Rättsfall

Arbetsdomstolen år 2010

 • AD 2010 nr 1: Ett större installationsföretag har träffat en överenskommelse med den lo...
 • AD 2010 nr 2: Ett bussbolag införde ett tjänstgöringsschema för bolagets driftledare in...
 • AD 2010 nr 3: Ett försäkringsbolag sade upp en heltidsanställd arbetstagare med anledni...
 • AD 2010 nr 6: Åtta renhållningsarbetare blev uppsagda på grund av arbetsbrist efter att...
 • AD 2010 nr 8: Fråga om en arbetsgivare haft grund för att avskeda eller säga upp en arb...
 • AD 2010 nr 10: En habiliteringsassistent vid ett gruppboende i en kommun blev uppsagd av...
 • AD 2010 nr 13: En gravt synskadad sökte arbete hos Försäkringskassan som handläggare av...
 • AD 2010 nr 14: En gravid kvinna A, som var anställd som lokalredaktör hos ett tidningsfö...
 • AD 2010 nr 16: Fråga om arbetsgivaren, ett flygbolag, gjort sig skyldig till kollektivav...
 • AD 2010 nr 18: Ett el- och VVS-företag har sagt upp en VVS-montör. Som grund för uppsägn...
 • AD 2010 nr 19: Arbetsgivaren, ett bolag, och en arbetstagare har i samband att arbetstag...
 • AD 2010 nr 20: Fråga om preskription. En arbetstagare som skilts från sin anställning fr...
 • AD 2010 nr 21: Två kvinnor, som är troende muslimer och bär huvudduk, arbetade under en...
 • AD 2010 nr 25: Fråga huvudsakligen om det har skett en övergång av verksamhet mellan två...
 • AD 2010 nr 26: En rehabiliteringsassistent blev spottad i ansiktet av en vårdtagare som...
 • AD 2010 nr 27: Ett bolag med verksamhet inom området IT-säkerhet yrkade vid tingsrätten...
 • AD 2010 nr 28: Vissa arbetstagare som tidigare varit anställda vid Televerket och sederm...
 • AD 2010 nr 29: En man har varit anställd hos bolag A. I hans anställningsavtal finns en...
 • AD 2010 nr 34: I mål om skadestånd för brott mot bestämmelserna om turordning i 22 § ans...
 • AD 2010 nr 35: En arbetstagares barn var sjukt fyra dagar under arbetstagarens semesterl...
 • AD 2010 nr 36: Arbetsgivaren har skiljt en 63-årig arbetstagare, en musiker, från anstäl...
 • AD 2010 nr 37: Fråga om ogiltigförklaring av avskedande av en arbetstagare som enligt ar...
 • AD 2010 nr 40: Mellan ett bolag och vissa arbetstagarorganisationer hade tidigare gällt...
 • AD 2010 nr 41: En kvinnlig pressoperatör sade upp sig från sin anställning efter det att...
 • AD 2010 nr 42: En arbetstagare har under sin anställningstid hos arbetsgivaren, som driv...
 • AD 2010 nr 43: Mellan en statlig myndighet och en anställd i chefsposition har träffats...
 • AD 2010 nr 47: Fråga om en arbetsgivare har gjort sig skyldig till förhandlingsvägran. F...
 • AD 2010 nr 48: Fråga om förhandlingsvägran.
 • AD 2010 nr 50: Under pågående skadereglering har en gruppchef vid ett försäkringsbolag k...
 • AD 2010 nr 51: En tingsnotarie har under en pågående process om ogiltigförklaring av ett...
 • AD 2010 nr 52: En polis som har haft en tidsbegränsad anställning som livvakt har efter...
 • AD 2010 nr 53: En arbetstagare som arbetat som säljare av finansiella tjänster hade i si...
 • AD 2010 nr 54: Fråga om det är tillåtet att enligt partihandelsavtalet förlägga kontinue...
 • AD 2010 nr 57: Fråga om det har förelegat grund för avskedande. Påståenden bl.a. om att...
 • AD 2010 nr 58: Fråga huruvida kravet på förhandling enligt 4 kap. 7 § arbetstvistlagen v...
 • AD 2010 nr 59: Fråga om det förelegat grund för avskedande eller uppsägning av en arbets...
 • AD 2010 nr 61: Ett bussbolag övertog som ny entreprenör driften av viss kollektivtrafikv...
 • AD 2010 nr 62: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning på grund av bl.a. sama...
 • AD 2010 nr 63: Vid ett bolag träffades avtal med två arbetstagare om långsiktig bonus ba...
 • AD 2010 nr 67: Fråga om lagval och tillämpning av artikel 6.2 i Romkonventionen. Tre tys...
 • AD 2010 nr 68: Fråga om avvisning av stämningsansökan.
 • AD 2010 nr 69: Sex arbetstagare har varit anställda på ett biluthyrningsföretag. De har...
 • AD 2010 nr 72: En arbetstagare har sagts upp på grund av arbetsbrist. Fråga om uppsägnin...
 • AD 2010 nr 73: Ett bolag, som bedrev verksamhet vid två driftsenheter, träffade avtal me...
 • AD 2010 nr 74: En arbetstagare hos ett bolag omfattades av det bonusprogram för långsikt...
 • AD 2010 nr 79: En arbetstagare som efter avslutad sjukskrivning har velat återgå i arbet...
 • AD 2010 nr 81: Fråga huruvida det har varit berättigat att skilja en bergsarbetare från...
 • AD 2010 nr 82: Fråga om en arbetstagare utsatts för vissa åtgärder och uttalanden av sin...
 • AD 2010 nr 83: En verkställande direktör har sagts upp från sin anställning och bl.a. yr...
 • AD 2010 nr 84: Ett flygbolag har träffat en lokal överenskommelse om s.k. lönefrysning m...
 • AD 2010 nr 87: En arbetsgivare är enligt transportavtalet skyldig att till den lokala fa...
 • AD 2010 nr 88: Fråga huvudsakligen om det har skett en övergång av verksamhet vid ett en...
 • AD 2010 nr 89: En arbetsgivare har till en arbetstagare betalat ut semesterlön löpande t...
 • AD 2010 nr 90: En säljare av konsulttjänster, som ingick i arbetsgivarens ledningsgrupp,...
 • AD 2010 nr 91: Fråga om en 62-årig kvinna har utsatts för dels könsdiskriminering och ål...
 • AD 2010 nr 94: Fråga om en statlig arbetsgivare brutit mot turordningsreglerna i avtalet...
 • AD 2010 nr 95: En arbetstagare har varit anställd som paketerare på ett företag verksamt...
 • AD 2010 nr 96: En arbetsgivare inom anläggningsbranschen har med ett antal arbetstagare...