Rättsfall

Högsta förvaltningsdomstolen år 1993

 • RÅ 1993 ref. 1: Skattskyldig har under ett visst beskattningsår erhållit räntebidrag enli...
 • RÅ 1993 ref. 2: Föreläggande enligt 10 kap. 14 § plan- och bygglagen att ta bort brygga h...
 • RÅ 1993 ref. 3: När en handling som begärts utlämnad har förelegat även i en tryckt, öppe...
 • RÅ 1993 ref. 4: Täktverksamhet, som bedrivits på grustäkt belägen på tomtägarförenings fa...
 • RÅ 1993 ref. 5: Smittskyddsläkare har ansetts äga rätt att överklaga länsrätts dom genom...
 • RÅ 1993 ref. 6: En gravt synskadad person var berättigad till särskilda omsorger enligt o...
 • RÅ 1993 ref. 7: I mål om bygglov har Regeringsrätten funnit att sådant nybyggnadsförbud,...
 • RÅ 1993 ref. 8: Fråga, i disciplinmål, huruvida läkare lämnat otydlig ordination till und...
 • RÅ 1993 ref. 9: Detaljplan för viss fastighet föreskrev att fastigheten fick användas end...
 • RÅ 1993 ref. 10: Lagringsavgift utgår med visst belopp enligt 19 § förordningen (1984:1050...
 • RÅ 1993 ref. 11: Sedan Riksskatteverkets normalbelopp för existensminimum avskaffats har R...
 • RÅ 1993 ref. 12: Ett landstings tvätteristyrelse har - för att utnyttja ett tillgängligt k...
 • RÅ 1993 ref. 13: Ett företag (A) hade med sjukvårdsstyrelse slutit ett vårdavtal, enligt v...
 • RÅ 1993 ref. 14: Granne har inte ansetts ha besvärsrätt i mål angående beviljat rivningslo...
 • RÅ 1993 ref. 15: Fråga huruvida synnerliga skäl enligt 6 kap. 4 § andra stycket utlännings...
 • RÅ 1993 ref. 16: Avyttring av en hyresfastighet har skett genom ett köpekontrakt, i vilket...
 • RÅ 1993 ref. 17: Aktiebolag har beslutat lägga om räkenskapsår från 1/7 - 30/6 till kalend...
 • RÅ 1993 ref. 18: Enligt kollektivavtal mellan Svenska Film- och Biografföreningen och Sven...
 • RÅ 1993 ref. 19: Sjukersättning avseende perioden den 5 november 1985 - den 31 januari 198...
 • RÅ 1993 ref. 20: Vid tillämpning av 2 kap. 8 § tryckfrihetsförordningen har den för hela S...
 • RÅ 1993 ref. 21: I en byggnad fanns ett tidningstryckeri och utrymmen för tidningens redak...
 • RÅ 1993 ref. 22: Ett beslut har skickats i en postförsändelse till en bostadsrättsförening...
 • RÅ 1993 ref. 23: Ett barn, som bereddes vård enligt lagen (1980:621) med särskilda bestämm...
 • RÅ 1993 ref. 24: Medlemmar i en sameby har fått vissa ersättningar dels i anledning av en...
 • RÅ 1993 ref. 25: Landstingskommunal nämnd har ansetts överskrida sina befogenheter genom b...
 • RÅ 1993 ref. 26: Fråga om beviskrav vid disciplinär åtgärd mot veterinär.
 • RÅ 1993 ref. 28: Enligt 4 kap. 17 § 3. taxeringslagen (1990:324) kan eftertaxering ske när...
 • RÅ 1993 ref. 29: En person har från fast driftställe i USA bedrivit rörelse med en travhäs...
 • RÅ 1993 ref. 30: Servicelägenheter och gruppbostäder för senildementa har ansetts utgöra s...
 • RÅ 1993 ref. 31: Part har gjort gällande att en domare varit jävig bl.a. därför att han de...
 • RÅ 1993 ref. 32: Malmö kommun har inför riksdagsbeslutet i frågan om en fast förbindelse ö...
 • RÅ 1993 ref. 33: Realisationsvinst vid dödsbos avyttring under dödsfallsåret av den avlidn...
 • RÅ 1993 ref. 34: Avdrag vid inkomsttaxeringen har medgetts för skäliga rättegångskostnader...
 • RÅ 1993 ref. 35: Fråga huruvida kommunalt stöd till golftävling i form av sponsring med 25...
 • RÅ 1993 ref. 36: Bedömningen av om en fastighet är skattepliktig har vid tillämpning av 1...
 • RÅ 1993 ref. 37: Ersättning enligt 44 § andra stycket rättshjälpslagen (1972:429) till off...
 • RÅ 1993 ref. 38: Enligt 2 kap 12 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. får länsstyrelsen...
 • RÅ 1993 ref. 39: Fråga om indelning som kommunikationsbyggnad av dels en färjeterminal som...
 • RÅ 1993 ref. 40: Ingripande enligt 10 kap. PBL mot skateboardramp som uppförts på en fasti...
 • RÅ 1993 ref. 41: Fråga om tillämpning av 24 § naturvårdslagen (1964:822) på rester av en n...
 • RÅ 1993 ref. 42: Fråga om förutsättningar enligt 41 § lagen (1977:293) om handel med dryck...
 • RÅ 1993 ref. 43: Frågor, vid avyttring av fastighetsandelar till värden understigande taxe...
 • RÅ 1993 ref. 44: I mål om rättsprövning har Regeringsrätten funnit att ett minikraftverk i...
 • RÅ 1993 ref. 45: En stiftelse, som hade till ändamål att driva och förvalta en avelsanlägg...
 • RÅ 1993 ref. 46: Avgift har inte ansetts kunna tas ut för kost till psykiskt utvecklingsst...
 • RÅ 1993 ref. 47: Kommunalt beslut angående åtagande från kommuns sida att vederlagsfritt d...
 • RÅ 1993 ref. 48: Registrering som fastighetsmäklare har vägrats när ett av sökanden drivet...
 • RÅ 1993 ref. 49: Fråga om s.k. vinstbolagstransaktion enligt 35 § 3 mom. åttonde stycket k...
 • RÅ 1993 ref. 50: Jaktstämma enligt lagen (1980:894) om jaktvårdsområden har ansetts äga me...
 • RÅ 1993 ref. 51: Ägaren till en större fastighet har från denna avstyckat och sålt tomter...
 • RÅ 1993 ref. 52: Tält för mötesverksamhet som avses vara uppsatt på samma plats under ca s...
 • RÅ 1993 ref. 53: Bilkörning mot rött ljus utan samband med trafikolycka har föranlett åter...
 • RÅ 1993 ref. 54: Nedsättning av arbetsgivaravgifter för företag med flera näringsgrenar ha...
 • RÅ 1993 ref. 55: Ersättning som enligt avtal utbetalats till ett aktiebolag (fåmansbolag)...
 • RÅ 1993 ref. 56: Enligt ett avtal som träffats i samband med vissa ägarförändringar inom e...
 • RÅ 1993 ref. 57: Synundersökningar som utfördes av legitimerade glasögonoptiker utan samba...
 • RÅ 1993 ref. 58: I samband med en OTC-registrering av ett aktiebolag har anställda erbjudi...
 • RÅ 1993 ref. 59: Tillämnad byggnadsåtgärd stod inte i strid med detaljplan vad gäller bygg...
 • RÅ 1993 ref. 60: Bestämmelserna om näringsbidrag i punkt 9 av anvisningarna till 22 § komm...
 • RÅ 1993 ref. 61: Sedan besvär anförts över länsrättsdom vari sekretessförordnande enligt 1...
 • RÅ 1993 ref. 62: En byggnad inrättades, när den uppfördes 1963, för industriellt ändamål (...
 • RÅ 1993 ref. 63: När arrende omfattat jordbruksfastighet med bostadsbyggnad har arrendator...
 • RÅ 1993 ref. 64: Verksamhet innebärande uthyrning för kortare tider av rum i övervåning, s...
 • RÅ 1993 ref. 65: Fastighet har ombildats genom fastighetsreglering. Grund för ny taxering...
 • RÅ 1993 ref. 66: Revisor som bott och arbetat i Tranås har efter etablering i Växjö haft k...
 • RÅ 1993 ref. 67: En person som till följd av en tidigare anställning var bunden av en skad...
 • RÅ 1993 ref. 68: En utbildningsledare och trafiklärare har gjort sig skyldig till rattfyll...
 • RÅ 1993 ref. 69: Behov av personlig assistent under vistelse på dagcenter har ansetts kunn...
 • RÅ 1993 ref. 70: Fråga om administrativ påföljd enligt lagen om handel med drycker för uts...
 • RÅ 1993 ref. 71: En person som innehade trafiktillstånd har gjort sig skyldig till rattfyl...
 • RÅ 1993 ref. 72: Begränsning av föräldrars umgängesrätt enligt 14 § lagen (199052) med sär...
 • RÅ 1993 ref. 73: Näringsbidrag enligt 19 § familjebidragslagen (1978:520) har ansetts kunn...
 • RÅ 1993 ref. 74: Fråga om besvärsordningen i ärende om ändring av födelsetid i personnumme...
 • RÅ 1993 ref. 75: Vid tillämpning av punkt 7 g) av anvisningarna till 8 § lagen (1968:430)...
 • RÅ 1993 ref. 76: Fråga om res judicata i mål om körkortsingripande. Enligt godkänt ordning...
 • RÅ 1993 ref. 77: Prövning av elevs behov av skolskjuts mot enbart färdvägens längd har, nä...
 • RÅ 1993 ref. 78: Sedan fastighetsägare, som var frivilligt skattskyldig till mervärdeskatt...
 • RÅ 1993 ref. 79: Statlig avgift (kemikalieavgift) fastställs med hänsyn till den verksamhe...
 • RÅ 1993 ref. 81: Belysning i anslutning till motionsspår har inte ansetts utgöra sådan lju...
 • RÅ 1993 ref. 82: Kommuns beslut att avveckla viss fritidshemsverksamhet har inte ansetts s...
 • RÅ 1993 ref. 83: Fråga om jämkning vid inkomsttaxeringen av anskaffningsvärdet på byggnad...
 • RÅ 1993 ref. 84: Kyrkoråd i församling, som ingår i total flerpastoratssamfällighet, har b...
 • RÅ 1993 ref. 85: Montering av utvändiga tilläggsfönster, vilkas bågar och karmar var förse...
 • RÅ 1993 ref. 86: Kommanditbolag har redovisat underskott i rörelse till följd av uppgivna...
 • RÅ 1993 ref. 87: I beslut om bildande av naturreservat har täktverksamhet på bl.a. allmänt...
 • RÅ 1993 ref. 88: Fråga i visst fall om lagligheten av beslut om förvar enligt utlänningsla...
 • RÅ 1993 ref. 89: Fråga om skäl för anstånd med betalning av punktskatter i fall då beskatt...
 • RÅ 1993 ref. 90: En anställd har som löneförmån (bonus) erhållit börsnoterade aktier. Stor...
 • RÅ 1993 ref. 91: Fråga om tillämpning av den s.k. nondiskriminationsklausulen i dubbelbesk...
 • RÅ 1993 ref. 92: Från filmproducent förvärvad nyttjanderätt till spelfilmer har ansetts ut...
 • RÅ 1993 ref. 93: Kommuns bidrag till företagshälsovård för andra än kommunens anställda (e...
 • RÅ 1993 ref. 94: Byggnad omfattande 66,7 kvm byggnadsarea har med hänsyn till storleken sa...
 • RÅ 1993 ref. 95: Fråga om eftergift av skattetillägg vid felaktig redovisning av ingående...
 • RÅ 1993 ref. 96: Tillämpning av 72 § patentlagen.
 • RÅ 1993 ref. 97: Rättsprövning. Sedan länsstyrelses beslut enligt miljöskyddslagen (1969:3...
 • RÅ 1993 ref. 99: Aktierna i det tjänsteproducerande aktiebolaget X med mer än 1000 anställ...
 • RÅ 1993 ref. 100: Idrottsförening som ingår som delägare i handelsbolag har inte ansetts fr...
 • RÅ 1993 ref. 101: Disciplinmål - fråga om tillämpningsområdet för lagen (1980:11) om tillsy...
 • RÅ 1993 ref. 102: Person som lever i homosexuellt förhållande har vägrats medgivande enligt...
 • RÅ 1993 ref. 103: Kyrkofullmäktiges beslut att medge dop, konfirmation och vigsel utan kost...
 • RÅ 1993 ref. 105: Ett par fick barn med hjälp av s.k. provrörsbefruktning. Från behandlinge...
 • RÅ 1993 ref. 106: Patentbesvärsrätten har efter besvär avslagit en patentansökan med flera...