbetstagare som under sin anställningstid...
 • AD 2003 nr 90: Fråga om en 18-åring som under pågående utbildning till kock innehaft fer...
 • AD 2003 nr 93: Fem frisörer har avskedats från sina anställningar. Enligt arbetsgivaren...
 • AD 2003 nr 96: En besiktningstekniker, anställd i Aktiebolaget Svensk Bilprovning, har b...
 • AD 2003 nr 99: Fråga om anställningsskyddslagens preskriptionsregler är tillämpliga på v...
 • AD 2003 nr 102: Fråga om staten genom att inte längre erbjuda anställda vid Affärsverket...
 • AD 2003 nr 104: Fråga om en börsmäklare frånträtt sin anställning med verkan att han har...
 • AD 2003 nr 105: Fråga om anställningsavtal träffats.