Rättsfall

Högsta Domstolen år 2013

 • NJA 2013 s. 3: Lantmäterimyndighet har rätt att överklaga domstols avgörande rörande deb...
 • NJA 2013 s. 7: Innebörden av uttrycket annan gärning i 30 kap. 3 § rättegångsbalken när...
 • NJA 2013 s. 22: Ett svenskt konkursbo har väckt återvinningstalan mot ett norskt bolag. S...
 • NJA 2013 s. 31: Återvinningstalan avseende ett avtal om överlåtelse av svenska och utländ...
 • NJA 2013 s. 38: I en dom om misshandel fann tingsrätten att den tilltalade hade tillfogat...
 • NJA 2013 s. 42: Ansökan om resning i tvistemål under åberopande av senare tillkomna domar...
 • NJA 2013 s. 49: Återställande av försutten tid. En klagande som i enlighet med hovrättens...
 • NJA 2013 s. 51: En båtägares skyldighet att på grund av egen oaktsamhet ersätta skada som...
 • NJA 2013 s. 63: Straffmätning. Betydelsen av att ovanligt lång tid förflutit sedan två vå...
 • NJA 2013 s. 75: Resning har beviljats till nackdel för en tidigare frikänd person som eft...
 • NJA 2013 s. 82: Förlängning av ett avtal om bostadsarrende. Villkoren för den nya arrende...
 • NJA 2013 s. 88: Det har inte ansetts föreligga sannolika skäl enligt 9 § andra stycket la...
 • NJA 2013 s. 91: Om en utomlands bosatt person inställer sig frivilligt för att höras som...
 • NJA 2013 s. 97: Återställande av försutten tid. Omständigheterna har i ett visst fall int...
 • NJA 2013 s. 100: Vid ansökan om bodelningsförrättare i samband med äktenskapsskillnad invä...
 • NJA 2013 s. 111: Rättshjälpen i ett skadeståndsmål har tillåtits fortsätta trots att det r...
 • NJA 2013 s. 117: Fråga om ett beslut av styrelsen i en bostadsrättsförening, som fattades...
 • NJA 2013 s. 128: En 79-årig man har ansetts uppfylla villkoren för kvalificerad insolvens....
 • NJA 2013 s. 135: En lantmäterimyndighets beslut att genom fastighetsreglering upphäva ett...
 • NJA 2013 s. 145: En 13-årig flicka var omhändertagen för vård med stöd av lagen om vård av...
 • NJA 2013 s. 209: En negativ fastställelsetalan ska, liksom en positiv, vara lämplig för at...
 • NJA 2013 s. 220: Vid ett s.k. transportköp av en fastighet omfattade det intyg som fordras...
 • NJA 2013 s. 223: Vid återförvisning till arrendenämnd ska hovrätten pröva frågan om rätteg...
 • NJA 2013 s. 233: Ett försäkringsbolag som har betalat ersättning för en skada inträder i d...
 • NJA 2013 s. 242: En sambo som sedan lång tid ensam innehaft en bostad med hyresrätt har nä...
 • NJA 2013 s. 253: Enligt en rättsskyddsförsäkring förlorade försäkringstagaren sin rätt, om...
 • NJA 2013 s. 265: Talan om ändring av tomträttsavgäld kan enligt 18 kap. 9 § jordabalken me...
 • NJA 2013 s. 271: Tolkning av Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och install...
 • NJA 2013 s. 304: Ett konkursbo kan inte återta sin förklaring att boet övertar konkursgäld...
 • NJA 2013 s. 314: Fråga om beräkningsmetod för utmätningsskyddet beträffande tillgångar i i...
 • NJA 2013 s. 321: 1. Om ett narkotiskt preparat har en halt verksam substans som tydligt sk...
 • NJA 2013 s. 333: En tilltalad har dömts för brott. I samband med att högre rätt avskriver...
 • NJA 2013 s. 336: En polis som planerade en prejning genom trängning utan att dessförinnan...
 • NJA 2013 s. 350: Vid markanvisning enligt minerallagen ska behovet av marken bedömas, och...
 • NJA 2013 s. 362: I ett mål där det inte i förväg sändes ut någon underrättelse om när avgö...
 • NJA 2013 s. 364: Trots avsaknad av delgivningskvitto har det ansetts tillförlitligen utret...
 • NJA 2013 s. 369: Grov oaktsamhet i bidragsbrottslagens mening?
 • NJA 2013 s. 376: Straffmätning för mord.
 • NJA 2013 s. 397: Några gymnasieelever har i skolans lokaler bundit en annan elev med tejp...
 • NJA 2013 s. 413: Sedan Försäkringskassan beslutat om återkrav av utbetalad ersättning har...
 • NJA 2013 s. 421: Förutsättningarna för att pant eller annan säkerhet ska anses vara betryg...
 • NJA 2013 s. 438: Vid bestämmande av trafikskadeersättning för inkomstförlust ska inte avrä...
 • NJA 2013 s. 441: En 30 meter bred ledningsgata, som sökanden begärt i en ansökan om lednin...
 • NJA 2013 s. 455: Mål om omprövning av tomträttsavgäld. Parterna har ansetts disponera över...
 • NJA 2013 s. 467: Preskription av olovlig kraftavledning.
 • NJA 2013 s. 477: Rättegångshinder. Om en domstol är behörig att pröva en kvittningsinvändn...
 • NJA 2013 s. 491: En fastighetsägare arrenderar ut jord till en lägenhetsarrendator som i s...
 • NJA 2013 s. 502: Ne bis in idem. Det svenska systemet vid oriktiga uppgifter i skatteförfa...
 • NJA 2013 s. 524: Konsumentköp. En vecka efter att en köpt dörr hade avlämnats hos köparen...
 • NJA 2013 s. 540: Utmätning av livförsäkring. Vad som har utmätts enligt 15 kap. 3 § försäk...
 • NJA 2013 s. 548: Den tilltalade har fört in sina fingrar i målsägandens underliv för att k...
 • NJA 2013 s. 560: Ränteberäkning vid utbetalning av ersättning ur trafikförsäkring.
 • NJA 2013 s. 569: Fråga om kränkningsersättning vid sexuellt utnyttjande av barn.
 • NJA 2013 s. 578: I ett skiljeförfarande har en part haft vissa belägg för att skiljeavtale...
 • NJA 2013 s. 588: Ett misshandelsbrott kan begås genom underlåtenhet. Fråga om en garantstä...
 • NJA 2013 s. 602: Ansökan om vitesföreläggande i samband med bodelning mellan sambor. Fråga...
 • NJA 2013 s. 613: Om en sökande begär tillstånd till en verksamhet som kan påverka ett Natu...
 • NJA 2013 s. 632: Fråga om anspråk på dold samäganderätt till fast egendom är föremål för p...
 • NJA 2013 s. 654: Påföljdsval och straffmätning vid förmögenhetsbrott (grovt häleri).
 • NJA 2013 s. 659: En representant för ett reseföretag har ingått avtal med företagets agent...
 • NJA 2013 s. 685: Rättegångsbiträde enligt 20 kap. 2 a § föräldrabalken har tillerkänts ers...
 • NJA 2013 s. 689: För att en person ska beviljas skuldsanering en andra gång krävs enligt 6...
 • NJA 2013 s. 700: Treårspreskriptionen enligt 2 § andra stycket preskriptionslagen har anse...
 • NJA 2013 s. 711: Parkeringsmål. Har en betalningsuppmaning ställts ut, eller en parkerings...
 • NJA 2013 s. 725: Tidpunkt för uppkomsten av hyresfordran och fordran avseende beställt arb...
 • NJA 2013 s. 736: För att en efterarvinge ska ha rätt till ersättning enligt 3 kap. 3 § ärv...
 • NJA 2013 s. 746: Extraordinärt rättsmedel. En person har dömts för skattebrott, trots att...
 • NJA 2013 s. 762: Offentlig upphandling. Frågor om skadestånd för utebliven vinst och för k...
 • NJA 2013 s. 780: Om åtal har väckts innan Skatteverket har beslutat om skattetillägg, så k...
 • NJA 2013 s. 783: Ägarna till en byggnad har påstått nyttjanderätt till den mark där byggna...
 • NJA 2013 s. 795: Att det finns alternativa upplåtelseformer hindrar i normalfallet inte le...
 • NJA 2013 s. 813: Fråga om det har funnits förutsättningar att med tillämpning av 42 kap. 5...
 • NJA 2013 s. 816: Fråga om en klagan över domvilla har getts in inom den i 59 kap. 2 § andr...
 • NJA 2013 s. 822: Ägaren av ett aktiebolag har före bolagets konkurs betalat ut upparbetad...
 • NJA 2013 s. 829: Prövningstillstånd krävs inte för att undanröja påföljd och avgift enligt...
 • NJA 2013 s. 830: Ett konkursbos beslut enligt 3 kap. 9 § första stycket konkurslagen att i...
 • NJA 2013 s. 842: Statens skadeståndsansvar enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen och enligt E...
 • NJA 2013 s. 867: Rättslig hjälp med beslag på begäran av myndighet i Storbritannien. Ett o...
 • NJA 2013 s. 886: Stämpelskatt. För att ett tillskott av en fastighet till ett aktiebolag s...
 • NJA 2013 s. 894: Vid återgång enligt 3 kap. 22 § utsökningsbalken av verkställighet ska be...
 • NJA 2013 s. 904: En f.d. advokat har dömts två gånger för brott, varav det första begicks...
 • NJA 2013 s. 909: Skadeståndsregler i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling utesluter...
 • NJA 2013 s. 922: En tilltalad har dömts för misshandel med ett straffvärde om fängelse tio...
 • NJA 2013 s. 931: Resning. I mål om resning till nackdel för den tilltalade har åklagaren a...
 • NJA 2013 s. 945: Yttrandefrihetsmål (skadeståndsanspråk). Utgivaren av en grundlagsskyddad...
 • NJA 2013 s. 955: När ett barn bor växelvis hos sina föräldrar ska den förälder som har ett...
 • NJA 2013 s. 966: Beräkningen av skälig ersättning enligt lagen (2000:171) om förbud beträf...
 • NJA 2013 s. 980: Treårspreskription enligt 2 § andra stycket preskriptionslagen har inte a...
 • NJA 2013 s. 987: Otillbörlig marknadspåverkan. Fråga om ett antal köp av aktier på en regl...
 • NJA 2013 s. 1003: Fråga om jämkning av ersättning enligt 6 § tredje stycket lagen (1998:714...
 • NJA 2013 s. 1017: Fråga huruvida ett avtal om att inte överklaga en tingsrätts dom har verk...
 • NJA 2013 s. 1032: Om ett handläggningsfel har förekommit i ett inlösenförfarande enligt 22...
 • NJA 2013 s. 1040: Krav på återbetalning av handpenning som har betalats vid en exekutiv auk...
 • NJA 2013 s. 1046: Att lägga ut en tvistemålsdom med namn och adressuppgifter på en internet...
 • NJA 2013 s. 1055: Artiklarna 6.2 och 8 i Europakonventionen. I en rapport till socialnämnd...
 • NJA 2013 s. 1067: Ansvar för försvårande av skattekontroll förutsätter att åsidosättandet a...
 • NJA 2013 s. 1076: Ne bis in idem. En skattskyldig har underlåtit att lämna deklarationer oc...
 • NJA 2013 s. 1084: En betalning till Kronofogdemyndigheten enligt 4 kap. 28 § utsökningsbalk...
 • NJA 2013 s. 1090: 1. Förutsättningar har i visst fall saknats för att särskild utskrivnings...
 • NJA 2013 s. 1103: Allmän domstol är behörig att pröva frågor om skäligheten av villkor för...
 • NJA 2013 s. 1112: Tillämpning av den s.k. generalklausulen i 12 kap. 57 § första stycket 4...
 • NJA 2013 s. 1121: En försäkringsförmedlares skyldighet att iaktta god försäkringsförmedling...
 • NJA 2013 s. 1130: Ocker?
 • NJA 2013 s. 1143: Tillämpning av lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländ...
 • NJA 2013 s. 1155: Grov misshandel?
 • NJA 2013 s. 1162: Att en bestämmelse, som utgjorde resultatet av ett genomförande av ett EU...
 • NJA 2013 s. 1174: Säljaren av en tjänst har normalt ingen skyldighet att närmare granska el...
 • NJA 2013 s. 1190: Avräkningsordningen. Om en gäldenär har flera skulder och en viss skuld t...
 • NJA 2013 s. 1203: En talan om ersättning till en god man i ett inlösenförfarande enligt 22...
 • NJA 2013 s. 1210: Försäkringskassan har åsidosatt sin serviceskyldighet genom att inte vidt...
 • NJA 2013 s. 1227: Olaga förföljelse?
 • NJA 2013 s. 1241: Vid en intresseavvägning i fråga om vilken utmätningsbar egendom som ska...
 • NJA 2013 s. 1250: En bolagsstämma i ett aktiebolag har genom ett majoritetsbeslut mot en mi...