Rättsfall

Högsta Domstolen år 2012

 • NJA 2012 s. 3: Tolkning av undantag avseende arbetsskada i avtal om företagsförsäkring....
 • NJA 2012 s. 16: Antalet dagsböter har med tillämpning av 29 kap. 7 § första stycket brott...
 • NJA 2012 s. 22: Fråga om bötesförvandling vid upprepad bötesbrottslighet.
 • NJA 2012 s. 30: Prövningstillstånd i hovrätt. Det har ansetts vara av vikt för ledning av...
 • NJA 2012 s. 35: Fondandelar i en värdepappersfond har - med analog tillämpning av 5 kap....
 • NJA 2012 s. 43: Något hinder mot att förordna en av den tilltalade utsedd försvarare till...
 • NJA 2012 s. 45: Bedömningen av frågan om uppsåt när en gärning som har innefattat allvarl...
 • NJA 2012 s. 70: Brottsrubricering och straffvärdebedömning i narkotikamål (amfetamin).
 • NJA 2012 s. 79: Grovt vållande till annans död, m.m. Straffvärdebedömning och fråga om st...
 • NJA 2012 s. 97: Sedan ett aktiebolag har försatts i konkurs på grund av ansökan av en fir...
 • NJA 2012 s. 105: Fråga om tillämpning av straffrättens legalitetsprincip. Åklagaren yrkade...
 • NJA 2012 s. 115: Brottsrubricering och straffvärdebedömning i narkotikamål (ecstasy).
 • NJA 2012 s. 125: Den som bidrar till en föroreningsskada eller allvarlig miljöskada har ti...
 • NJA 2012 s. 139: En domstol kan vid tillämpning av 10 kap. 20 a § rättegångsbalken underlå...
 • NJA 2012 s. 144: Straffvärdebedömning av transport, förvaring och innehav av 97 kg cannabi...
 • NJA 2012 s. 155: Borgenär som har fått förskottsbetalning har, sedan bevakningsförfarande...
 • NJA 2012 s. 164: Bestämmelsen i 20 kap. 9 § andra stycket rättegångsbalken har ansetts int...
 • NJA 2012 s. 169: Ett interimistiskt beslut i ett mål om barns boende kan inte bli föremål...
 • NJA 2012 s. 172: Preskriptionsavbrott. En borgenär har skickat ett flertal kravbrev till e...
 • NJA 2012 s. 179: När en tingsrätt har avvisat en talan därför att tingsrätten inte är rätt...
 • NJA 2012 s. 183: När en svarande invänder att kärandens talan omfattas av ett skiljeavtal...
 • NJA 2012 s. 191: Ett rattfylleribrott med moped klass I bör, även om föraren har haft en a...
 • NJA 2012 s. 198: Ordföranden vid en bostadsrättsförenings årsstämma fann att beslut i en v...
 • NJA 2012 s. 211: Statens skadeståndsansvar vid överträdelse av artikel 6.1 i Europakonvent...
 • NJA 2012 s. 244: Verkställighet av utländsk dom. Frågor rörande delgivning och prövningsti...
 • NJA 2012 s. 247: Rubricering av och påföljd för bokföringsbrott. Även fråga om tillämpning...
 • NJA 2012 s. 262: Ersättning till en offentlig försvarare får, enligt 21 kap. 10 § RB, enda...
 • NJA 2012 s. 269: Överflyttning av barn enligt Haagkonventionen har vägrats när, under hand...
 • NJA 2012 s. 281: Artskyddsbrott avseende en uppstoppad duvhök. Ringa fall?
 • NJA 2012 s. 289: Fråga om omfattningen av domstolens prövning av en ansökan om editionsför...
 • NJA 2012 s. 307: Brottsrubricering och påföljd i mål om mutbrott och bestickning.
 • NJA 2012 s. 328: En av ett aktiebolags styrelse utfärdad fullmakt att företräda bolaget up...
 • NJA 2012 s. 333: En avliden mans arvingar har inte getts rätt att ansöka om resning i ett...
 • NJA 2012 s. 336: En tingsrätts beslut att, innan åtal har väckts, förordna offentlig försv...
 • NJA 2012 s. 342: Sedan en meddelare lämnat uppgifter som har publicerats i en tidningsarti...
 • NJA 2012 s. 358: En alkoholpåverkad person framförde en bil så att den voltade, varvid en...
 • NJA 2012 s. 362: För att någon ska få bedriva vattenverksamhet krävs rådighet över vattnet...
 • NJA 2012 s. 369: Påföljd för sjöfylleri.
 • NJA 2012 s. 377: Sambor förvärvade gemensamt en segelbåt. Med tillämpning av 1 § lagen (19...
 • NJA 2012 s. 391: Dröjsmål med avskiljande enligt lagen (1944:181) om redovisningsmedel för...
 • NJA 2012 s. 400: Innehav av mangateckningar med ett barnpornografiskt innehåll men icke ve...
 • NJA 2012 s. 414: Trafikförsäkringsföreningens fordran på trafikförsäkringsavgift preskribe...
 • NJA 2012 s. 419: Försäljning i kommission?
 • NJA 2012 s. 435: Återställande av försutten tid. När ett mål eller ärende har avgjorts på...
 • NJA 2012 s. 441: Kvittning i konkurs. Den omständigheten att konkursförvaltaren hade avtal...
 • NJA 2012 s. 452: Startpunkten för preskriptionstiden i fråga om fastställd återbetalningss...
 • NJA 2012 s. 464: Vid beräkningen av ideell skada i form av lidande enligt lagen (1998:714)...
 • NJA 2012 s. 476: Tillstånd till prövning i hovrätt av mål som inrymmer fråga av prejudikat...
 • NJA 2012 s. 483: Svensk domsrätt har ansetts föreligga när en svensk som är bosatt i Stock...
 • NJA 2012 s. 498: Bestämmelserna om prövning av tvister i 7 kap. 10 § lagen (2003:389) om e...
 • NJA 2012 s. 510: Brottsrubricering och straffvärdebedömning av narkotikabrott (4 973 table...
 • NJA 2012 s. 521: En tilltalad har av hovrätten dömts för brott. Därefter har det framkommi...
 • NJA 2012 s. 528: Brottsrubricering och straffvärdebedömning av narkotikabrott (87,53 gram...
 • NJA 2012 s. 535: Brottsrubricering och straffvärdebedömning avseende en narkotikatransport...
 • NJA 2012 s. 555: Fråga om resning i mål om betalningsföreläggande.
 • NJA 2012 s. 559: Resning. I avsaknad av övergångsbestämmelser skulle en bestämmelse i milj...
 • NJA 2012 s. 564: Fråga om straffrättsligt ansvar för en 17-åring med en allvarlig psykisk...
 • NJA 2012 s. 575: En samfällighetsförening begärde verkställighet av uttaxeringsbeslut i de...
 • NJA 2012 s. 584: En trafikförsäkringsgivare får inte åberopa skadevållarens grova vårdslös...
 • NJA 2012 s. 597: Kontraktstolkning samt konkurrerande skadeorsaker. En entreprenör har ans...
 • NJA 2012 s. 614: En person har presenterat sig som representant för en viss organisation o...
 • NJA 2012 s. 623: Inhibition. Fråga om ett tillstånd enligt miljöbalken bör få tas i ansprå...
 • NJA 2012 s. 628: När yrkande om edition hos tredje man lämnats utan bifall, har 18 kap. 1...
 • NJA 2012 s. 634: Fråga om en danstillställning var att jämställa med en offentlig tillstäl...
 • NJA 2012 s. 650: Narkotikabrott (mefedron). Gränsdragningen mellan brott av normalgraden o...
 • NJA 2012 s. 685: Ersättning från trygghetsförsäkring för arbetsskada som har tillerkänts s...
 • NJA 2012 s. 697: I ett utmätningsmål gör ett ombud gällande att han har rätt före utmätnin...
 • NJA 2012 s. 711: En person har, när han skulle avvisas från en restaurang, hotat och utöva...
 • NJA 2012 s. 715: Förvaltarskap enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Frågor om upphörande och...
 • NJA 2012 s. 725: Två personer har undertecknat ett kontrakt avseende ett kreditköp av en b...
 • NJA 2012 s. 757: När en fastighet ska bjudas ut till försäljning enligt lagen (1904:48 s....
 • NJA 2012 s. 764: Kan en faktisk ledare för en ideell förening som bedriver bokföringsplikt...
 • NJA 2012 s. 776: Ett avtalsvillkor om automatisk förlängning vid avtal om gymkort har anse...
 • NJA 2012 s. 790: En tvist har ansetts vara förlikningsbar och har därför kunnat avgöras ge...
 • NJA 2012 s. 804: Gåva? Bevisbörda och beviskrav för påstående om efterskänkande av regress...
 • NJA 2012 s. 818: Ett målsägandebiträdes uppdrag har ansetts omfatta uppgiften att föra tal...
 • NJA 2012 s. 824: Ett tillfälligt näringsförbud kan inte bli föremål för resning eller klag...
 • NJA 2012 s. 826: 1. En person har tagit ut pengar från ett bolags konto och förmedlat dess...
 • NJA 2012 s. 849: Innehav av 50 tabletter ecstasy har bedömts som narkotikabrott av normalg...
 • NJA 2012 s. 858: Tillämpning av de aktiebolagsrättsliga kapitalbristreglerna. Frågor röran...
 • NJA 2012 s. 876: Statens fordran mot konkursgäldenären enligt 28 § lönegarantilagen (1992:...
 • NJA 2012 s. 886: Fråga om ansvar för bedrägeri och bidragsbrott. Underlåten anmälan till F...
 • NJA 2012 s. 896: Statens ansvar för motparts kostnad i ärende om utsökning. En privaträtts...
 • NJA 2012 s. 905: Tolkersättning. Ersättning för ett kortare tolkuppdrag när uppdraget åter...
 • NJA 2012 s. 921: Mark- och miljödomstolen har gett tillstånd till en gruppstation med vind...
 • NJA 2012 s. 933: Ett av socialnämnden godkänt avtal om vårdnad hindrar inte att ett yrkand...
 • NJA 2012 s. 940: Tryckfrihetsmål (enskilt åtal). Det har ansetts föreligga skäl att kvitta...
 • NJA 2012 s. 953: Den som enligt godtrosförvärvslagen kunnat göra gällande äganderätt till...
 • NJA 2012 s. 968: När någon döms till villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst ska e...
 • NJA 2012 s. 975: Innehavare av ensamrätter att göra ett antal ljudböcker tillgängliga för...
 • NJA 2012 s. 1021: Rättsligt fel vid köp av fastighet. Det har vid tillämpning av 4 kap. 17...
 • NJA 2012 s. 1038: Kompensatoriskt rättsmedel vid överträdelse av artikel 6.1 i Europakonven...
 • NJA 2012 s. 1073: Lotterilagens bestämmelse om straff för den som främjar deltagande i ett...
 • NJA 2012 s. 1095: Formkravet vid fastighetsköp. När ska en av såväl köpare som säljare unde...