Rättsfall

Högsta förvaltningsdomstolen år 1996

 • RÅ 1996 ref. 1: Den omständigheten att ett aktiebolag gett ut aktier utan ny betalning (f...
 • RÅ 1996 ref. 2: Dödsbo har ansetts behörigt att väcka talan om den avlidne tillkommande s...
 • RÅ 1996 ref. 3: Beslut som Skolverket meddelat inom ramen för sin tillsynsverksamhet, var...
 • RÅ 1996 ref. 4: Fråga om våldsskildringar i två filmsekvenser om vardera ca 50 sekunder i...
 • RÅ 1996 ref. 5: Föreskrifter i en av regeringen utfärdad förordning om nedsättning av soc...
 • RÅ 1996 ref. 6: Rättsprövning. Under genomförandetiden för en detaljplan har antagits en...
 • RÅ 1996 ref. 7: Ett i konkurs försatt aktiebolag har ansetts som part och tillerkänts tal...
 • RÅ 1996 ref. 8: Besvär över chefsöverläkarens beslut om intagning enligt 6 § lagen (1991:...
 • RÅ 1996 ref. 9: Kommunfullmäktigeförslag till taxa för båttrafik till och från ön Ven har...
 • RÅ 1996 ref. 10: Fråga om behandlingen i mervärdesskattehänseende av äldre upplåtelser av...
 • RÅ 1996 ref. 11: Fråga om val av körkortsingripande vid medhjälp till rattfylleri.
 • RÅ 1996 ref. 12: Extra tillägg till studiebidrag, utbetalat till en studerande som sammanb...
 • RÅ 1996 ref. 13: Ensamstående vuxenstuderande med minderåriga barn har, när fråga inte var...
 • RÅ 1996 ref. 14: Den omständigheten att socialnämnden vid tidigare biståndsutbetalningar i...
 • RÅ 1996 ref. 15: En studerande vid universitet hade medfört ett otillåtet hjälpmedel vid s...
 • RÅ 1996 ref. 16: Ett fåmansaktiebolag leasade en personbil från ett bilföretag. Vid leasin...
 • RÅ 1996 ref. 17: En byggnad har uppförts med stöd av ett bygglov som inte vunnit laga kraf...
 • RÅ 1996 ref. 18: Med stöd av bestämmelser i arbetsmiljölagen har Yrkesinspektionen vid vit...
 • RÅ 1996 ref. 19: Handling som sänts till domstol för prövning i sekretessmål av om handlin...
 • RÅ 1996 ref. 20: Återställande av försutten tid har beviljats i ett fall då skrivelsen med...
 • RÅ 1996 ref. 21: Fråga om möjligheten att utdöma vite enligt plan- och bygglagen
 • RÅ 1996 ref. 22: Fråga om förutsättningar förelegat för att med stöd av 20 § andra stycket...
 • RÅ 1996 ref. 23: En i Sverige bosatt dansk medborgare uppbar en tjänstepension från Köpenh...
 • RÅ 1996 ref. 24: Förutsättning för inhibition i mål om ersättning enligt lagen (1993:389)...
 • RÅ 1996 ref. 25: Intresseanmälningar i kommunalt tjänstetillsättningsärende har ansetts so...
 • RÅ 1996 ref. 26: I en av de måltyper, för vilka det i särskild författning är föreskrivet...
 • RÅ 1996 ref. 27: Ett beslut av regeringen i ärende om omprövning av ett tidigare beslut i...
 • RÅ 1996 ref. 28: Ett regeringsbeslut om förhandsbesked enligt plan- och bygglagen har anse...
 • RÅ 1996 ref. 29: Efternamnet Leijoncrona, som burits av en utdöd släkt, har med hänsyn til...
 • RÅ 1996 ref. 30: Förutsättningarna för jämkning av värde av bilförmån vid beräkning av und...
 • RÅ 1996 ref. 31: A. genomgick forskarutbildning vid Uppsala universitet. Hon vistades till...
 • RÅ 1996 ref. 32: Bestämmelserna om värdepappersfonder i lagen (1947:576) om statlig inkoms...
 • RÅ 1996 ref. 33: Fråga om innebörden av uttrycket "allmän pensionsplan". Förhand...
 • RÅ 1996 ref. 34: Prövningstillstånd till kammarrätt har ansetts krävas när länsrätt avslag...
 • RÅ 1996 ref. 35: Fråga om bestämmelser, som av stiftaren intagits i stadgarna för en stift...
 • RÅ 1996 ref. 36: Försäkringskassa har funnit att en person saknade rätt till efterlevandep...
 • RÅ 1996 ref. 37: Bestämmelserna i 10 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) om kommunikatio...
 • RÅ 1996 ref. 38: En person, som vid tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet med Kenya ans...
 • RÅ 1996 ref. 39: Kommun som inte hade befogenhet att själv meddela föreläggande enligt 39...
 • RÅ 1996 ref. 40: Rättsprövning. Regeringens beslut angående utvidgning av ett naturreserva...
 • RÅ 1996 ref. 41: Som förutsättning för nedsättning av kvarskatteavgift gäller att skillnad...
 • RÅ 1996 ref. 42: Ett investmentbolag har vid tillämpning av 2 § 10 mom. lagen (1947:576) o...
 • RÅ 1996 ref. 43: Beslut av tillsynsmyndighet med stöd av 5 § lagen (1985:426) om kemiska p...
 • RÅ 1996 ref. 44: Tillämpning av den s.k. proportionalitetsprincipen i rättsprövningsmål an...
 • RÅ 1996 ref. 45: Omsorgsnämnd har - i fråga om funktionshindrad som deltar i s.k. daglig v...
 • RÅ 1996 ref. 46: Fråga i ärende angående bilstöd enligt förordningen (1988:890) om bilstöd...
 • RÅ 1996 ref. 47: Folkbokföring av makar som har gemensam dubbel bosättning (I och II).
 • RÅ 1996 ref. 48: En tomträtt med byggnad har överlåtits mot ett vederlag som avsevärt unde...
 • RÅ 1996 ref. 49: Fråga huruvida särskilda skäl till bostadsanpassningsbidrag förelegat.
 • RÅ 1996 ref. 50: Bestämmelsen i 7 kap. 1 § lagen (1992:1528) om offentlig upphandling har...
 • RÅ 1996 ref. 51: När omprövning begärts av ett lagakraftvunnet förpliktande beslut har bes...
 • RÅ 1996 ref. 52: Förutsättningar för överflyttning av barn enligt 11 och 12 §§ lagen (1989...
 • RÅ 1996 ref. 53: Avstående från hyresrätt mot ersättning har ansetts vara att betrakta som...
 • RÅ 1996 ref. 55: Ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring (LAF) har inte utgetts t...
 • RÅ 1996 ref. 56: Förutsättningar för förbud enligt 20 § andra stycket naturvårdslagen mot...
 • RÅ 1996 ref. 57: Regler i 5 och 24 §§ miljöskyddslagen (1969:387), som innebär skyldighet...
 • RÅ 1996 ref. 58: Rätten till livränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring ska...
 • RÅ 1996 ref. 59: Socialstyrelsen har ansetts äga rätt att överklaga beslut av Hälso- och s...
 • RÅ 1996 ref. 60: Ett aktiebolag var ensam ägare till ett utländskt dotterbolag, som i sin...
 • RÅ 1996 ref. 61: En vid prövningstillfället i Regeringsrätten 16-årig flicka hade på grund...
 • RÅ 1996 ref. 62: Vid beslut om övergång från frivillig psykiatrisk vård till tvångsvård -...
 • RÅ 1996 ref. 63: Enligt kollektivavtal gällde att landstingsanställda, under ledighet för...
 • RÅ 1996 ref. 64: Part har inte ansetts ha rätt att föra särskild talan mot beslut varigeno...
 • RÅ 1996 ref. 65: Enligt 2 § lagen (1994:953) om åligganden för personal inom hälso- och sj...
 • RÅ 1996 ref. 66: Fråga om en person varit part hos regeringen i ett underställningsmål enl...
 • RÅ 1996 ref. 67: Kommun har ansetts berättigad att överklaga länsstyrelses beslut i ärende...
 • RÅ 1996 ref. 68: Bostadsrättsförening ställde kostnadsfritt säkerhet i form av borgen för...
 • RÅ 1996 ref. 69: Ett tyskt Kommanditgesellschaft auf Aktien har vid tillämpning av en disk...
 • RÅ 1996 ref. 70: Fråga om förutsättningarna för att en socialnämnd skall få ställa som vil...
 • RÅ 1996 ref. 71: Ett handelsbolag har till underpris överlåtit en tillgång till ett aktieb...
 • RÅ 1996 ref. 72: Vid ett byte av aktier i ett fåmansbolag mot nyemitterade aktier i ett an...
 • RÅ 1996 ref. 73: En sammanläggning av en aktieklass i ett s.k. Sicav-bolag med en annan ak...
 • RÅ 1996 ref. 74: Ett bolag drev enligt avtal med sjukvårdsdistrikt verksamhet som innebar...
 • RÅ 1996 ref. 75: Beräkningen av skattepliktigt värde av tävlingsvinst i form av kostnadsfr...
 • RÅ 1996 ref. 76: En polisman hade beviljats tjänstledighet med lön för att delta i tävling...
 • RÅ 1996 ref. 77: Fråga om bygglov för inglasning av ett stort antal balkonger på flerbosta...
 • RÅ 1996 ref. 78: Fråga om skatteplikt för pension som utbetalas på grund av tidigare tjäns...
 • RÅ 1996 ref. 79: Ärenden om arbetsmarknadspolitiska åtgärder såsom rekryteringsstöd, löneb...
 • RÅ 1996 ref. 80: Frågor angående muntlig förhandling i mål om gravsättning av aska. Europa...
 • RÅ 1996 ref. 81: Försäkrad har ansetts berättigad till arbetsskadelivränta under arbetsliv...
 • RÅ 1996 ref. 82: Sekretessmål. Registrering i det hos Riksskatteverket förda centrala skat...
 • RÅ 1996 ref. 83: Fråga om utrednings- och beviskrav i mål om meddelande av varning enligt...
 • RÅ 1996 ref. 84: Principerna för tolkning av dubbelbeskattningsavtal. Ett svenskt bolag äg...
 • RÅ 1996 ref. 85: Enligt 1 kap. 20 § första stycket lagen (1992:1528) om offenlig upphandli...
 • RÅ 1996 ref. 86: Fråga om 7 kap. 15 § sekretesslagen utgjort hinder mot att ur regionalt f...
 • RÅ 1996 ref. 87: Tillämpning av det s.k. destinatärsrekvisitet i 7 § 6 mom. lagen om statl...
 • RÅ 1996 ref. 88: Det beslut om detaljplan som kommunfullmäktige enligt sammanträdesprotoko...
 • RÅ 1996 ref. 89: Förhållandet mellan de bestämmelser i 13-18 §§ socialtjänstlagen (1980:62...
 • RÅ 1996 ref. 90: Vid tillämpning av 7 kap. 7 § alkohollagen (1994:1738) har ansökan om ser...
 • RÅ 1996 ref. 91: Fråga vid tillämpning av 2 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av...
 • RÅ 1996 ref. 92: Frågor om inkomst- och förmögenhetsbeskattning - bl.a. tidpunkten för för...
 • RÅ 1996 ref. 93: Enligt reglerna för beskattning av byggnadsrörelse kan en fysisk person s...
 • RÅ 1996 ref. 94: Ett vitesföreläggande att lämna självdeklaration hade föregåtts av ett fö...
 • RÅ 1996 ref. 95: Beslut av kommunfullmäktige att - under förutsättning att landstinget ans...
 • RÅ 1996 ref. 96: Ett beslut varigenom regeringen i samband med överprövning av ett bygglov...
 • RÅ 1996 ref. 97: Frågor om tillämpning av artiklarna 6 och 8 i Europakonventionen i mål om...
 • RÅ 1996 ref. 98: Sedan en polismyndighet anmält att en förundersökning inletts mot en körk...
 • RÅ 1996 ref. 99: Fråga huruvida socialbidrag för bostadskostnad skall utges efter en av so...
 • RÅ 1996 ref. 100: Trafikhuvudman har vid offentlig upphandling av färdtjänsttransporter ans...
 • RÅ 1996 ref. 101: Ett moderbolag (AB Volvo) har till sina aktieägare delat ut aktierna i et...
 • RÅ 1996 ref. 102: Skattemyndighet som fattat taxeringsbeslut i visst ärende har ansetts kun...