Rättsfall

Högsta Domstolen år 2010

 • NJA 2010 s. 3 (NJA 2010:1): Det kan förordnas att en tidigare utdömd skyddstillsyn ska avse också and...
 • NJA 2010 s. 8 (NJA 2010:2): Med stöd av ett bemyndigande från regeringen meddelade Finsk-svenska grän...
 • NJA 2010 s. 19 (NJA 2010:3): Fråga om offentlig försvarare kan tillerkännas ersättning av allmänna med...
 • NJA 2010 s. 27 (NJA 2010:4): Fråga om kommun gjort sig skyldig till ersättningsgrundande fel eller för...
 • NJA 2010 s. 48 (NJA 2010:5): Marknadsdomstolen har vid vite förbjudit näringsidkare att vid viss markn...
 • NJA 2010 s. 54 (NJA 2010:6): Så länge en domstol i ett tvistemål inte har tagit ställning till sin beh...
 • NJA 2010 s. 58: Mäklarprovision. När uppdraget lämnats av en näringsidkare har, till skil...
 • NJA 2010 s. 77 (NJA 2010:8): Ett tillstånd till utvidgning av verksamheten vid Stockholm-Arlanda flygp...
 • NJA 2010 s. 96 (NJA 2010:10): Bestämmelsen i 10 kap. 27 § andra stycket plan- och bygglagen (1987:10) h...
 • NJA 2010 s. 105 (NJA 2010:11): En förening överlät fastigheter till en närstående stiftelse. Till följd...
 • NJA 2010 s. 110 (NJA 2010:12): I avsaknad av stöd i lag för annan ordning har det ansetts ankomma på Hög...
 • NJA 2010 s. 112 (NJA 2010:13): En klagande i ett bygglovsärende har ansetts inte vara berättigad till sk...
 • NJA 2010 s. 122: Att en advokat är misstänkt för brott har inte hindrat tillämpning av bes...
 • NJA 2010 s. 135: Upphovsrätt. Fotografiska bilder som med fotografens samtycke funnits på...
 • NJA 2010 s. 151: Hovrätt har satt ned ersättningen till en offentlig försvarare med angiva...
 • NJA 2010 s. 154: Ett avtal mellan A och B om köp av motorcyklar på kredit, utan återtagand...
 • NJA 2010 s. 165: Återställande av försutten tid. Sökanden har inte ansetts ha gjort sannol...
 • NJA 2010 s. 168: Fråga om det svenska systemet med dubbla sanktioner (skattetillägg och br...
 • NJA 2010 s. 204: Fråga om dispens från kravet att den som antas som ledamot av Sveriges ad...
 • NJA 2010 s. 206: Fråga sedan en huvudförhandling ställts in om den offentlige försvararen...
 • NJA 2010 s. 214: Förvärv av hyresfastighet genom fusion mellan moderbolag och helägt dotte...
 • NJA 2010 s. 219: Hinder mot erkännande och verkställighet av en utländsk skiljedom har ans...
 • NJA 2010 s. 227: En person som köpt en bil på avbetalning med återtagande-och äganderättsf...
 • NJA 2010 s. 237: En person har hjälpt två irakiska medborgare att med flyg resa från Bangk...
 • NJA 2010 s. 246: Laglighetsprövning av en vattenanläggning förutsätter inte att sökanden h...
 • NJA 2010 s. 255: Värderingen av den ersättning som en markägare har rätt till på grund av...
 • NJA 2010 s. 274: Medlemskap i en juridisk yrkesförening och anställning som rättssakkunnig...
 • NJA 2010 s. 281: Kravet på prövningstillstånd i hovrätt har ansetts inte omfatta ett fall...
 • NJA 2010 s. 286: En fritidsfastighet har inte ansetts avvika från vad köparen med fog kunn...
 • NJA 2010 s. 295: Fråga vid ny resningsansökan i vad mån resningsinstansen ska göra en ny v...
 • NJA 2010 s. 306: En förutsättning för ansvar för skattebrott enligt 2 § skattebrottslagen...
 • NJA 2010 s. 317: Klander av skiljedom. En skiljeman utsedd av en part som företräddes av e...
 • NJA 2010 s. 330: Överklagandeförbudet i 54 kap. 7 § rättegångsbalken omfattar även beslut...
 • NJA 2010 s. 336: Småmålslagen. En tillämpning av undantagsbestämmelsen i 1 kap. 3 d § andr...
 • NJA 2010 s. 350: Tolkning av beslut om fördelningsgrund för driftskostnader för gemensamhe...
 • NJA 2010 s. 358: Brukande av falsk urkund i ett asylärende hos Migrationsverket har ansett...
 • NJA 2010 s. 363: HD har ansetts vara behörig att som första instans ta upp en talan mot st...
 • NJA 2010 s. 384: Tillstånd till prövning i hovrätt när klaganden åberopat en ny omständigh...
 • NJA 2010 s. 390: Fråga om ett överlåtelseförbud vid förvärv av en fastighet utgjorde hinde...
 • NJA 2010 s. 397: Utmätning av fastighet har, i fall då det saknats andra utmätningsbara ti...
 • NJA 2010 s. 405: Prövningstillstånd i hovrätt (granskningsdispens) har meddelats med hänsy...
 • NJA 2010 s. 416: Prövningstillstånd i hovrätt när valet av avtalstolkningsmetod medfört at...
 • NJA 2010 s. 419: Ideella organisationers rätt att överklaga enligt 16 kap. 13 § miljöbalke...
 • NJA 2010 s. 434: Eftersom det i ett mål om lönegaranti vid en helhetsbedömning inte visats...
 • NJA 2010 s. 447: Överklagandeförbudet i 54 kap. 8 § 1 rättegångsbalken omfattar även beslu...
 • NJA 2010 s. 448: Sedan tingsrätten förpliktat en part att utge ett visst belopp har parten...
 • NJA 2010 s. 454: Förmånsrätt för kvarstadsfordran enligt 16 kap. 15 § andra stycket utsökn...
 • NJA 2010 s. 461: Tillstånd till prövning i hovrätt av mål angående adoption.
 • NJA 2010 s. 467: Låntagare, som fått kredit från ett finansbolag för förvärv av en bostads...
 • NJA 2010 s. 485: Fråga huruvida påföljden för grov misshandel ska mildras på grund av den...
 • NJA 2010 s. 490: Målsägandebiträde kan inte förordnas för dödsbo. När så likväl skett har...
 • NJA 2010 s. 496: En 47-årig ensamstående kvinna med en månadsinkomst som socialsekreterare...
 • NJA 2010 s. 505: Resningsärende. Fråga om betydelsen av den gärningsbeskrivning som åklaga...
 • NJA 2010 s.508: Internationellt skiljeförfarande. Svenskt rättskipningsintresse och svens...
 • NJA 2010 s. 516: Utformning av tillståndsvillkor enligt miljöbalken, särskilt när det gäll...
 • NJA 2010 s. 555: Reformatio in pejus. Fråga om riksåklagarens överklagande skett till den...
 • NJA 2010 s. 559: Om inte annat klargjorts av upphovsrättsinnehavaren får det, vid ett avta...
 • NJA 2010 s. 577: När resning beviljats på den grunden att domstols rättstillämpning uppenb...
 • NJA 2010 s. 583: Kyrkan i Näs på södra Gotland sägs ha uppförts år 1182. Vid samma tid skä...
 • NJA 2010 s. 592: Fängelsestraffet i ett fall av grov narkotikasmuggling har på grund av br...
 • NJA 2010 s. 600: En part återkallar i ett skiljeförfarande vissa yrkanden utan att motpart...
 • NJA 2010 s. 609: Rättegångsbalkens regel om vilandeförklaring har ansetts vara analogt til...
 • NJA 2010 s. 611: När lagfart beviljades på ett köpekontrakt som innehöll ett förbehåll om...
 • NJA 2010 s. 617: En giltig hävning av en överlåtelse av patent leder till en sakrättsligt...
 • NJA 2010 s. 629: Mellan en beställare och en underentreprenör har avtalats att visst vite...
 • NJA 2010 s. 643: I mål om skadestånd uppkommer fråga om vilken betydelse det har att svara...
 • NJA 2010 s. 648: En vigsel kan vara ogiltig, om en parts äktenskapsvilja har brustit i så...
 • NJA 2010 s. 661: Fråga om jobbskatteavdrag ska beaktas vid bestämmandet av trafikskadeersä...
 • NJA 2010 s. 671: Bevisvärdering i mål om sexualbrott.
 • NJA 2010 s. 690: En tillståndsdom av miljödomstol har överklagats enbart av sökanden, som...
 • NJA 2010 s. 709: Vid återvinning av en överlåtelse av aktier har det ansetts att återvinni...
 • NJA 2010 s. 719: En dom som har meddelats i en av EU:s medlemsstater innan staten blev med...
 • NJA 2010 s. 725: Frågor rörande tillämpningen av 18 kap. 5 § andra stycket rättegångsbalke...
 • NJA 2010 s. 734: Ett konkursbo, som för en återvinningstalan avseende gäldenärens avtal, h...