Rättsfall

Arbetsdomstolen år 2019

 • AD 2019 nr 1: Målet gällde fordran på övertidsersättning m.m. Domen innebar stadfästels...
 • AD 2019 nr 2: Huvudsakligen fråga om det funnits saklig grund för uppsägning på grund a...
 • AD 2019 nr 3: SAS har hyrt in flygplan med egen besättning, s.k. wet lease, från flera...
 • AD 2019 nr 4: Målet gällde fordran på lön och skadestånd m.m. Domen innebar att kärande...
 • AD 2019 nr 5: Målet gällde skadestånd på grund av avskedande. Domen innebar att tingsrä...
 • AD 2019 nr 6: Målet gällde skadestånd på grund av uppsägning m.m. Domen innebar med und...
 • AD 2019 nr 7: Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls p...
 • AD 2019 nr 8: Fråga om arbetsgivaren brutit mot turordningsreglerna i 22 § anställnings...
 • AD 2019 nr 9: Fråga om fem arbetstagare vid beräkning av uppsägningstid har haft rätt a...
 • AD 2019 nr 10: Fråga om en arbetsgivare gjort sig skyldig till kollektivavtalsbrott geno...
 • AD 2019 nr 11: Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan...
 • AD 2019 nr 12: Fråga om förutsättningar föreligger för att interimistiskt vid vite förbj...
 • AD 2019 nr 13: Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan...
 • AD 2019 nr 14: Målet gällde skadestånd för brott mot lagen (1990:409) om skydd för föret...
 • AD 2019 nr 15: Fråga om det funnits laga grund för avskedande av en generaldirektör. Tvi...
 • AD 2019 nr 16: Två bolag har tecknat kollektivavtal i form av s.k. hängavtal till byggav...
 • AD 2019 nr 17: Fråga bl.a. om tre målare varit anställda hos ett måleriföretag eller hos...
 • AD 2019 nr 18: Målet gällde otillåten kvittning m.m. Domen innebar stadfästelse av förli...
 • AD 2019 nr 19: Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning. Domen innebar stadfästelse...
 • AD 2019 nr 20: Arbetsdomstolen har ansett att det inte funnits laga skäl för avskedade,...
 • AD 2019 nr 21: En dom på betalningsskyldighet som inte vunnit laga kraft får verkställas...
 • AD 2019 nr 22: Sju arbetstagare anställda hos bolag i en mediekoncern träffade avtal med...
 • AD 2019 nr 23: Målet gällde skadestånd. Domen innebär stadfästelse av förlikning.
 • AD 2019 nr 24: Fråga om disciplinpåföljd enligt lagen om offentlig anställning.
 • AD 2019 nr 25: Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att talan avslogs.
 • AD 2019 nr 26: Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att talan avslogs.
 • AD 2019 nr 27: Målet gällde semesterersättning m.m. Domen innebar stadfästelse av förlik...
 • AD 2019 nr 28: Målet gällde skadestånd på grund av avskedande m.m. Domen innebar att tin...
 • AD 2019 nr 29: Målet gällde lönefordran. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades...
 • AD 2019 nr 30: Målet gällde lönefordran. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades...
 • AD 2019 nr 31: Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan...
 • AD 2019 nr 32: Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls p...
 • AD 2019 nr 33: En undersköterska på ett äldreboende har använt ett olämpligt språkbruk s...
 • AD 2019 nr 34: Fråga om ett bolag gjort sig skyldigt till förhandlingsvägran och därvid...
 • AD 2019 nr 35: En arbetstagare, som varit anställd på ett bolag inom byggbranschen, har...
 • AD 2019 nr 36: Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan avslog...
 • AD 2019 nr 37: Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan biföll...
 • AD 2019 nr 38: En arbetstagare vid Migrationsverket har avskedats med påstående om att h...
 • AD 2019 nr 39: En polis har efter säkerhetsprövning av Polismyndigheten, enligt säkerhet...
 • AD 2019 nr 40: Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan avslog...
 • AD 2019 nr 41: Målet gällde skadestånd. Domen innebar att kärandens talan bifölls på gru...
 • AD 2019 nr 42: Målet gällde fordran på lön m.m. Domen innebar att kärandens talan biföll...
 • AD 2019 nr 43: Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan...
 • AD 2019 nr 44: Målet gällde avskedande m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på...
 • AD 2019 nr 45: Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning....
 • AD 2019 nr 46: Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar stadfästelse av förl...
 • AD 2019 nr 47: I samband med riksavtalsförhandlingar har en arbetstagar- och en arbetsgi...
 • AD 2019 nr 48: Tolkning av en bestämmelse i ett företagsanpassat kollektivavtal om vilod...
 • AD 2019 nr 49: En avdelningschef på ett bevakningsföretag har tillskansat sig egendom so...
 • AD 2019 nr 50: Mellandomsprövning avseende bussbranschavtalets innebörd såvitt avser del...
 • AD 2019 nr 51: Målet gällde skadestånd m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.
 • AD 2019 nr 52: Fråga om behörig domstol. Ett bolag har inkommit till Arbetsdomstolen med...
 • AD 2019 nr 53: En illustratör har enligt huvudsakligen muntliga uppdragsavtal varit uppd...
 • AD 2019 nr 54: Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning....
 • AD 2019 nr 55: Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls p...
 • AD 2019 nr 56: En projektassistent har haft flera tidsbegränsade anställningar vid ett u...
 • AD 2019 nr 57: Målet gällde avskedande m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på...