Rättsfall

Arbetsdomstolen år 2014

 • AD 2014 nr 1: Ett bolag utförde enligt ett entreprenadavtal vissa servicetjänster vid e...
 • AD 2014 nr 2: En arbetsgivare har ansökt om betalningsföreläggande mot en tidigare anst...
 • AD 2014 nr 3: Fråga dels om tvåmånadersregeln varit tillämplig, dels om det förelegat s...
 • AD 2014 nr 5: Fråga om en rådman vid handläggning av ett adoptionsärende har åsidosatt...
 • AD 2014 nr 6: Enligt 4 kap. 30 § 5 tredje meningen högskoleförordningen (1993:100) i de...
 • AD 2014 nr 7: Anställda i ett bolag har fått ett skriftligt erbjudande om att mot viss...
 • AD 2014 nr 9: Fråga om det förelegat skäl för avskedande. Arbetsgivaren har gjort gälla...
 • AD 2014 nr 12: Fråga dels om en arbetstagare som tidigare varit vd och fått en ny anstäl...
 • AD 2014 nr 13: En ishockeyspelare träffade ett anställningsavtal med en elitserieklubb f...
 • AD 2014 nr 14: Fråga om det skett en sådan verksamhetsövergång som avses i 6 b § la...
 • AD 2014 nr 15: Fråga om Arbetsdomstolen är behörig att pröva tvist mellan arbetstagare o...
 • AD 2014 nr 16: En arbetstagare har beviljats hel sjukersättning utan tidsbegränsning. Ar...
 • AD 2014 nr 19: Ett rekryteringsförfarande avbröts i relation till en kvinnlig arbetssöka...
 • AD 2014 nr 20: Fråga om det har förelegat grund för att häva verkställande direktörs ans...
 • AD 2014 nr 22: Det har funnits grund för avskedande av en kommunal fastighetschef som ut...
 • AD 2014 nr 24: Fråga om skäl för avskedande förelegat. Tvisten avser huvudsakligen om de...
 • AD 2014 nr 26: En arbetstagare som lider av sömnapné har sagts upp från sin anställning....
 • AD 2014 nr 28: Ett bolag utförde tidigare städning av tåg enligt ett avtal med SJ. Som e...
 • AD 2014 nr 31: Ett konditori var bundet av kollektivavtal. Fråga om konditoriet var skad...
 • AD 2014 nr 35: Fråga om två bolag brutit mot en bestämmelse i kollektivavtalet för måler...
 • AD 2014 nr 39: En kommun har hävt ett avtal om tillsvidareanställning efter att en lärar...
 • AD 2014 nr 41: Fråga om det fanns saklig grund för uppsägning av en textilslöjdslärare p...
 • AD 2014 nr 42: Tvist om en arbetsgivare brutit mot turordningsreglerna i anställningssky...
 • AD 2014 nr 43: Fråga om jämkning av rättshjälpsavgift avseende kostnader som upparbetats...
 • AD 2014 nr 45: Fråga om en kronoinspektörs uppdrag som god man och förvaltare var en oti...
 • AD 2014 nr 46: Ett bolag drev enligt avtal med en kommun skolverksamhet vid en skola. Ko...
 • AD 2014 nr 48: Har ett skyddsombud hindrats i sitt uppdrag genom att arbetsgivaren inte...
 • AD 2014 nr 49: En tjänstemän vid Försäkringskassan har sagts upp under åberopande av att...
 • AD 2014 nr 50: En tjänsteman vid Försäkringskassan har sagts upp med anledning av att ho...
 • AD 2014 nr 57: En målare har betalat parkeringsavgifter i samband med resor som han enli...
 • AD 2014 nr 62: En kyrkoherde har avskedats. Fråga huvudsakligen om församlingen haft rät...
 • AD 2014 nr 64: En arbetstagare har varit facklig förtroendeman och skyddsombud med uppdr...
 • AD 2014 nr 65: En arbetsgivare har väckt talan vid tingsrätten mot två tidigare arbetsta...
 • AD 2014 nr 69: Arbetsdomstolen har beslutat inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen...
 • AD 2014 nr 71: Inför tillsättning av kyrkoherde hölls en förhandling mellan ett pastorat...
 • AD 2014 nr 76: Ett bolag med säte i Norge har väckt talan i Arbetsdomstolen mot en arbet...
 • AD 2014 nr 77: En arbetstagare som är facklig förtroendeman har vid flera tillfällen ans...
 • AD 2014 nr 79: Hade arbetsgivaren rätt att, såsom vid en provanställning, avbryta en tid...
 • AD 2014 nr 81: Interimistiskt beslut. Vid ett pappersbruk har tvist uppkommit mellan en...
 • AD 2014 nr 82: Efter att en arbetstagare skadat sig i arbetet har arbetsgivaren vidtagit...
 • AD 2014 nr 83: Fråga om en arbetsgivare haft rätt att avskeda en bussförare. Arbetsdomst...
 • AD 2014 nr 85: En yrkesofficer med tjänstegraden löjtnant har dömts för misshandel och o...
 • AD 2014 nr 88: Fråga om preskription. Den huvudsakliga tvistefrågan har rört om arbetsgi...
 • AD 2014 nr 89: Fråga huvudsakligen om det förelegat skäl för avskedande av en befälhavar...
 • AD 2014 nr 90: Fråga om det funnits laga grund för att avskeda en arbetstagare som påstå...
 • AD 2014 nr 91: En restaurangverksamhet lades ned på grund av bristande lönsamhet, varvid...