Rättsfall

Arbetsdomstolen år 2015

 • AD 2015 nr 1: Tre arbetstagare ansökte om ledighet i en till två dagar. Deras ledighets...
 • AD 2015 nr 2: Fråga om talan ska avvisas på grund av rättegångshinder form av litispend...
 • AD 2015 nr 3: En arbetstagare har avbrutit preskription enligt 41 § anställningsskyddsl...
 • AD 2015 nr 8: En revisor och hans arbetsgivare har träffat ett avtal med en konkurrensk...
 • AD 2015 nr 9: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en personlig assist...
 • AD 2015 nr 12: Fråga om det förelåg saklig grund för uppsägning av en frisör, som var gr...
 • AD 2015 nr 13: Tvisten gäller om ett avskedande har varit lagligen grundat. Fråga om arb...
 • AD 2015 nr 16: Fråga om arbetet för fem arbetstagare vid beredningsavdelningen på en fab...
 • AD 2015 nr 22: Ett asfalt- och betongbolag har avskedat en krossmaskinist. Som grund för...
 • AD 2015 nr 26: En lärare har haft flera på varandra följande vikariatsanställningar. Frå...
 • AD 2015 nr 28: Fråga huvudsakligen om tolkning av ett lokalavtal vid ett pappersbruk och...
 • AD 2015 nr 29: Vid ett bolag som bedriver bussverksamhet förekom samarbetsproblem mellan...
 • AD 2015 nr 31: Fråga om ett antal arbetstagare har rätt till ytterligare ackordslön och...
 • AD 2015 nr 32: Fråga om en arbetstagare har rätt till ytterligare ersättning för intjäna...
 • AD 2015 nr 33: Ett antal arbetstagare har blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. De ha...
 • AD 2015 nr 34: Fråga om det finns skäl att, enligt 34 § tredje stycket anställningsskydd...
 • AD 2015 nr 35: En anställd frisör har efter att ha bytt anställning kontaktat några av d...
 • AD 2015 nr 39: En arbetstagare har sagt upp sig och tagit anställning hos en konkurrent....
 • AD 2015 nr 40: Sveriges Television Aktiebolag (SVT) kallade Svenska Musikerförbundet til...
 • AD 2015 nr 42: Två lokala lönerevisionsöverenskommelser har träffats vari ingått en regl...
 • AD 2015 nr 43: Tvisten gäller om uppgifterna att förbereda och delta i ackordsförhandlin...
 • AD 2015 nr 44: Ett universitet har missgynnat en anställd lektor av manligt kön i samban...
 • AD 2015 nr 46: Tvist om giltighet av ett avskedande av en platschef. Fråga bland annat o...
 • AD 2015 nr 47: Tvist om giltighet av ett avskedande av en produktionsledare. Fråga bland...
 • AD 2015 nr 49: En 56-årig arbetsbristdrabbad arbetstagare i Långsele har haft godtagbar...
 • AD 2015 nr 50: Tolkning av kollektivavtal. Fråga om allmän visstidsanställning är en til...
 • AD 2015 nr 51: Två bussförare och en färdtjänst- och sjukreseförare har i enlighet med e...
 • AD 2015 nr 52: Kollektivavtalstolkning. I kollektivavtalet för Allokemisk Industri finns...
 • AD 2015 nr 56: Vid en lokal förhandling som hölls med anledning av att en arbetstagare h...
 • AD 2015 nr 57: En arbetstagare har sagts upp på grund av arbetsbrist. Fråga om uppsägnin...
 • AD 2015 nr 58: Ett bolag betalar enligt bemanningsavtalet grundlön samt prestationslön v...
 • AD 2015 nr 59: Målet gäller tolkning av kollektivavtal, det s.k. Flygplatsavtalet med bi...
 • AD 2015 nr 61: En arbetstagare hos SVT har skrivit inlägg på Facebook och bl.a. tagit st...
 • AD 2015 nr 63: Tolkning av kollektivavtal. Två piloter har med kort varsel fått sin star...
 • AD 2015 nr 66: Målet gäller tolkning av löneavtalet mellan Teknikarbetsgivarna och Union...
 • AD 2015 nr 67: En arbetsgivare har hos Kronofogdemyndigheten ansökt om betalningsföreläg...
 • AD 2015 nr 68: Arbetstagaren fick ett sms från arbetsgivarens son vari angavs att hon va...
 • AD 2015 nr 70: Sedan två svenska fackförbund 2001 respektive 2003 vidtagit stridsåtgärde...
 • AD 2015 nr 72: En kvinna var anställd som chaufför hos ett bolag som utförde transporter...
 • AD 2015 nr 74: Kollektivavtalstolkning. Tvist har uppkommit bl.a. om vissa delar i en på...
 • AD 2015 nr 75: Fråga om fördelning av rättegångskostnaderna efter det att käranden återk...