Rättsfall

Högsta Domstolen år 2011

 • NJA 2011 s. 3: Kränkningsersättning vid bostadsinbrott.
 • NJA 2011 s. 10: Förening av mål enligt 14 kap. 7 a § rättegångsbalken. Frågor om handlägg...
 • NJA 2011 s. 13: En person som misstänks för brott i Norge har begärts utlämnad dit. Sedan...
 • NJA 2011 s. 15: Underåriga rättssökande som omfattas av rättsskyddet i moderns hemförsäkr...
 • NJA 2011 s. 24: Prövningstillstånd i hovrätt. En femtonårig pojke har dömts för grov miss...
 • NJA 2011 s. 27: Vid uppsägning av lokalhyresgäst kan prövning ske enligt den s.k. general...
 • NJA 2011 s. 39: Oaktsamt miljöbrott.
 • NJA 2011 s. 45: En variant av poker (Texas Hold¿em) har i ett visst fall när den spelats...
 • NJA 2011 s. 67: Fråga om jämkning enligt 36 § avtalslagen i samband med kollektivavtal....
 • NJA 2011 s. 77: Rattfylleri. Fråga om den som har fört en moped, vars motor inte har vari...
 • NJA 2011 s. 83: Innebörden av kravet på skriftlig underrättelse om beslut enligt fastighe...
 • NJA 2011 s. 89: Synnerligen grov misshandel? Gradindelning och straffvärdebedömning vid m...
 • NJA 2011 s. 106: Tillstånd har meddelats till prövning i hovrätt av ett mål om hastighetsö...
 • NJA 2011 s. 109: Tre samebyar har befunnits ha en på sedvana grundad rätt till renskötsel...
 • NJA 2011 s. 241: Edition. Ett utlåtande som har upprättats av en auktoriserad revisor på u...
 • NJA 2011 s. 248: I ett ärende om överklagande av beslut om rättelse av fastighetsregistret...
 • NJA 2011 s. 254: En tilltalad som erkänt och dömts för mord har tagit tillbaka sitt erkänn...
 • NJA 2011 s. 267: Hovrätten har ogillat en i hovrätten väckt talan utan att utfärda stämnin...
 • NJA 2011 s. 270: Preskription av krav på ersättning för intrång i patent genom en serie av...
 • NJA 2011 s. 291: Förhandsbesked till offentlig försvarare om ersättning för merkostnader a...
 • NJA 2011 s. 296: När tillstånd enligt MB ges till viss verksamhet och tillståndet förenas...
 • NJA 2011 s. 306: En talan mot en gäldenär som var i konkurs om en fordran som fick göras g...
 • NJA 2011 s. 311: Hovrätten har meddelat prövningstillstånd beträffande en parts överklagan...
 • NJA 2011 s. 316: Vid tolkning av ett hyresavtal har en förhandlingsklausul varigenom hyres...
 • NJA 2011 s. 331: Statliga och kommunala väghållare har efter trafikolycka, trots väghållar...
 • NJA 2011 s. 345: Part som ansökt om verkställighet enligt Bryssel I-förordningen har lämna...
 • NJA 2011 s. 349: En lastbil, som påbörjade en vänstersväng över den motsatta körbanan, ble...
 • NJA 2011 s. 357 (: Straffvärdebedömning i narkotikamål (mefedron).
 • NJA 2011 s. 381: Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om förordnande av särskild föret...
 • NJA 2011 s. 386: Fråga om presumtion för fängelse vid utnyttjande av barn för sexuell pose...
 • NJA 2011 s.396: Ett grovt rättegångsfel har förekommit i tingsrätten, vars dom överklagad...
 • NJA 2011 s. 411: Domstol har försatt en person i konkurs på grundval av skattebeslut som i...
 • NJA 2011 s. 425: En fastighetsägare anmälde uppsägning av tre tomträttsavtal efter utgånge...
 • NJA 2011 s. 429: En majoritetsaktieägare har rätt att vid en talan om tvångsinlösen enligt...
 • NJA 2011 s. 436: Det krävs inte samtycke av överförmyndaren när en överenskommelse om grän...
 • NJA 2011 s. 444: Fråga om inhämtande av förhandsavgörande från EU-domstolen om tolkningen...
 • NJA 2011 s. 454: Fråga om skadeståndsskyldighet för hyresgäst som genom underlåtenhet våll...
 • NJA 2011 s. 466: En person rånades på gatan av tre personer och tvingades därefter till si...
 • NJA 2011 s. 475: En främmande stat har inte ansetts kunna åberopa immunitet mot verkställi...
 • NJA 2011 s. 499: Svensk domsrätt i mål om vårdnad. Frågan om barnet har hemvist i Sverige...
 • NJA 2011 s. 507: Svensk exekutionsbehörighet vid verkställighet av svensk dom om umgänge....
 • NJA 2011 s. 511: En person som dömts till skyddstillsyn har misskött sina åligganden. Miss...
 • NJA 2011 s. 518: Proportionalitetsprincipens tillämpning vid häktning i utlämningsärende....
 • NJA 2011 s. 524: En anställd som hade behörighet att göra betalningar för sin arbetsgivare...
 • NJA 2011 s. 547: Återställande av försutten tid. Sökanden har påstått att han vid ett pers...
 • NJA 2011 s. 548: En bostadsrättsförening har reparerat en brandskadad lägenhet. Bostadsrät...
 • NJA 2011 s. 556: Ett bollträ har ansetts vara ett sådant föremål som omfattas av 1 § lagen...
 • NJA 2011 s. 563: Bestämmelsen i 1 kap. 2 § andra stycket brottsbalken om självförvållat ru...
 • NJA 2011 s. 576: Bestämmande av skadeståndets belopp när utredningsunderlaget varit ofulls...
 • NJA 2011 s. 589: Prövningstillstånd i hovrätt (granskningsdispens) har meddelats i ett omf...
 • NJA 2011 s. 600: Sedan en näringsidkare utfört en tandvårdstjänst har konsumenten och näri...
 • NJA 2011 s. 611: Fråga om ansvar för allmänfarlig vårdslöshet när åklagaren i mål om åtal...
 • NJA 2011 s. 621: Allmän förmånsrätt enligt 10 a § förmånsrättslagen har ansetts omfatta bo...
 • NJA 2011 s. 627: Förberedelse till brott. En samling föremål, avsedd att användas vid till...
 • NJA 2011 s. 638: Fråga om betydelsen av att den tilltalade vid en bevisprovokation som bed...
 • NJA 2011 s. 664: Fastighetsägare som har gjort sannolikt att arrendeställe ska bebyggas me...
 • NJA 2011 s. 675: Brottsrubricering och straffvärdebedömning i mål om narkotikabrott och na...
 • NJA 2011 s. 712: Tingsnotarie har ansetts inte vara behörig att i visst fall pröva ansökan...
 • NJA 2011 s. 718: Fråga om käranden har ändrat sin talan enligt 13 kap. 3 § tredje stycket...
 • NJA 2011 s. 723: Tillstånd till prövning i hovrätt när ett aktiebolag, efter ansökan av en...
 • NJA 2011 s. 725: Ett åtal för oaktsamt brott har ogillats, eftersom det har saknats samban...
 • NJA 2011 s. 732: En advokat har uteslutits ur Sveriges Advokatsamfund. När den huvudsaklig...
 • NJA 2011 s. 739: Condictio indebiti. Skatteverket har ansetts återbetalningsskyldigt sedan...
 • NJA 2011 s. 751: Vid indrivning utomlands av statens fordran på skatt har det på grund av...
 • NJA 2011 s. 755: Fråga om preskription vid återvinning i konkurs.
 • NJA 2011 s. 774: Ett beslut att fortsätta en avslutad likvidation av ett aktiebolag fattas...
 • NJA 2011 s. 782: Prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen i miljömål.
 • NJA 2011 s. 792: Klagan över domvilla. Ska frågan om klagan fyller en praktisk funktion i...
 • NJA 2011 s. 799: Straffvärdebedömning avseende organiserad narkotikahandel via internet (m...
 • NJA 2011 s. 838: Resningsärende. Betydelsen av att lång tid (65 år) förflutit sedan de sak...
 • NJA 2011 s. 843: Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om ränta på fordran avseende mer...
 • NJA 2011 s. 849: En länsstyrelse krävde ett bolag, som hade varit föremål för rekonstrukti...
 • NJA 2011 s. 858: Frågor om var och av vem ett lotteri har anordnats när en spelautomat, so...
 • NJA 2011 s. 872: Omvandling av fängelse på livstid i visst fall.
 • NJA 2011 s. 884: En sådan förening som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken har, oavsett att d...
 • NJA 2011 s. 893: Om ett köp av en lantbruksfastighet blir ogiltigt till följd av att köpar...
 • NJA 2011 s. 907: Enligt 3 § godtrosförvärvslagen består ägarens rätt till egendom som har...
 • NJA 2011 s. 916: Fråga huruvida innehavaren av en registrerad firma gjort verkligt bruk av...
 • NJA 2011 s. 932: Vid inlösen av minoritetsaktier bestäms lösenbeloppet enligt den s.k. sär...
 • NJA 2011 s. 951: Prövningstillstånd i hovrätt. Det har ansetts vara av vikt för ledning av...
 • NJA 2011 s. 957: Omprövning av beslut om skuldsanering på grund av arv.