Rättsfall

Arbetsdomstolen år 2005

 • AD 2005 nr 2: På tre av Skanskas arbetsplatser i Kalmar län träffades överenskommelser...
 • AD 2005 nr 3: En kvinna med ryskt ursprung har sökt en utannonserad anställning hos ett...
 • AD 2005 nr 4: Två arbetstagare var säsonganställda på ett kafé sedan 1988 respektive 19...
 • AD 2005 nr 13: I ett kollektivavtal som gäller för cateringarbetare föreskrivs att ett l...
 • AD 2005 nr 14: En förskolelärare A, som har iransk bakgrund, svarade på en platsannons v...
 • AD 2005 nr 16: Fråga om en innehållsproducent för ett TV-program har utfört arbete som a...
 • AD 2005 nr 17: En arbetstagare vid Luftfartsverket har avskedats under påstående att den...
 • AD 2005 nr 21: En kvinna, tillhörig Jehovas vittnen, har på grund av sin trosuppfattning...
 • AD 2005 nr 22: Arbetsgivaren har fått kännedom om att en arbetstagare anser sig av en ar...
 • AD 2005 nr 24: En arbetstagare på ett tryckeri skickades hem av sin arbetsgivare efter e...
 • AD 2005 nr 25: I verkstadsavtalet har sedan länge funnits särskilda regler om lönetilläg...
 • AD 2005 nr 27: En arbetstagare för talan om övertidsersättning. Arbetsgivaren gör gällan...
 • AD 2005 nr 28: Fråga om utdömande av vite på grund av överträdelse av avtalsbestämmelse...
 • AD 2005 nr 29: I ett mål om skadestånd med anledning av en olovlig stridsåtgärd har arbe...
 • AD 2005 nr 30: En arbetstagare har lämnat sin arbetsplats efter det att en ställföreträd...
 • AD 2005 nr 32: En arbetstagare som fått diagnosen multipel skleros blev uppsagd drygt tr...
 • AD 2005 nr 33: Fråga om arbetstagarbegreppet. En skorstensfejarmästare som utfört sotnin...
 • AD 2005 nr 35: Arbetsdomstolen har funnit att en arbetstagare gjort sig skyldig till mis...
 • AD 2005 nr 42: En arbetstagarrepresentant i ett aktiebolags styrelse har med stöd av fac...
 • AD 2005 nr 43: Samhall har sagt upp en arbetstagare av personliga skäl. Fråga om ogiltig...
 • AD 2005 nr 44: Fråga om tillämpning av den s.k. tvåmånadersregeln i 18 § andra stycket a...
 • AD 2005 nr 46: Ett verkstadsföretag anlitade under sommaren 2004 fem litauiska arbetstag...
 • AD 2005 nr 47: En man med bosnisk bakgrund sökte inom angiven ansökningstid en utannonse...
 • AD 2005 nr 49: En svensk arbetstagarorganisation har vidtagit stridsåtgärder mot ett let...
 • AD 2005 nr 50: I byggnadsavtalet föreskrivs att in- och utlåning av arbetskraft mellan f...
 • AD 2005 nr 53: En cateringarbetare som var helt sjukskriven uteblev från ett rehabiliter...
 • AD 2005 nr 55: Fråga om en bisyssla som en polisman har är förenlig med 7 § LOA.
 • AD 2005 nr 57: En arbetstagare har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Saklig grund...
 • AD 2005 nr 60: Fråga om det har funnits laglig grund för avskedande eller saklig grund f...
 • AD 2005 nr 61: Arbetsdomstolen har funnit att en arbetstagare blivit uppsagd från sin an...
 • AD 2005 nr 63: En kvinnlig arbetstagare hos Försvarsmakten har lämnat en tidsbegränsad a...
 • AD 2005 nr 65: Interimistiskt beslut om upphörande av anställning. - I mål om bl.a. ogil...
 • AD 2005 nr 68: Fråga om en arbetsgivare, genom att underrätta en facklig förtroendeman o...
 • AD 2005 nr 69: Könsdiskriminering? En kyrklig samfällighet har med förbigående av en kvi...
 • AD 2005 nr 72: Fråga om saklig grund för uppsägning av en resesäljare som enligt arbetsg...
 • AD 2005 nr 75: Tillräckliga kvalifikationer? Fråga bl.a. om två montörer hade tillräckli...
 • AD 2005 nr 77: Fråga om en kommun haft laglig grund för att avskeda en enhetschef vid ko...
 • AD 2005 nr 78: Fråga om det förelegat grund för avskedande av en präst. Påståenden bl.a....
 • AD 2005 nr 79: Fråga om en skiljeklausul i ett kollektivavtal kommit att utgöra avtalsin...
 • AD 2005 nr 82: Fråga om disciplinansvar för en handläggare på Försäkringskassan med anle...
 • AD 2005 nr 84: Till byggnadsavtalet hör bl.a. ett avtal med särskilda bestämmelser för b...
 • AD 2005 nr 85: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning. En arbetstagare har u...
 • AD 2005 nr 86: Fråga om det förelegat grund för avskedande eller saklig grund för uppsäg...
 • AD 2005 nr 87: Ett biltillverkningsföretag har nekat en kvinna anställning med hänvisnin...
 • AD 2005 nr 88: Fråga om en arbetstagarorganisations lokalavdelning vidtagit en olovlig s...
 • AD 2005 nr 92: En arbetstagare, som är sysselsatt med arbete som drivs i kontinuerligt t...
 • AD 2005 nr 97: Fråga om det förelegat laglig grund för avskedande av en arbetstagare som...
 • AD 2005 nr 98: En kommun annonserade efter en bygglovarkitekt. En sökande med annan etni...
 • AD 2005 nr 105: En arbetstagare hos en arbetsgivare inom träindustrin har sedan många år...
 • AD 2005 nr 107: Fråga om tillämpning av den s.k. tvåmånadersregeln i 18 § andra stycket a...
 • AD 2005 nr 110: En arbetstagarorganisation har varslat om stridsåtgärder mot en arbetsgiv...
 • AD 2005 nr 111: Fråga huruvida en arbetsgivarorganisation A haft skyldighet att på begära...
 • AD 2005 nr 115: En präst i Svenska kyrkan har blivit uppsagd av skäl hänförliga till hans...
 • AD 2005 nr 116: En arbetstagarorganisation varslade om total arbetsnedläggelse och blocka...
 • AD  2005 nr 117: Fråga om fältarkeologer, som haft flera på varandra följande s.k. projekt...
 • AD 2005 nr 121: Mellan ett tidningsföretag och en lokal facklig organisation träffades en...
 • AD 2005 nr 124: Fråga om det förelegat grund för avskedande av en lärare på en folkhögsko...