Rättsfall

Arbetsdomstolen år 2016

 • AD 2016 nr 1: Arbetstagare har kontaktat sin arbetstagarorganisation för att få till st...
 • AD 2016 nr 2: Arbetstagare har arbetat oregelbundet lördag och/eller söndag (kranshelg)...
 • AD 2016 nr 6: Tolkning av kollektivavtal angående samordning av pensionsförmåner för vi...
 • AD 2016 nr 9: Enligt lagen (1974:191) om bevakningsföretag ska all personal hos auktori...
 • AD 2016 nr 13: Inför valet till riksdag, landsting och kommun år 2014 har ett politiskt...
 • AD 2016 nr 14: Fråga om förutsättningar för interimistiskt förordnande enligt 15 kap. 3...
 • AD 2016 nr 15: En högskola har sagt upp två lektorer i sociologi på grund av arbetsbrist...
 • AD 2016 nr 17: Fråga om en arbetstagare stått till förfogande för arbete och därigenom h...
 • AD 2016 nr 20: Fråga om en polisman får åläggas disciplinpåföljden varning för att han g...
 • AD 2016 nr 21: Ett företag har sagt upp en arbetstagare på grund av arbetsbrist. Fråga o...
 • AD 2016 nr 22: Fråga om en målare varit anställd tills vidare eller om hon haft upprepad...
 • AD 2016 nr 24: En arbetstagare har blivit avskedad för att han under drygt ett par månad...
 • AD 2016 nr 26: Tolkning av kollektivavtal för beredskapsbrandmän. Fråga om förhöjd ersät...
 • AD 2016 nr 27: En lärare vid ett universitet har haft en tidsbegränsad anställning enlig...
 • AD 2016 nr 31: Två arbetstagarförbund har varslat om stridsåtgärder i form av bl.a. arbe...
 • AD 2016 nr 32: Tolkning av kollektivavtal. I teknikinstallationsavtalet finns en bestämm...
 • AD 2016 nr 35: Kollektivavtalstolkning. Fråga om det strider mot kollektivavtal med allm...
 • AD 2016 nr 37: En arbetstagare som var anställd som ishockeyspelare blev av Dopingnämnde...
 • AD 2016 nr 38: Fråga om en arbetsgivare genom närmanden och fysisk beröring av sexuell n...
 • AD 2016 nr 40: En mäklare vid ett fastighetsmäklarföretag har ändrat i företagets intern...
 • AD 2016 nr 41: En arbetstagare sades upp från sin anställning på grund av arbetsbrist, t...
 • AD 2016 nr 44: Bestämmelsen i 5 kap. 2 § första stycket arbetstvistlagen om s.k. kvittni...
 • AD 2016 nr 47: Fråga om skäl för avskedande eller i vart fall saklig grund för uppsägnin...
 • AD 2016 nr 48: Fråga om det har funnits laglig grund för avskedande eller saklig grund f...
 • AD 2016 nr 49: Kollektivavtalstolkning. I Kollektivavtal, allmänna villkor och löner, Br...
 • AD 2016 nr 52: Fråga om ett flygbolag brutit mot gällande kollektivavtal när det inte be...
 • AD 2016 nr 53: En arbetsgivare har erbjudit en arbetstagare, som drabbats av arbetsbrist...
 • AD 2016 nr 54: Fråga om en arbetsgivares yttranden vid ett personalmöte utgjort en fören...
 • AD 2016 nr 55: Kollektivavtalsbrott. Ett irländskt byggbolag, som är bundet av byggavtal...
 • AD 2016 nr 56: Fråga om en bagare genom bl.a. kommentarer av sexuell natur utsatt ett ka...
 • AD 2016 nr 58: En arbetstagare som blivit uppsagd har yrkat bl.a. lön för tid då han int...
 • AD 2016 nr 59: Ett bolag har, enligt avtal med Försvarsmakten, tillhandahållit flygplats...
 • AD 2016 nr 61: En barnskötare hos en kommun, som varit medlem i både en kollektivavtalsb...
 • AD 2016 nr 63: En barnskötare har varit frånvarande från arbetet eftersom hon inte anset...
 • AD 2016 nr 65: Fråga om det finns förutsättningar för att genom ett interimistiskt föror...
 • AD 2016 nr 69: I en arbetsbristsituation blev ett antal arbetstagare i en butik erbjudna...
 • AD 2016 nr 70: En arbetstagarorganisation har varslat om stridsåtgärder i form av arbets...
 • AD 2016 nr 73: En biträdande jurist har väckt talan mot sin tidigare arbetsgivare med kr...
 • AD 2016 nr 74: Att Statens överklagandenämnd efter överklagande beslutar att undanröja e...
 • AD 2016 nr 75: En arbetstagarorganisation genomförde en utbildning i form av en tvådagar...
 • AD 2016 nr 76: Fråga om staten har fullgjort sin skyldighet att förhandla enligt 11 § me...