Rättsfall

Högsta Domstolen år 2014

 • NJA 2014 s. 3: Vid bestämmande av ersättning enligt lagen (1993:320) om byggfelsförsäkri...
 • NJA 2014 s. 14: Lagen (1994:1478) om förverkande av barnpornografi är tillämplig på lagri...
 • NJA 2014 s. 23: Ett beslut av Advokatsamfundets disciplinnämnd har överklagats av Justiti...
 • NJA 2014 s. 27: Sedan Högsta domstolen har meddelat tillstånd till ett måls prövning i ho...
 • NJA 2014 s. 29: Ett rättshjälpsbiträde har lämnat in en kostnadsräkning som avsåg arbete...
 • NJA 2014 s. 35: Fråga om föremål som har tillförts av endast en av två ägare till en fast...
 • NJA 2014 s. 60: I mål om våldsamt motstånd har, med hänsyn till utredningen om brottet, s...
 • NJA 2014 s. 63: Resningsärende. Den straffrättsliga legalitetsprincipen har inte hindrat...
 • NJA 2014 s. 75: Återställande av försutten tid har beviljats i fall då lantmäterimyndighe...
 • NJA 2014 s. 79: En svensk domstol kan frångå vad som följer av EU-domstolens tolkning av...
 • NJA 2014 s. 94: Publiceringar på en webbplats, som innefattade förtal, omfattades inte av...
 • NJA 2014 s. 103: När en ansökan om resning i vissa delar tar sikte på frågor som slutligt...
 • NJA 2014 s. 107: Preskription av en huvudfordran omfattar också fordran på grund av borgen...
 • NJA 2014 s. 114: En skattefordran kan prekluderas enligt lagen (1981:131) om kallelse på o...
 • NJA 2014 s. 125: En ansökan om verkställighet av en utländsk skiljedom har avvisats när de...
 • NJA 2014 s. 128: Information som tillförs av en utomstående användare i anslutning till en...
 • NJA 2014 s. 139: Företagsbot (I-IV).
 • NJA 2014 s. 212: När ett mål har kommit så långt som till huvudförhandling i hovrätten, sk...
 • NJA 2014 s. 221: En polisman har gjort sökningar om sig själv i polisens IT-system utan at...
 • NJA 2014 s. 228: En fastighet kan beredas rätten till ett servitut till väg på en annan fa...
 • NJA 2014 s. 232: Preskription enligt 12 kap. 61 § jordabalken. Om ett rättsligt förfarande...
 • NJA 2014 s. 245: Meddelande av påföljdseftergift bör ses som en mera allmän möjlighet som...
 • NJA 2014 s. 249: Sedan invändning om skiljeförfarande framställts i ansökan om återvinning...
 • NJA 2014 s. 259: Enbart sådana åtgärder som att avlägsna blad, avskilja bark och mala ned...
 • NJA 2014 s. 267: Frågor rörande sakägarställning vid ansökan om återställande av försutten...
 • NJA 2014 s. 272: Revisors skadeståndsansvar enligt 29 kap. 1 och 2 §§ aktiebolagslagen (20...
 • NJA 2014 s. 307: En åttaårig pojke har sedan ettårsåldern stadigvarande vistats i ett fami...
 • NJA 2014 s. 318: Ersättning för rättegångskostnad. Den part som yrkar ersättning för utgiv...
 • NJA 2014 s. 323: Staten har bedömts vara ersättningsskyldig för ideell skada vid avregistr...
 • NJA 2014 s. 332: Med stöd av bemyndigande i lag meddelade regeringen en förordning som beg...
 • NJA 2014 s. 364: Bevisbördan för att ett mottaget belopp har utgjort en gåva vilar på mott...
 • NJA 2014 s. 371: Ne bis in idem. En skattskyldig har i självdeklaration underlåtit att red...
 • NJA 2014 s. 377: Ne bis in idem. En person som har bedrivit näringsverksamhet under enskil...
 • NJA 2014 s. 389: Förmånsrätt enligt 10 § första stycket 4 förmånsrättslagen (1970:979) för...
 • NJA 2014 s. 399: En person har varit frihetsberövad i ett ärende om utlämning för brott. B...
 • NJA 2014 s. 413: Utlämning till Iran för straffverkställighet. För att utlämning ska kunna...
 • NJA 2014 s. 415: En EES-medborgare får utvisas endast om det sker av hänsyn till allmän or...
 • NJA 2014 s. 423: En offentlig försvarare har överklagat en dom utan att framställa anspråk...
 • NJA 2014 s. 425: Sedan ett tåg lastat med klorgas spårat ur kräver mottagaren av godset er...
 • NJA 2014 s. 445: Den som i ett s.k. granneyttrande har godkänt en lovpliktig åtgärd enligt...
 • NJA 2014 s. 455: Bestämning av inkomstförlust vid personskada för den som är ensam ägare t...
 • NJA 2014 s. 465: Andrahandsuthyrning. Om något annat inte har överenskommits med hyresvärd...
 • NJA 2014 s. 473: En bank lämnade ett lån till ett bolag och lånelikviden användes för beta...
 • NJA 2014 s. 482: En åklagare, som har varit tjänstledig från Åklagarmyndigheten och tjänst...
 • NJA 2014 s. 499: Diskrimineringsersättning (I och II).
 • NJA 2014 s. 537: Ackord i samband med företagsrekonstruktion. En borgenär har fått en ford...
 • NJA 2014 s. 545: Utrymmet för en fastighetsägare att frånfalla ett medgivande till fastigh...
 • NJA 2014 s. 559: Varumärkesintrång. Straffvärde och brottslighetens art.
 • NJA 2014 s. 578: När tredje man överklagar en utmätning och gör gällande att egendomen til...
 • NJA 2014 s. 580: Varumärkesintrång har inte ansetts föreligga när användningen inte har sk...
 • NJA 2014 s. 604: Ett kommanditbolag, med ett aktiebolag som komplementär, har pantsatt en...
 • NJA 2014 s. 621: Skuldsanering. Ekonomiska förhållanden hänförliga till annan hushållsmedl...
 • NJA 2014 s. 629: Med "den påtalade handlingen" i 6 kap. 6 § diskrimineringslagen...
 • NJA 2014 s. 643: När den ena parten begär bodelning efter ett samboförhållande behöver den...
 • NJA 2014 s. 651: Fråga om förutsättningar för edition i mål om prisavdrag.
 • NJA 2014 s. 658: En sjuttonåring har för narkotikabrott dömts till 30 dagsböter, vilket mo...
 • NJA 2014 s. 664: En gärningsbeskrivning har genom tolkning ansetts innefatta ett visst gär...
 • NJA 2014 s. 669: När rätten prövar en utländsk kärandes säkerhet för svarandens rättegångs...
 • NJA 2014 s. 677: Även då ett dispositivt tvistemål avgörs genom avskrivning, avvisning ell...
 • NJA 2014 s. 684: Fullmakt. En person i chefsställning för en väl avgränsad och självständi...
 • NJA 2014 s. 699: För att det av endast det förhållandet, att vissa kroppsskador föreligger...
 • NJA 2014 s. 731: Innebörden av domstolens utredningsskyldighet i ärenden om upphörande av...
 • NJA 2014 s. 737: Tid då vägunderhållstransport utförs ska inte ingå vid beräkningen av såd...
 • NJA 2014 s. 750: Särlevnad före äktenskapet ska beaktas vid prövning av om en dom på äkten...
 • NJA 2014 s. 755: Parkeringsmål. En placering av en parkeringsskiva eller motsvarande vid e...
 • NJA 2014 s. 760: Har vid en kontraktskedja parten i det främre ledet råkat ut för en saksk...
 • NJA 2014 s. 788: En konkursförvaltare har inte fullgjort skyldigheten enligt 7 kap. 1 § fj...
 • NJA 2014 s. 798: Konkursförvaltararvode. Om en förvaltare inför en förvaltningsåtgärd har...
 • NJA 2014 s. 808: Universitetsstudenter har i en uppsats lämnat uppgifter om en viss person...
 • NJA 2014 s. 838: Forum. Om en kärande åberopar flera grunder till stöd för ett och samma y...
 • NJA 2014 s. 844: En konkursgäldenär har rätt att avbryta preskription av en fordran som hö...
 • NJA 2014 s. 854: Resning. En tilltalad har dömts för flera liknande brott som sammantagna...
 • NJA 2014 s. 859: Påföljden för brott mot upphovsrättslagen genom fildelning vid 51 tillfäl...
 • NJA 2014 s. 873: Ett handelsbolag har påförts skattetillägg. Skatteverkets övervägande om...
 • NJA 2014 s. 877: Ett arrangemang med ett s.k. processbolag har bedömts uteslutande syfta t...
 • NJA 2014 s. 892: Tillämpning av de aktiebolagsrättsliga kapitalbristreglerna. Fråga om ans...
 • NJA 2014 s. 910: En anmälan enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (orosanmälan) från en för...
 • NJA 2014 s. 922: Ett uppdrag som företagsrekonstruktör har ansetts inte medföra jäv att va...
 • NJA 2014 s. 929: Tillfällig uppställning av ett fordon vid privat transport av en rörelseh...
 • NJA 2014 s. 935: Utmätning. Att konkursmedel, som inte har varit sammanblandade med förval...
 • NJA 2014 s. 948: En styrelseledamot som har underlåtit att vidta åtgärd som avses i 25 kap...
 • NJA 2014 s. 954: Förutsättningarna för tilläggsförhör i hovrätten. När det har skett ett b...
 • NJA 2014 s. 960: Entreprenad. Fråga om rätt till ersättning för beräknad avhjälpandekostna...
 • NJA 2014 s. 978: En resenär bokade en flygresa genom en resebyrå. Sedan biljett hade ställ...
 • NJA 2014 s. 990: Sexuellt utnyttjande av barn. Straffvärde och brottslighetens art.
 • NJA 2014 s. 996: En arvinge får del av ett testamente på sådant sätt att klanderfristen bö...
 • NJA 2014 s. 1006: Ett företag har blivit återbetalningsskyldigt för ersättning som har beta...