Rättsfall

Arbetsdomstolen år 2012

 • AD 2012 nr 1: Sex arbetstagare har arbetat som abonnemangsförsäljare med helt provision...
 • AD 2012 nr 2: Ett bolag som övervägde att genomföra en omorganisation innebärande uppsä...
 • AD 2012 nr 3: En tingsrätt har i ett mål om åldersdiskriminering beslutat att inhämta f...
 • AD 2012 nr 4: En arbetstagare har vid fem tillfällen utfört arbete på sådant sätt att h...
 • AD 2012 nr 5: Sedan en arbetstagare i december 2009 sagts upp på grund av arbetsbrist,...
 • AD 2012 nr 8: Arbetstagare, som var sysselsatta i kontinuerligt skiftarbete vid ett såg...
 • AD 2012 nr 9: Ett parkeringsbolag har träffat överenskommelser med ett antal arbetstaga...
 • AD 2012 nr 10: Efter att stridsåtgärder vidtagits har två kollektivavtal, ITF Special Ag...
 • AD 2012 nr 11: Fråga om en arbetsgivare har haft saklig grund för uppsägning av en arbet...
 • AD 2012 nr 13: En arbetstagarorganisation har varslat om stridsåtgärder mot en arbetsgiv...
 • AD 2012 nr 14: En arbetstagarorganisation har, i syfte att få till stånd ett kollektivav...
 • AD 2012 nr 16: En kommun har ställt ett antal fritidspedagoger inför alternativen att an...
 • AD 2012 nr 18: Enligt bussbranschavtalet ska lönetillägg betalas till bussförare anställ...
 • AD 2012 nr 20: En fotbollsspelare har ingått ett anställningsavtal med en idrottsförenin...
 • AD 2012 nr 22: En arbetstagarorganisation påkallade förhandling med en enskild näringsid...
 • AD 2012 nr 24: Fråga om en programledare för ett radioprogram har utfört arbete som arbe...
 • AD 2012 nr 25: En rektor vid en gymnasieskola sades upp på grund av bl.a. sitt agerande...
 • AD 2012 nr 26: Ett bolag har fattat beslut om hyra in personal från bemanningsföretag. B...
 • AD 2012 nr 27: Fråga om en svetsare av nigerianskt ursprung har utsatts för etnisk diskr...
 • AD 2012 nr 28: En arbetstagare har blivit avskedad. Mot arbetstagarens skadeståndskrav h...
 • AD 2012 nr 29: I det s.k. filmavtalet finns en bestämmelse om att en anställds rätt till...
 • AD 2012 nr 30: En arbetstagare har efter ett meningsutbyte med en företrädare för arbets...
 • AD 2012 nr 31: Frågan om ett bolag är skyldigt att betala allmänt skadestånd till en arb...
 • AD 2012 nr 34: Huvudsakligen fråga om ett av två skriftliga anställningsavtal upprättats...
 • AD 2012 nr 35: Interimistisk prövning av fråga om stridsåtgärder vidtagits i föreningsrä...
 • AD 2012 nr 36: En kommun har avskedat ett vårdbiträde under påstående av att han vid två...
 • AD 2012 nr 37: En arbetsgivare har hävt ett anställningsavtal och åberopat avtalslagens...
 • AD 2012 nr 38: Fråga främst om en arbetstagares talan om ogiltigförklaring av uppsägning...
 • AD 2012 nr 40: Huvudsakligen fråga om det funnits laga skäl för avskedande på grund av i...
 • AD 2012 nr 41: Två deltidsanställda säljare i en kosmetikbutik anmälde till sin arbetsgi...
 • AD 2012 nr 44: Efter att en arbetstagare arbetat drygt ett i år i en bemanningsverksamhe...
 • AD 2012 nr 47: En arbetsgivare som driver barnklädesbutiker har genomfört en omorganisat...
 • AD 2012 nr 49: En pilot har till följd av att han inte längre uppfyllde de medicinska kr...
 • AD 2012 nr 51: En arbetstagare med funktionsnedsättning, som har arbetat som säljare/bit...
 • AD 2012 nr 53: I samband med en arbetsbristsituation har arbetsgivaren och den lokala fa...
 • AD 2012 nr 56: En uppsagd arbetstagare har väckt talan om uppsägningens ogiltighet efter...
 • AD 2012 nr 57: Ett tv-bolag har åren 2009 och 2010 anlitat ett produktionsbolag för prod...
 • AD 2012 nr 59: En person som genomgått elprogrammet på gymnasiet anvisades praktik enlig...
 • AD 2012 nr 65: Fråga om en arbetsgivare haft rätt att förlägga intjänad semester till ar...
 • AD 2012 nr 66: En kommun och ett landsting har träffat avtal om den kommunala räddningst...
 • AD 2012 nr 67: Försvarsmakten har beslutat att alla anställda ska omfattas av en skyldig...
 • AD 2012 nr 74: Enligt ett kollektivavtal mellan en arbetstagarorganisation och en arbets...
 • AD 2012 nr 79: En kyrkogårdsarbetare, som haft i uppdrag att köpa ett fordon för arbetsg...
 • AD 2012 nr 81: Frågan huruvida en tvist om avskedande på statens område ska prövas enlig...
 • AD 2012 nr 85: En revisor som varit anställd hos ett revisionsbolag har också varit delä...
 • AD 2012 nr 86: Företrädesrätt till återanställning. Frågan om en före detta arbetstagare...
 • AD 2012 nr 88: Sedan en taxichaufför väckt talan mot sin före detta arbetsgivare, ett ta...
 • AD 2012 nr 89: Fråga om tolkning av begreppet "sjukvårdskostnader" i ett förlikningsavta...
 • AD 2012 nr 90: En lokal facklig organisation har anmält till arbetsgivaren, ett byggentr...