Rättsfall

Arbetsdomstolen år 2008

 • AD 2008 nr 2: En resemontör hos ett företag som tillverkar svetsutrustning m.m. har i s...
 • AD 2008 nr 3: Ett bolag fattade beslut om driftinskränkning. Beslutet föregicks av förh...
 • AD 2008 nr 5: Fråga om en vidtagen stridsåtgärd varit olovlig därför att den riktats mo...
 • AD 2008 nr 8: Ett flygbolag har dels anställt ett antal piloter med tidsbegränsade anst...
 • AD 2008 nr 9: Fråga om kollektivavtalsbrott och brott mot reglerna om tolkningsföreträd...
 • AD 2008 nr 10: En arbetstagare har på sin arbetsplats med hjälp av arbetsgivarens byggkr...
 • AD 2008 nr 11: Rättegångshinder? En arbetstagare har av sin arbetsgivare fått avslag på...
 • AD 2008 nr 12: Mellan Flygarbetsgivarna och Tjänstemannaförbundet HTF gäller kollektivav...
 • AD 2008 nr 14: Fyra polisassistenter omplacerades på grund av graviditet från yttre till...
 • AD 2008 nr 19: Frågor om förhandlingsvägran. Arbetsdomstolen finner att kravet, i 4 kap....
 • AD 2008 nr 20: En processoperatör vid ett massa- och pappersbruk har sagts upp från sin...
 • AD 2008 nr 24: Fråga om en arbetsgivare varit skyldig att förhandla enligt 13 § medbestä...
 • AD 2008 nr 26: Interimistiskt beslut om tillåtligheten av pågående stridsåtgärder. Fråga...
 • AD 2008 nr 28: Anställda hos ett städbolag har under annandag pingst år 2006 utfört arbe...
 • AD 2008 nr 29: Fråga om en skiljeklausul i ett enskilt anställningsavtal mellan ett taxi...
 • AD 2008 nr 31: En person som arbetade som försäljningschef på konsultbasis skulle vid up...
 • AD 2008 nr 32: Fråga om tre annonsproducenter blivit lönediskriminerade på grund av att...
 • AD 2008 nr 34: Fråga om bl.a. föreningsrättskränkning. Arbetsdomstolen finner inte visat...
 • AD 2008 nr 36: Fråga om ett bussbolag gjort sig skyldigt till föreningsrättskränkning ge...
 • AD 2008 nr 39: Beredskapen för tre arbetstagare på ett universitetssjukhus har vid olika...
 • AD 2008 nr 40: En kommun har förflyttat en arbetstagare från att vara s.k. förste rektor...
 • AD 2008 nr 43: Fråga om det funnits laglig grund för avskedande av en larmoperatör som b...
 • AD 2008 nr 45: Fråga om en arbetstagarorganisation brutit mot bestämmelserna i 45 § medb...
 • AD 2008 nr 46: En fristående gymnasieskola gjorde efter ett ägarbyte en genomgång av org...
 • AD 2008 nr 47: Ett bolag som sysslade med utbildning av piloter sökte en vikarie för en...
 • AD 2008 nr 49: Enligt kollektivavtalet med allmänna anställningsvillkor för anställda in...
 • AD 2008 nr 51: Ett sågverksföretag A har lagt ut sin truckverksamhet på entreprenad till...
 • AD 2008 nr 54: Enligt det s.k. installationsavtalet är en arbetsgivare skyldig att tillh...
 • AD 2008 nr 56: En arbetstagarorganisation har varslat om stridsåtgärder. Fråga om varsle...
 • AD 2008 nr 57: Fråga om tillämpning av 34 § andra och tredje stycket anställningsskyddsl...
 • AD 2008 nr 58: Fråga om en arbetstagare blivit avskedad eller frånträtt sin anställning....
 • AD 2008 nr 60: Fråga om preskription. Käranden i målet har gjort gällande att hon inte f...
 • AD 2008 nr 61: Efter verksamhetsövergång enligt 6 b § anställningsskyddslagen tillämpade...
 • AD 2008 nr 62: Fråga om en arbetsgivare har gjort sig skyldig till föreningsrättskränkni...
 • AD 2008 nr 63: En systemadministratör har omplacerats till arbete som vaktmästare. Fråga...
 • AD 2008 nr 64: Fråga om ett hotells byte av städentreprenör inneburit en övergång av ver...
 • AD 2008 nr 66: Fråga om avvisning. Staten genom Statens pensionsverk har väckt talan vid...
 • AD 2008 nr 68: Samhall har sagt upp en anvisad arbetstagare på grund av olovlig frånvaro...
 • AD 2008 nr 71: Enligt 21 § 6 mom Transportavtalet är arbetsgivaren skyldig att på i förv...
 • AD 2008 nr 75: Fråga om skyldigheten för ett svenskt dotterföretag i en internationell k...
 • AD 2008 nr 76: Fråga om en arbetsgivare i samband med ett bolagsförvärv brutit mot regle...
 • AD 2008 nr 77: Ett skyddsombud beslöt att med stöd av 6 kap. 7 § arbetsmiljölagen stoppa...
 • AD 2008 nr 81: Fråga huvudsakligen huruvida en person har varit anställd hos arbetsgivar...
 • AD 2008 nr 90: Fråga om det funnits saklig grund för uppsägning av en behandlingsassiste...
 • AD 2008 nr 91: Fråga om det förelegat skäl för avskedande eller saklig grund för uppsägn...
 • AD 2008 nr 92: En lektor vid en högskola har genom avtal utsetts att vara prefekt. Uppdr...
 • AD 2008 nr 96: Enligt ett personligt avtal om premielön är det en förutsättning för prem...
 • AD 2008 nr 97: Fråga om en arbetsgivare har haft rätt att lägga ut semester för visstids...
 • AD 2008 nr 98: En arbetstagares fackliga organisation och en arbetsgivare har efter förh...
 • AD 2008 nr 100: En arbetstagarorganisation och tre av dess medlemmar har väckt talan i Ar...
 • AD 2008 nr 101: En arbetstagare, som är medlem i Lärarförbundet, har väckt talan vid ting...
 • AD 2008 nr 102: En arbetstagarorganisation återkallar sin talan sedan Arbetsdomstolen med...
 • AD 2008 nr 104: Fråga om ett sakförsäkringsbolag genom att i enskilda anställningsavtal t...
 • AD 2008 nr 106: Fråga om arbetsgivaren, en kommun, kan anses ha förmått arbetstagaren, so...
 • AD 2008 nr 107: Fråga om en arbetsgivares brev till en facklig förtroendeman med bl.a. kr...
 • AD 2008 nr 109: Enligt bestämmelse i kollektivavtal får, när särskilda skäl föreligger, a...
 • AD 2008 nr 110: En facklig förtroendeman som på visst sätt begärt ledigt för det fackliga...