Rättsfall

Arbetsdomstolen år 2018

 • AD 2018 nr 1: Målet gällde lojalitetsplikt m.m. Domen innebar stadfästelse av förliknin...
 • AD 2018 nr 2: Målet gällde kollektivavtalsbrott. Domen innebar stadfästelse av förlikni...
 • AD 2018 nr 3: Bestämmelsen i 7 kap. 54 § första stycket aktiebolagslagen om att en före...
 • AD 2018 nr 4: Kollektivavtal gäller mellan en arbetstagarorganisation och arbetsgivaren...
 • AD 2018 nr 5: Målet gällde brott mot anställningsskyddslagen. Domen innebar att kärande...
 • AD 2018 nr 6: Målet gällde semesterersättning m.m. Domen innebar att kärandens talan bi...
 • AD 2018 nr 7: Fråga om från vilken tidpunkt frist för preskription ska börja löpa. Enli...
 • AD 2018 nr 8: Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls p...
 • AD 2018 nr 9: En arbetsgivarorganisation har ansetts skyldig enligt 10 § medbestämmande...
 • AD 2018 nr 10: En facklig företrädare för en arbetstagarorganisation, som inte är bunden...
 • AD 2018 nr 11: Fråga om en arbetstagare tillika arbetssökande, som var kraftig övervikti...
 • AD 2018 nr 12: Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan...
 • AD 2018 nr 13: Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att tingsrättens dom ändrades...
 • AD 2018 nr 14: Olovlig stridsåtgärd. Ett renhållningsföretag har begärt att renhållnings...
 • AD 2018 nr 15: Målet gällde ogiltigförklaring av avskedande. Domen innebar att kärandens...
 • AD 2018 nr 16: Målet gällde sjuklön m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut delvis ä...
 • AD 2018 nr 17: Målet gällde företagshemligheter m.m. Domen innebar stadfästelse av förli...
 • AD 2018 nr 18: Målet gällde avskedande. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades....
 • AD 2018 nr 19: Tvisten gäller fråga om en skola direkt eller indirekt har diskriminerat...
 • AD 2018 nr 20: Kollektivavtalstolkning. Fråga om hur avdrag från månadslön ska beräknas...
 • AD 2018 nr 21: Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls p...
 • AD 2018 nr 22: Målet gällde vite alternativt skadestånd. Domen innebar att tingsrättens...
 • AD 2018 nr 23: Kollektivavtalstolkning. Fråga om ett flygbolag har brutit mot en bestämm...
 • AD 2018 nr 24: Polismyndigheten har i strid mot ett beslut från Statens överklagandenämn...
 • AD 2018 nr 25: Tre arbetstagare vid ett logistikföretag har sagt upp sig för att arbeta...
 • AD 2018 nr 26: Målet gällde fordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på gr...
 • AD 2018 nr 27: Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls p...
 • AD  2018 nr 28: En civilanställd hos Försvarsmakten tog med sig sin flickvän in i den anl...
 • AD 2018 nr 29: En person anställdes som städare av ett aktiebolag. Under anställningen h...
 • AD 2018 nr 32: Målet gällde brott mot förhandlingsskyldighet. Domen innebar stadfästelse...
 • AD 2018 nr 33: Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls p...
 • AD 2018 nr 34: Tvisten i målet gäller bl.a. om 25 hamnarbetare har vidtagit olovliga str...
 • AD 2018 nr 35: Frågan om det är förenligt med överlåtelsedirektivet att, under vissa när...
 • AD 2018 nr 36: Målet gällde brott mot förhandlingsskyldighet. Domen innebar stadfästelse...
 • AD 2018 nr 37: Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan biföll...
 • AD 2018 nr 38: Målet gällde lönefordran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på gr...
 • AD 2018 nr 39: Målet gällde skadestånd på grund av avskedande. Domen innebar att kärande...
 • AD 2018 nr 40: Målet gällde lönefordaran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på g...
 • AD 2018 nr 41: En fotograf vid ett mediaföretag har sagts upp på grund av arbetsbrist. F...
 • AD 2018 nr 42: En kvinna med en funktionsnedsättning, som innebär en för henne nedsatt a...
 • AD 2018 nr 43: Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan...
 • AD 2018 nr 44: Målet gällde skadestånd på grund av avskedande. Domen innebar stadfästels...
 • AD 2018 nr 45: En polis, som arbetar i polishuset med annat än brottsutredningar, verkar...
 • AD 2018 nr 46: Målet gällde fordran. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes...
 • AD 2018 nr 47: Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar stadfästelse av förl...
 • AD 2018 nr 48: En tandhygienist har avskedats efter att han flera gånger i mejl till Mig...
 • AD 2018 nr 49: Fyra arbetstagare vid ett låsföretag har sagt upp sig för att verka för e...
 • AD 2018 nr 50: Ett flygbolag i Sverige genomförde viss utbildning, line training, för pi...
 • AD 2018 nr 51: En kvinna gjorde en förfrågan om arbete som tolk. Tolkföretaget avbröt re...
 • AD 2018 nr 52: Målet gällde semesterersättning m.m. Domen innebar att kärandens talan bi...
 • AD 2018 nr 53: Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning m.m. Domen innebar att käran...
 • AD 2018 nr 54: Arbetsdomstolen har ansett att det funnits laga skäl att avskeda en polis...
 • AD 2018 nr 55: En byggnadsarbetare har som facklig förtroendeman på heltid haft en konto...
 • AD 2018 nr 56: Målet gällde uppsägning m.m. Domen innebar att kärandens talan avslogs....
 • AD 2018 nr 57: Målet gällde fordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på gr...
 • AD 2018 nr 58: Bevisvärdering vid prövning av yrkande om interimistiskt förordnande att...
 • AD 2018 nr 59: Tolkning av lokalt kollektivavtal i fråga om tågvärdar på Öresudstågen ha...
 • AD 2018 nr 60: Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan biföll...
 • AD 2018 nr 61: Fråga om förutsättningar för interimistiskt förordnande enligt 15 kap. 3...
 • AD 2018 nr 62: Fråga om förutsättningar för interimistiskt förordnande enligt 15 kap. 3...
 • AD 2018 nr 63: Tolkning av övergångsbestämmelser till ett kollektivavtal om pensioner me...
 • AD 2018 nr 64: Målet gällde fordran på uppsägningslön m.m. Domen innebar att kärandens t...
 • AD 2018 nr 65: I väg- och banavtalet finns en bestämmelse om lönegranskning som ger den...
 • AD 2018 nr 66: En arbetstagare har varit oense med sin arbetsgivare om semesterförläggni...
 • AD 2018 nr 67: Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning m.m. Domen innebar att käran...
 • AD 2018 nr 68: Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan...
 • AD 2018 nr 69: Tolkning av en bestämmelse i bussbranschavtalet om uppräkning av tid mell...
 • AD 2018 nr 70: Målet gällde brott mot föräldraledighetslagen. Domen innebar stadfästelse...
 • AD 2018 nr 71: Målet gällde förhandlingsvägran m.m. Domen innebar att kärandens talan bi...
 • AD 2018 nr 72: Målet gällde turordningsbrott m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikni...
 • AD 2018 nr 73: Målet gällde förhandlingsvägran m.m. Domen innebar att kärandens talan bi...
 • AD 2018 nr 74: Ett bolag har avslutat en kvinnas provanställning, efter att hon under vi...
 • AD 2018 nr 75: Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut ändr...
 • AD 2018 nr 76: Fråga om det funnits saklig grund för uppsägning och därvid dels fråga om...
 • AD 2018 nr 77: En helikoptertekniker har gått en utbildning som arbetsgivaren betalat. F...
 • AD 2018 nr 78: Fråga om ett lettiskt bolag, som tecknat hängavtal till byggavtalet, brut...
 • AD 2018 nr 79: En taxiförare väckte talan mot sin före detta arbetsgivare, ett taxibolag...
 • AD 2018 nr 80: Målet gällde diskriminering samt missgynnande enligt föräldraledighetslag...
 • AD 2018 nr 81: Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning....