Rättsfall

Arbetsdomstolen år 2004

 • AD 2004 nr 2: Fråga om det förelegat grund för avskedande, alternativt saklig grund för...
 • AD 2004 nr 5: Fråga om innebörden av bestämmelser om ändring av tjänstgöringsprogram i...
 • AD 2004 nr 6: Interimistisk prövning bl.a. av frågan om facklig organisation vidtagit o...
 • AD 2004 nr 7: Fråga bl.a. om tjänstgöringshinder förelegat för en deltidsanställd brand...
 • AD 2004 nr 8: Preskription? Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO, har väckt talan...
 • AD 2004 nr 9: Fråga om det förelegat grund för avskedande, alternativt saklig grund för...
 • AD 2004 nr 15: En svensk arbetstagare var anställd hos ett danskt bolag som bedrev viss...
 • AD 2004 nr 18: Mellan en rikstäckande ideell organisation och dess tidigare förtroendeva...
 • AD 2004 nr 22: En hamnarbetare med algeriskt ursprung uttogs inte till visst övertidsarb...
 • AD 2004 nr 26: Fråga om rättegångshinder på grund av statsimmunitet. En arbetstagare som...
 • AD 2004 nr 30: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare, en...
 • AD 2004 nr 36: En arbetsgivare har vid ett löneutbetalningstillfälle reducerat lönen för...
 • AD 2004 nr 37: Fråga om en arbetsgivare haft rätt att frigöra sig från en av arbetstagar...
 • AD 2004 nr 39: En elektriker blev uppsagd på grund av arbetsbrist. I tvist om uppsägning...
 • AD 2004 nr 40: Sedan två arbetstagare på en mindre arbetsplats sagts upp på grund av arb...
 • AD 2004 nr 49: Fråga om arbetsgivare har gjort sig skyldig till föreningsrättskränkning...
 • AD 2004 nr 50: Fråga om det förelegat grund för avskedande av en besiktningstekniker vid...
 • AD 2004 nr 52: Fråga om en uppsägning skett på grund av arbetsbrist eller av personliga...
 • AD 2004 nr 56: Fråga om laglig grund för avskedande av en byggnadsingenjör vid ett allmä...
 • AD 2004 nr 57: Fråga om det förelegat grund för avskedande av en arbetstagare som var an...
 • AD 2004 nr 58: En arbetstagare har haft flera på varandra följande tidsbegränsade anstäl...
 • AD 2004 nr 59: Skiljeklausul gäller mellan parterna. Arbetstagaren, en personlig assiste...
 • AD 2004 nr 61: Tvisten handlar om huruvida ett bolag har gjort sig skyldigt till kollekt...
 • AD 2004 nr 67: I byggnadsavtalet finns tillämpningsregler rörande 38-40 §§ MBL vid arbet...
 • AD 2004 nr 71: En arbetstagarorganisation har åsidosatt den i 45 § medbestämmandelagen f...
 • AD 2004 nr 72: Föreningsrättskränkning? En facklig förtroendeman utsågs till en befattni...
 • AD 2004 nr 73: Fråga om giltigt kollektivavtal om tidsbegränsad anställning har träffats...
 • AD 2004 nr 74: Fråga om arbetstagarorganisation som vill kräva skadestånd kan anses ha u...
 • AD 2004 nr 76: Tolkning av kollektivavtal m.m. Tvisten gäller hur antalet semesterdagar...
 • AD 2004 nr 80: Fråga om förhandlingskravet i 4 kap. 7 § arbetstvistlagen kunde anses upp...
 • AD 2004 nr 82: Fråga om ett kommunalanställt vårdbiträde avsiktligen eller av vårdslöshe...
 • AD 2004 nr 85: Målet gällde ogiltigförklaring av avskedande mm. En besiktningstekniker,...
 • AD 2004 nr 86: Fråga om en arbetstagare har blivit avskedad från sin anställning eller o...
 • AD 2004 nr 89: En anställd hos en ideell förening deltog vid bildandet av en facklig org...
 • AD 2004 nr 90: Fråga om en verkställande direktör har förfarit illojalt mot sin arbetsgi...
 • AD 2004 nr 91: I anläggningsavtalet finns bestämmelser som innebär att löneformen ackord...
 • AD 2004 nr 99: Arbetsdomstolen har vid interimistisk prövning av ett yrkande om förbud m...
 • AD 2004 nr 102: En arbetsgivare har stadigvarande förflyttat en tandläkare från en klinik...
 • AD 2004 nr 103: Enligt 3 § Avtal om turordning för arbetstagare hos staten (TurA-S) gälle...
 • AD 2004 nr 108: Fråga om bisysslor som två polismän har för avsikt att åta sig är förenli...
 • AD 2004 nr 109: Prövning av yrkande om interimistiskt förordnande om att anställning trot...
 • AD 2004 nr 111: En svensk arbetstagarorganisation har vidtagit stridsåtgärder mot ett let...