Rättsfall

Arbetsdomstolen år 2006

 • AD 2006 nr 5: Arbetsdomstolen har i en tidigare dom funnit att den part som i ett kolle...
 • AD 2006 nr 8: Fråga om en arbetsgivare haft rätt att låta en arbetstagares återanställn...
 • AD 2006 nr 9: Vid ett företag bedrevs arbete bland annat i tvåskift. I samband med påsk...
 • AD 2006 nr 10: En arbetsplats var försatt i blockad av SEKO. På arbetsplatsen arbetade a...
 • AD 2006 nr 11: Fråga om en kommun haft saklig grund att säga upp ett vårdbiträde. Har ko...
 • AD 2006 nr 12: En processoperatör med skiftgång omplacerades av personliga skäl till arb...
 • AD 2006 nr 13: En arbetstagare på ett försäkringsbolags avdelning för s.k. back-office h...
 • AD 2006 nr 15: En arbetstagare har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Arbetsdomstol...
 • AD 2006 nr 16: Två arbetstagare har sagts upp på grund av arbetsbrist då arbetsgivaren l...
 • AD 2006 nr 20: I ett anställningsavtal om tidsbegränsad anställning mellan ett bolag och...
 • AD 2006 nr 22: Fråga om det förelegat grund för avskedande av tre arbetstagare som haft...
 • AD 2006 nr 24: Ett antal personer har ostridigt utfört arbete för ett bolags räkning vid...
 • AD 2006 nr 25: Sedan en arbetstagare sagts upp från sin anställning med stöd av en så ka...
 • AD 2006 nr 29: I målet, som rör bl.a. frågan om en arbetsgivare inför vissa beslut i ver...
 • AD 2006 nr 34: Fråga om ett byggföretag gjort sig skyldigt till brott mot en ackordsöver...
 • AD 2006 nr 41: Ett elinstallationsföretag A utförde löpande underhållsarbeten för ett st...
 • AD 2006 nr 42: En arbetstagare har - direkt efter att en företrädare för arbetsgivaren h...
 • AD 2006 nr 43: Till ett kollektivavtal har parterna fogat en bilaga benämnd entreprenörs...
 • AD 2006 nr 44: Tvist om huruvida en arbetstagare sagt upp sig eller om anställningen bes...
 • AD 2006 nr 47: Fråga om rättegångshinder på grund av statsimmunitet. En arbetstagare som...
 • AD 2006 nr 49: En arbetstagare lämnade sin anställning hos ett företag som bedrev person...
 • AD 2006 nr 54: En arbetstagare har avskedats under påstående att denne utsatt en arbetsk...
 • AD 2006 nr 57: En arbetstagare blev efter en längre tids sjukskrivning uppsagd från sitt...
 • AD 2006 nr 58: En arbetstagarorganisation har varslat ett företag om stridsåtgärd. Något...
 • AD 2006 nr 59: Vid övernattning i samband med arbete utanför hemorten är  arbetsgivaren...
 • AD 2006 nr 60: Fråga om en arbetssökande av kosovoalbansk härkomst blev diskriminerad ge...
 • AD 2006 nr 63: Fråga om det förelegat skäl för avskedande eller saklig grund för uppsägn...
 • AD 2006 nr 65: Fråga om arbetsgivare gjort sig skyldiga till kollektivavtalsbrott. Arbet...
 • AD 2006 nr 67: Tvisten gäller nivån på det traktamente som enligt VVS-Installationsavtal...
 • AD 2006 nr 68: Tvist om uppsägning varit sakligt grundad alternativt om arbetsgivaren gj...
 • AD 2006 nr 69: Tjänstemän vid Försäkringskassan har sagts upp under åberopande av att de...
 • AD 2006 nr 72: En arbetsgivare har stadigvarande förflyttat en arbetstagare inom den kom...
 • AD 2006 nr 73: Fråga om Försvarsmakten har haft saklig grund för att säga upp en regemen...
 • AD 2006 nr 76: Fråga om ett villkor i ett enskilt anställningsavtal att tillämpa ett vis...
 • AD 2006 nr 77: En kommunalt anställd integrationshandläggare gjorde sig utom tjänsten sk...
 • AD 2006 nr 78: Fråga om arbetstagarorganisationens talan preskriberats på grund av att o...
 • AD 2006 nr 79: Könsdiskriminering? Kort efter att en arbetstagares provanställning överg...
 • AD 2006 nr 82: En arbetstagare har haft en överenskommen visstidsanställning. Fråga om e...
 • AD 2006 nr 83: Ett bolag har sagt upp en sjukskriven ambulanssjukvårdare med artros i kn...
 • AD 2006 nr 84: I enlighet med bestämmelserna i byggnadsavtalet träffade arbetsgivaren oc...
 • AD 2006 nr 85: En polisman har blivit avskedad sedan han dömts för grov kvinnofridskränk...
 • AD 2006 nr 87: En arbetsgivare inom massa- och pappersindustrin har i samband med en omo...
 • AD 2006 nr 89: I kollektivavtal mellan SAS Scandinavian Airlines Sverige AB och Tjänstem...
 • AD 2006 nr 90: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare som...
 • AD 2006 nr 92: Fråga om en arbetsgivare, som driver en förskola, haft saklig grund för u...
 • AD 2006 nr 94: En arbetstagarorganisation har vidtagit stridsåtgärder mot en arbetsgivar...
 • AD 2006 nr 96: Fråga om en kvinna med ursprung från Bosnien blivit könsdiskriminerad och...
 • AD 2006 nr 97: En hos Svenska kyrkan anställd präst som lider av viss födoämnesallergi h...
 • AD 2006 nr 99: I mål om skadestånd för uppsägning av en anställning som anställningsskyd...
 • AD 2006 nr 100: Fråga om föreningsrättskränkning, brott mott förhandlingsskyldigheten i m...
 • AD 2006 nr 103: Fråga om en idrottsförening haft laga grund för avskedande av en anställd...
 • AD 2006 nr 104: Fråga huruvida det har förelegat vägande skäl för förflyttning av lärare...
 • AD 2006 nr 105: En officer har beviljats tjänstledighet under sex månader. Av misstag utb...
 • AD 2006 nr 109: En terminalarbetare vid en av Postens godsterminaler har dömts till fänge...
 • AD 2006 nr 110: En förvaltningschef för kommunens kultur- och fritidsförvaltning sades up...
 • AD 2006 nr 111: Fråga om avskedande av lärare som misshandlat en elev genom att ge denne...
 • AD 2006 nr 112: Fråga om ett bolag haft saklig grund för uppsägning av en arbetstagare på...
 • AD 2006 nr 114: En arbetstagare sade upp sig från sin anställning, men ångrade sig och vi...
 • AD 2006 nr 115: En arbetstagarorganisation påkallade förhandling med ett bolag och påstod...
 • AD 2006 nr 116: En arbetssökande A ansåg sig ha blivit utsatt för könsdiskriminering i sa...
 • AD 2006 nr 118: Fråga om saklig grund för uppsägning förelegat av en behandlingsassistent...
 • AD 2006 nr 121: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare som...
 • AD 2006 nr 123: Fråga om det förelegat vägande skäl för att stadigvarande förflytta en lä...
 • AD 2006 nr 126: En polismyndighet utannonserade tre lediga anställningar som polisinspekt...
 • AD 2006 nr 127: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare som...