Rättsfall

Arbetsdomstolen år 2007

 • AD 2007 nr 1: Två utländska arbetstagare har varit säsongsanställda för att arbeta med...
 • AD 2007 nr 2: Fråga huvudsakligen om huruvida ett kollektivavtal, som ingåtts mellan et...
 • AD 2007 nr 5: Enligt en bestämmelse i kollektivavtal skall det i lönerevisionen "inom f...
 • AD 2007 nr 6: Mot en arbetstagares krav på bl.a. skadestånd enligt anställningsskyddsla...
 • AD 2007 nr 12: En arbetstagare blev efter en längre tids sjukskrivning uppsagd från sitt...
 • AD 2007 nr 13: Enligt 2003 års bussbranschavtal skall lönetillägg utgå till bussförare a...
 • AD 2007 nr 16: En palestinsk man sökte en anställning som rektor hos en kommun och blev...
 • AD 2007 nr 20: Fråga om det förelegat grund för avskedande alternativt saklig grund för...
 • AD 2007 nr 22: Fråga om gällande kollektivavtal innebär att tjänstgöringstiden för helti...
 • AD 2007 nr 28: En arbetstagarorganisation har för egen del väckt talan i Arbetsdomstolen...
 • AD 2007 nr 29: Fråga om anställningsform. I ett anställningsavtal har angetts att "anstä...
 • AD 2007 nr 30: I samband med den s.k. Ädelreformen 1992 övergick viss sjukvårdspersonal...
 • AD 2007 nr 31: Ett antal medlemmar i en facklig organisation har haft flera på varandra...
 • AD 2007 nr 33: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en servicetekniker...
 • AD 2007 nr 40: Om en arbetsgivare vill att en arbetstagare skall lämna sin anställning i...
 • AD 2007 nr 41: Ett tyskt företag i en internationell koncern väcker talan i Arbetsdomsto...
 • AD 2007 nr 43: Fråga om tillämpning av den s.k. tvåmånadersregeln i anställningsskyddsla...
 • AD 2007 nr 44: Ett bolag får som underentreprenör i uppdrag att utföra städarbete i en k...
 • AD 2007 nr 45: En man med ursprung från Iran sökte anställning som bl.a. reporter hos et...
 • AD 2007 nr 49: Sedan en fastställelsetalan väckts återkallade käranden sin talan. Motpar...
 • AD 2007 nr 63: Fråga om avskedande av en icke-ordinarie domare som har godkänt ett straf...
 • AD 2007 nr 65: I ett skriftligt anställningsavtal har angivits att anställningen var en...
 • AD 2007 nr 66: Enligt bestämmelser i ett företagsavtal erhåller en arbetstagare arbetsti...
 • AD 2007 nr 70: Fråga om ett företag i elinstallationsbranschen har åsidosatt sin skyldig...
 • AD 2007 nr 72: Ett bolag sade på grund av arbetsbrist upp ett antal arbetstagare, varav...
 • AD 2007 nr 80: Staten genom Statens pensionsverk har väckt talan vid tingsrätten mot en...
 • AD 2007 nr 81: Fråga om enskilda överenskommelser som en arbetsgivare har ingått med ett...
 • AD 2007 nr 85: Vid tillkomsten år 1998 av ett nytt pensionsavtal på det kommunala område...
 • AD 2007 nr 86: Fråga om avskedande av en försäljare i ett företag som tillhandahåller tj...
 • AD 2007 nr 88: En visstidsanställd arbetstagare blev, under tid då hon på sin arbetsplat...
 • AD 2007 nr 90: Kollektivavtal gällde på arbetsplatsen. Flera arbetstagare omplacerades t...
 • AD 2007 nr 94: Fråga om en arbetsgivare i städbranschen åsidosatte förhandlingsskyldighe...
 • AD 2007 nr 95: Fråga om det funnits saklig grund för uppsägning av en provningsingenjör...
 • AD 2007 nr 97: Arbetsdomstolen har i beslut interimistiskt förordnat att en pågående avs...
 • AD 2007 nr 98: Ett bolag har fattat beslut om neddragning av produktionen, vilket bl.a....