Rättsfall

Högsta Domstolen år 2015

  • NJA 2015 s. 3: Tolkning av Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och install...
  • NJA 2015 s. 24: Narkotika har förts in till Sverige via post. Fullbordat smugglingsbrott...
  • NJA 2015 s. 31: Skyddande av brottsling. Räckvidden av straffbestämmelsen i 17 kap. 11 §...
  • NJA 2015 s. 41: Hinder mot utlämning för verkställighet av straff har förelegat beträffan...
  • NJA 2015 s. 45: En journalist har i samband med ett reportage gjort sig skyldig till vape...
  • NJA 2015 s. 62: Rätt till ersättning för privat försvarare när den tilltalade har frikänt...
  • NJA 2015 s. 72: Den s.k. indragningsregeln i 8 kap. 8 § utsökningsbalken är tillämplig vi...
  • NJA 2015 s. 82: En ansökan om återställande av försutten tid har avvisats av hovrätten i...