Rättsfall

Högsta förvaltningsdomstolen år 1994

 • RÅ 1994 ref. 1: S.k. teckningsaktier (interimsaktier), som vid nyemission tecknats på gru...
 • RÅ 1994 ref. 2: Ett energibolag hade i sin bokföring reducerat avskrivningsunderlaget avs...
 • RÅ 1994 ref. 3: Bestämmelserna i 3 § 12 mom. lagen om statlig inkomstskatt (beskattning a...
 • RÅ 1994 ref. 4: Person som på grund av arbetsskada genomgick rehabilitering enligt lagen...
 • RÅ 1994 ref. 5: Bestämmelsen i 7 § 1 mom. e) lagen om bensinskatt har ansetts tillämplig...
 • RÅ 1994 ref. 6: En läkare har i sin privatpraktik missbrukat rätten att förskriva narkoti...
 • RÅ 1994 ref. 7: För att tillstånd till förvärv av jordbruksfastighet i glesbygd skall kun...
 • RÅ 1994 ref. 8: En stadsplan saknade bestämmelser om byggnads minsta avstånd till grannto...
 • RÅ 1994 ref. 9: Körkortsingripande. Stoppliktsförseelse hade skett vid sväng in på korsan...
 • RÅ 1994 ref. 10: En delägare i ett fåmansbolag har i självdeklaration lämnat en oriktig up...
 • RÅ 1994 ref. 11: Bestämmande av skatteplikt och skatteunderlag i fråga om fastighetskatt d...
 • RÅ 1994 ref. 12: Kommunfullmäktige har beslutat att för visst år fastställa hundskatten i...
 • RÅ 1994 ref. 13: Bygglov för tillfällig åtgärd har ansetts kunna meddelas för ändring av b...
 • RÅ 1994 ref. 14: Sjukvårdsnämnds beslut att inrätta befattning som områdeschef med adminis...
 • RÅ 1994 ref. 15: Skattetillägg vid eftertaxering för år 1985. Vid redovisning i självdekla...
 • RÅ 1994 ref. 16: Fråga, vid tillämpning av reglerna i 2 § 4 mom. lagen om statlig inkomsts...
 • RÅ 1994 ref. 17: Förhöjd första avgift för leasing av bil har ansetts skola periodiseras p...
 • RÅ 1994 ref. 18: Vid beräkning av inkomst av rörelse har ett aktiebolag medgivits avdrag f...
 • RÅ 1994 ref. 19: Fråga om den skattemässiga behandlingen av orealiserad värdeökning av en...
 • RÅ 1994 ref. 20: Ordningsvakt har dömts för misshandel vid flera olika tillfällen. Detta h...
 • RÅ 1994 ref. 21: Den omständigheten att en skuld hänför sig till utdömt skadestånd har int...
 • RÅ 1994 ref. 22: Fråga huruvida förlust vid likvidation av utländskt dotterbolag, som före...
 • RÅ 1994 ref. 23: Kommunfullmäktiges beslut om deltagande i en västsvensk EG-representation...
 • RÅ 1994 ref. 24: Skorstensfejarmästare har inte ansetts ha rätt att överklaga räddningsnäm...
 • RÅ 1994 ref. 25: En skolpliktig placerades av socialnämnden i viss kommun i familjehem i e...
 • RÅ 1994 ref. 26: Fråga om den skattemässiga behandlingen av s.k. aktieindexobligation som...
 • RÅ 1994 ref. 27: Ett aktiebolag som drev detaljhandel med livsmedel har inte ansetts berät...
 • RÅ 1994 ref. 28: Fråga om undantag från bilavgasförordningens föreskrifter beträffande uts...
 • RÅ 1994 ref. 29: Frågor om utformning av vitesföreläggande enligt radiolagstiftningen. Rad...
 • RÅ 1994 ref. 30: Styrelsen för lokalradiotillstånd har genom beslut förklarat ett antal sö...
 • RÅ 1994 ref. 31: Ett departementschefsuttalande i propositionen till lagen (1983:1086) om...
 • RÅ 1994 ref. 32: Enligt det nordiska dubbelbeskattningsavtalet är utdelning från utländska...
 • RÅ 1994 ref. 33: Metallföremål har påträffats i bröd som inhandlats i olika varuhus. Fråga...
 • RÅ 1994 ref. 34: Rättsprövning. Fråga om en av Datainspektionen meddelad föreskrift har le...
 • RÅ 1994 ref. 35: I samband med nyemission av aktier i Föreningsbanken AB har företräde til...
 • RÅ 1994 ref. 36: Förutsättningarna för förvar av utlänning när fråga uppkommer om verkstäl...
 • RÅ 1994 ref. 37: Ett beslut som en länsstyrelse fattar om att av biologiska skäl omregistr...
 • RÅ 1994 ref. 38: Ett aktiebolag avsåg att överföra medel till en vinstandelsstiftelse för...
 • RÅ 1994 ref. 39: Rättsprövning. En enskild, som överklagat ett beslut enligt plan- och byg...
 • RÅ 1994 ref. 40: Läkare har, i syfte att det skulle företes i rättegång om rattfylleri, ut...
 • RÅ 1994 ref. 41: Fråga om särskilda skäl förelegat för meddelande av varning i stället för...
 • RÅ 1994 ref. 42: Fråga om bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen för att täcka kostnad för t...
 • RÅ 1994 ref. 43: Sedan kammarrätten efter besvär fastställt en av Elsäkerhetsverket beslut...
 • RÅ 1994 ref. 44: Fråga om tillämpningen av jämkningsregeln i punkt 6 femte stycket sista m...
 • RÅ 1994 ref. 45: En allemansfond har ansetts äga rätt till avdrag för utdelning som beslut...
 • RÅ 1994 ref. 46: Bilförares upprepade förseelser mot bl.a. bestämmelserna om arbetstid vid...
 • RÅ 1994 ref. 47: Två makar bedrev skogsbruk på en fastighet och i anslutning därtill - i a...
 • RÅ 1994 ref. 49: Besked enligt 44 § uppbördslagen. Beräkning av arbetsgivares preliminärsk...
 • RÅ 1994 ref. 50: Fråga om sökandes rätt till bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen varit be...
 • RÅ 1994 ref. 51: Fråga vid tillämpning av vinstbolagsreglerna i 35 § 3 mom. sjunde stycket...
 • RÅ 1994 ref. 52: Fråga om genomsyn, tillämpning av lagen mot skatteflykt och beräkning av...
 • RÅ 1994 ref. 54: Ett förslag till detaljplan avsåg ett sommarstugeområde med ett 60-tal re...
 • RÅ 1994 ref. 55: Bestämmelserna i 32 § 3 f mom. kommunalskattelagen (lydelse enl. SFS 1993...
 • RÅ 1994 ref. 56: Skattekonsekvenser vid köp och försäljning av andelar i s.k. utdelningsbo...
 • RÅ 1994 ref. 57: Kommunfullmäktiges beslut enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen (1987:10...
 • RÅ 1994 ref. 58: Förutsättningarna för en kommun att från sin socialbidragsnorm utesluta k...
 • RÅ 1994 ref. 59: Faran för att bostäder i ett område kan - på längre sikt - komma att lida...
 • RÅ 1994 ref. 60: Kostnaden för uppförande av skyddsrum med fredsanvändning som garage har...
 • RÅ 1994 ref. 61: Adertonårig arbetslös son har, trots att föräldrarnas underhållsskyldighe...
 • RÅ 1994 ref. 62: Innebörden i visst fall av begreppet strandnära. Allmän fastighetstaxerin...
 • RÅ 1994 ref. 63: En miljö- och byggnadsnämnds beslut att godkänna ett förslag till detaljp...
 • RÅ 1994 ref. 64: Fråga om tillämpning av 2 kap. 10 § tryckfrihetsförordningen.
 • RÅ 1994 ref. 65: En kommun beslutade att den tillsammans med andra kommuner och landsting...
 • RÅ 1994 ref. 66: Genom ett kommunalt beslut antogs ett förslag till detaljplan som upprätt...
 • RÅ 1994 ref. 67: Socialchef har med stöd av socialnämndens delegationsordning funnits vara...
 • RÅ 1994 ref. 68: Domstols förordnande om vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbruka...
 • RÅ 1994 ref. 69: Fråga huruvida detaljplan har kunnat upphävas genom enkelt planförfarande...
 • RÅ 1994 ref. 70: Vid körkortsingripande på grund av upprepade hastighetsöverträdelser har...
 • RÅ 1994 ref. 71: Fråga om författningsstöd förelegat för förklaring att utländskt körkort...
 • RÅ 1994 ref. 72: Kommunfullmäktige har fattat beslut som innehållit riktlinjer för kollekt...
 • RÅ 1994 ref. 73: Taknockshöjden på en komplementbyggnad (s.k. friggebod) har med tillämpni...
 • RÅ 1994 ref. 74: Enligt 5 § lagen (1986:1225) om tillfällig förmögenhetsskatt för livförsä...
 • RÅ 1994 ref. 75: Fråga om visst projekt är att hänföra till sådan vetenskaplig eller därme...
 • RÅ 1994 ref. 76: Biståndssökande har, efter byte till en större och dyrare lägenhet, begär...
 • RÅ 1994 ref. 77: I mål om tillsyn över personalstiftelse överklagades kammarrättens dom ti...
 • RÅ 1994 ref. 78: Fråga om innebörden av begreppet korttidsinventarier. Förhandsbesked angå...
 • RÅ 1994 ref. 79: Part i mål hos kronofogdemyndighet har ansetts berättigad att med stöd av...
 • RÅ 1994 ref. 80: Vid bedömning av vad som är skälig levnadsnivå enligt 6 § socialtjänstlag...
 • RÅ 1994 ref. 81: Fråga huruvida bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen, som en moder - vårdn...
 • RÅ 1994 ref. 82: Närboende (bostadsrättshavare) har ansetts äga rätt att överklaga länssty...
 • RÅ 1994 ref. 85: Fråga om stöd i olika former som av ett svenskt aktiebolag utgetts till d...
 • RÅ 1994 ref. 86: Bygglov har ansetts inte kunna ges för uppförande av uthus som av yrkesfi...
 • RÅ 1994 ref. 87: Omfattningen av kommunens vetorätt enligt 61 § lagen (1977:293) om handel...
 • RÅ 1994 ref. 88: Beviskravet i mål om återkallelse av tillstånd att servera alkoholdrycker...
 • RÅ 1994 ref. 89: Särskilda skäl har ansetts föreligga att låta tillstånd att använda överv...
 • RÅ 1994 ref. 91: Fråga om men enligt 7 kap. 7 § sekretesslagen uppkommer av att adressuppg...
 • RÅ 1994 ref. 92: Kommunalförbund har ansetts utgöra sådant från skattskyldighet frikallat...
 • RÅ 1994 ref. 93: Tillämpning av bestämmelserna i 6 kap. 1 § begravningslagen om tillstånd...
 • RÅ 1994 ref. 95: En person som är föremål för rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivni...
 • RÅ 1994 ref. 96: Fråga om behörighet att ansöka om rättsprövning av beslut som regeringen...
 • RÅ 1994 ref. 97: Fråga om handlingar, som utarbetats på kommunstyrelses kontor och avsetts...
 • RÅ 1994 ref. 98: Fråga huruvida synnerliga skäl enligt 6 kap. 4 § andra stycket utlännings...
 • RÅ 1994 ref. 99: Patentbesvär. Ändrade patentkrav har ansetts ha tillräckligt stöd i grund...
 • RÅ 1994 ref. 100: I mål om disciplinpåföljd enligt lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- o...
 • RÅ 1994 ref. 101: Beslut om allmän rättshjälp i mål om återbetalningsskyldighet enligt lage...
 • RÅ 1994 ref. 102: Synnerliga skäl enligt kommunens renhållningsordning att medge befrielse...
 • RÅ 1994 ref. 103: Byggnader har i två fall med hänsyn till vad som utretts om deras användn...
 • RÅ 1994 ref. 104: Fråga om kommunalt partistöd utformats så att det är förenligt med 2 kap....