Rättsfall

Högsta förvaltningsdomstolen år 1995

 • RÅ 1995 ref. 1: Djurägare har i burar hållit värphöns till ett större antal än som följde...
 • RÅ 1995 ref. 2: Fråga om byggnadsåtgärder på en villa inneburit att huset fick en souterr...
 • RÅ 1995 ref. 3: En polisman har under ett spaningsuppdrag med bil, då han haft en misstän...
 • RÅ 1995 ref. 4: En person hade på grundval av lämnade uppgifter erhållit djurbidrag enlig...
 • RÅ 1995 ref. 5: Varken det förhållandet att ett skattetillägg skulle komma att uppgå till...
 • RÅ 1995 ref. 6: I ett TV-program som inspelats med dold videokamera visades hur en fastig...
 • RÅ 1995 ref. 7: Fråga om en av kommunfullmäktige fastställd modell för att bestämma prise...
 • RÅ 1995 ref. 8: I mål om tillstånd att använda övervakningskamera i en butik har den omst...
 • RÅ 1995 ref. 9: En i enskild regi bedriven sommargårds- och lägerverksamhet har i visst f...
 • RÅ 1995 ref. 10: Tillstånd att anordna spel på spelautomater har ansetts inte kunna återka...
 • RÅ 1995 ref. 11: En skattskyldig underlät att vid 1980 års taxering redovisa en utgående v...
 • RÅ 1995 ref. 12: Skollagen har inte ansetts grunda rätt för elever med fri skolskjuts att...
 • RÅ 1995 ref. 13: Av 2 § 4 mom. nionde stycket jämfört med sjunde stycket samma moment lage...
 • RÅ 1995 ref. 14: Kommunfullmäktige (I) respektive landstingsfullmäktige (II) har beslutat...
 • RÅ 1995 ref. 15: Miljö- och bygglovsnämnd har ansetts ha befogenhet att med stöd av 40 § m...
 • RÅ 1995 ref. 16: En auktoriserad bilskrotare hade vidaresålt en för skrotning mottagen per...
 • RÅ 1995 ref. 17: Fråga i rättsprövningsärende om ersättning för enskild parts kostnader fö...
 • RÅ 1995 ref. 18: Trafiknykterhetsbrott begånget nära sex år efter godkännande för anställn...
 • RÅ 1995 ref. 19: Aktier i ett fåmansföretag tillhörande ett dödsbo skulle skiftas mellan b...
 • RÅ 1995 ref. 21: Uppförande på punktprickad mark av ett 56 meter långt plank som på en str...
 • RÅ 1995 ref. 22: Förutsättningarna för tillstånd att sända närradio (I och II).
 • RÅ 1995 ref. 24: Kommunfullmäktige har beslutat om barnomsorgstaxa, som varit oberoende de...
 • RÅ 1995 ref. 25: Fråga om s.k. servicehus skulle anses utgöra hyreshus eller vårdbyggnad....
 • RÅ 1995 ref. 26: Ett beslut av en myndighet har överklagats till kammarrätt. Sedan handlin...
 • RÅ 1995 ref. 27: Fråga om skattemyndighet fullgjort kommunikationsskyldigheten vid omprövn...
 • RÅ 1995 ref. 28: Sekretessmål. Förundersökning mot en läkare avseende misstanke om brott m...
 • RÅ 1995 ref. 29: Tidpunkten för länsrättens dom - före eller efter utgången av mars 1995 -...
 • RÅ 1995 ref. 30: Fråga om verkningarna i visst fall av nybyggnadsförbud enligt 110 § andra...
 • RÅ 1995 ref. 31: Fråga om förutsättningarna för skönstaxering i det ordinarie förfarandet,...
 • RÅ 1995 ref. 32: Enligt upprättade lånehandlingar har ett kommanditbolag erhållit lån från...
 • RÅ 1995 ref. 33: Ett handelsbolags verksamhet, avseende bl.a. köp och försäljning av premi...
 • RÅ 1995 ref. 34: Avtal som inneburit att ny part i efterhand satts in i en transaktionsked...
 • RÅ 1995 ref. 35: Fråga om beräkning och fördelning av resultatet i ett kommanditbolag. Ink...
 • RÅ 1995 ref. 36: När bygglov söks i efterhand för olovligt uppförd byggnad har byggnadsnäm...
 • RÅ 1995 ref. 37: Fråga om rätt till avdrag för belopp som avsatts till personalstiftelse e...
 • RÅ 1995 ref. 38: Fråga om förutsättning för vård enligt lagen med särskilda bestämmelser o...
 • RÅ 1995 ref. 39: Fråga vid tillämpning av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vå...
 • RÅ 1995 ref. 40: Ett vitesföreläggande riktat till ägaren av en fastighet utan att ägaren...
 • RÅ 1995 ref. 41: Ett företags ansökan om trafiktillstånd skall enligt yrkestrafiklagen prö...
 • RÅ 1995 ref. 42: En byggnad för vilken byggnadslov meddelats som redskapsbod har olovligen...
 • RÅ 1995 ref. 43: Av 2 § 4 mom. nionde stycket jämfört med sjunde stycket samma moment lage...
 • RÅ 1995 ref. 44: Vandelsprövning för förarlegitimation enligt yrkestrafiklagen (1988:263)....
 • RÅ 1995 ref. 45: Vid taxering av en industrianläggning har kontorslokaler och restaurang,...
 • RÅ 1995 ref. 46: Fråga vid tillämpning av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga...
 • RÅ 1995 ref. 47: Enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade...
 • RÅ 1995 ref. 48: En sammanboendes behov av bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:620)...
 • RÅ 1995 ref. 49: Person som till följd av olycksfall fått båda armarna amputerade, den ena...
 • RÅ 1995 ref. 50: Ny ägare av fastighet har ägt övertaga den tidigare ägarens talan i ett m...
 • RÅ 1995 ref. 51: Fråga om tillräckliga skäl förelegat för åtgärder enligt 5-8 §§ lagen (19...
 • RÅ 1995 ref. 52: Rätten till bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen har inte ansetts omfatta...
 • RÅ 1995 ref. 53: Miljö- och hälsoskyddsnämnd har inte ansetts äga rätt att ta ut avgift en...
 • RÅ 1995 ref. 54: Tillstånd till kommunal riksfärdtjänst har meddelats en pojke med Asperge...
 • RÅ 1995 ref. 55: En golfklubb började ta vatten ur en sjö innan ett klubben meddelat tills...
 • RÅ 1995 ref. 56: En sökande med inkomster överstigande socialbidragsnormen har förbrukat d...
 • RÅ 1995 ref. 57: Resning har beviljats i ärende vari kommunstyrelse får anses ha antagit ö...
 • RÅ 1995 ref. 58: Fråga om förvaltningsdomstols skyldighet att pröva mål om jordbruksbidrag...
 • RÅ 1995 ref. 59: Reglerna i 34 § förvaltningsprocesslagen om talan mot beslut som ej inneb...
 • RÅ 1995 ref. 62: Kommunfullmäktige har beslutat om en minimiavgift för sophämtning om 300...
 • RÅ 1995 ref. 64: Ensamstående kvinna med två små barn erhöll på grund av att hon led av et...
 • RÅ 1995 ref. 65: Laglighetsprövning enligt kommunallagen. Skolstyrelsen i en kommun har av...
 • RÅ 1995 ref. 66: Leg. psykolog har efter personligt besök av en moder och hennes knappt 1...
 • RÅ 1995 ref. 68: En person som genomgått musikutbildning (violinklassen på Musikhögskolan)...
 • RÅ 1995 ref. 69: Fråga, vid tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet med Kenya, om skatter...
 • RÅ 1995 ref. 70: Utlänning med tillfälligt uppehållstillstånd har efter sin ankomst till S...
 • RÅ 1995 ref. 72: En förvaltningsdomstol, som prövar ett överklagande av beslut om förvar i...
 • RÅ 1995 ref. 73: Samfällighetsförening vars verksamhet uteslutande varit inriktad på att f...
 • RÅ 1995 ref. 74: När föräldrar haft gemensam vårdnad om ett barn har den ene av föräldrarn...
 • RÅ 1995 ref. 75: En person som tillhört den svenska FN-kontingenten i Libanon har under tj...
 • RÅ 1995 ref. 76: Frågor ang. skyldighet för jordbrukare att återbetala utgivet s.k. omstäl...
 • RÅ 1995 ref. 77: En ljusreklamskylt har stått uppställd invid en bensinstation enligt avta...
 • RÅ 1995 ref. 78: Rättsprövning. Under genomförandetiden för en detaljplan har antagits ny...
 • RÅ 1995 ref. 79: Den ene av två makar med minderåriga barn ansökte om bistånd enligt 6 § s...
 • RÅ 1995 ref. 80: Vid fastställande av storleken av ekonomiskt bistånd för anskaffning av h...
 • RÅ 1995 ref. 82: Sedan Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd ålagt en legitimerad yrkesutöva...
 • RÅ 1995 ref. 84: Skattskyldig har deltagit i ett s.k. skatteupplägg, som gått ut på att ak...
 • RÅ 1995 ref. 85: Fråga, vid prövning av ansökan om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstl...
 • RÅ 1995 ref. 86: Fråga om lagligheten av kommunfullmäktigebeslut om avgiftsberäkning för h...
 • RÅ 1995 ref. 88: För rätt till bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:620) har ansetts...
 • RÅ 1995 ref. 89: Vid laglighetsprövning av kommunalt beslut har omständigheter, som åberop...
 • RÅ 1995 ref. 90: Beslut genom vilket en kommun avslagit en fastighetsägares krav på återbe...
 • RÅ 1995 ref. 91: En person med hemvist i Finland har sålt sin bostadsrättslägenhet i Sveri...
 • RÅ 1995 ref. 92: Vid bedömande av en hjälpsökandes behov av bistånd enligt 6 § socialtjäns...
 • RÅ 1995 ref. 93: Fråga om ridhusbyggnad varit att anse som ekonomibyggnad för jordbruket e...
 • RÅ 1995 ref. 95: Makar, som i aktiebolagsform drivit ett hem för vård eller boende för bar...
 • RÅ 1995 ref. 96: Datorer med tillhörande datorutrustning har - med hänsyn till förhållande...
 • RÅ 1995 ref. 97: Ekonomiskt bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen har inte medgetts när den...
 • RÅ 1995 ref. 98: Beslut av kommunfullmäktige om stöd till hotell- och restaurangrörelse ha...
 • RÅ 1995 ref. 99: Förutsättningar för överflyttning av barn enligt 11 och 12 §§ lagen (1989...
 • RÅ 1995 ref. 100: Vinst i spelet Bonuschansen, som sändes i TV 4:s program Stora Famnen, ha...