Rättsfall

Högsta förvaltningsdomstolen år 1997

 • RÅ 1997 ref. 1: Gåva från den förutvarande majoritetsägaren av en koncern till en ledande...
 • RÅ 1997 ref. 2: Fråga om sökandes rätt till bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen varit be...
 • RÅ 1997 ref. 3: Vid bedömningen av om en småbarnsförälder med heltidsarbete utanför hemme...
 • RÅ 1997 ref. 4: Som villkor för rätt till delpension enligt lagen (1979:84) om delpension...
 • RÅ 1997 ref. 5: Fråga om beskattningsreglerna avseende näringsverksamhet (rörelse) eller...
 • RÅ 1997 ref. 6: Enligt lagen (1951:691) om viss lindring av skattskyldigheten för den som...
 • RÅ 1997 ref. 7: Vid tillämpning av 7 kap. 26 § begravningslagen (1990:1144) har det i vis...
 • RÅ 1997 ref. 8: Ett barn stod efter föräldrarnas skilsmässa under deras gemensamma vårdna...
 • RÅ 1997 ref. 9: Landstingsstyrelse har beslutat att till kommunerna i länet överföra huvu...
 • RÅ 1997 ref. 10: Sedan Patentbesvärsrätten hållit muntlig förhandling i ett patentmål, har...
 • RÅ 1997 ref. 11: Ett moderbolag hade med förlust sålt aktierna i ett dotterbolag till en u...
 • RÅ 1997 ref. 12: Fråga om en fastighetsägare, mot vilken riktats vitesföreläggande enligt...
 • RÅ 1997 ref. 13: Beslut av arbetslöshetskassa med lokal administration har ansetts skola ö...
 • RÅ 1997 ref. 14: I mål om dröjsmålsavgift enligt lagen (1984:151) om punktskatter och pris...
 • RÅ 1997 ref. 15: Vid tillämpning av åttonde stycket av anvisningarna till 17 § mervärdeska...
 • RÅ 1997 ref. 16: En avdelning inom ett fackförbund bedriver verksamhet som avser mätning f...
 • RÅ 1997 ref. 17: Föreskriften i 71 § socialtjänstlagen om anmälningsskyldighet till social...
 • RÅ 1997 ref. 18: Enligt 3 kap. 7 § lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. f...
 • RÅ 1997 ref. 19: Fråga om rätt beskattningsår för kapitalintäkt bestående av utdelning frå...
 • RÅ 1997 ref. 20: Uppenbart förbiseende har ansetts föreligga då taxeringsenhet taxerats i...
 • RÅ 1997 ref. 21: Fråga om sekretess enligt 8 kap. 7 § sekretesslagen (1980:100) för handli...
 • RÅ 1997 ref. 22: Vid bedömande av rätt till bostadsbidrag enligt lagen (1993:737) om bosta...
 • RÅ 1997 ref. 23: Funktionshindrade barns behov av personlig assistans enligt lagen (1993:3...
 • RÅ 1997 ref. 24: Bygglov för tillfällig åtgärd beviljades för att anordna uteservering und...
 • RÅ 1997 ref. 25: Nederländsk medborgare, som under tiden januari 1994 - april 1995 varit v...
 • RÅ 1997 ref. 26: Fråga om en grundskoleelev, som i en skrivelse till skolans rektor anmält...
 • RÅ 1997 ref. 27: Utgifter för borrning för bergvärme har berättigat till skattereduktion e...
 • RÅ 1997 ref. 28: En person med psykiskt funktionshinder, som bl.a. medför att han har beho...
 • RÅ 1997 ref. 29: Anmälan till handelsregistret av ändrad verksamhet för ett handelsbolag h...
 • RÅ 1997 ref. 30: Fråga (I) om förutsättningar förelegat för länsstyrelses medgivande enlig...
 • RÅ 1997 ref. 31: I ett testamente har gjorts ett förordnande om s.k. fideikommissarisk sub...
 • RÅ 1997 ref. 32: I en s.k. galleria har en restaurang anordnat servering. Förbudet enligt...
 • RÅ 1997 ref. 33: Fråga om offentligt biträde i mål om förvar enligt utlänningslagen haft r...
 • RÅ 1997 ref. 34: Enligt artikel 13 i rådets direktiv 93/16/EEG om underlättande av läkares...
 • RÅ 1997 ref. 35: En i Sverige bosatt person som bedriver näringsverksamhet tillsammans med...
 • RÅ 1997 ref. 36: Ett tyskt Kommanditgesellschaft har ansetts som en utländsk juridisk pers...
 • RÅ 1997 ref. 37: Fråga om det föreligger synnerliga skäl enligt 14 § andra stycket namnlag...
 • RÅ 1997 ref. 38: Rättsprövning. Fråga om rätt i visst fall för yrkesfiskare att överklaga...
 • RÅ 1997 ref. 39: Ett körkort har återkallats tills vidare med anledning av misstanke om tr...
 • RÅ 1997 ref. 40: En länsarbetsnämnd har vid offentlig upphandling av arbetsmarknadsutbildn...
 • RÅ 1997 ref. 41: Ett generellt förbud i en lokal ordningsstadga mot förtäring av spritdryc...
 • RÅ 1997 ref. 42: Undantaget från skatteplikt i 3 kap. 10 § mervärdesskattelagen (1994:200)...
 • RÅ 1997 ref. 43: Beskattningsfrågor vid nedsättning av aktiekapital genom inlösen av aktie...
 • RÅ 1997 ref. 44: Värdeförändringar av s.k. nollkupongobligationer har ansetts utgöra ränta...
 • RÅ 1997 ref. 45: Enligt lagakraftvunnen barnomsorgstaxa kan olika avgifter uttas för den o...
 • RÅ 1997 ref. 46: I mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen som fullföljts till kamm...
 • RÅ 1997 ref. 47: Ett beslut av kommunfullmäktige att teckna borgen för en kommunal bostads...
 • RÅ 1997 ref. 48: Ett fåmansföretag, som har ett moderbolag vars aktier kan vara kvalificer...
 • RÅ 1997 ref. 49: Rätten till rådgivning och annat personligt stöd enligt 9 § 1 lagen (1993...
 • RÅ 1997 ref. 50: Statens naturvårdsverk har av regeringen bemyndigats att meddela föreskri...
 • RÅ 1997 ref. 51: Bestämmelserna i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag har inte ansetts...
 • RÅ 1997 ref. 52: Fråga om den omständigheten att beskattningen av vederlag vid upplåtelse...
 • RÅ 1997 ref. 53: Det hjälpbehov som föranlett att ett barn familjehemsplacerats på grund a...
 • RÅ 1997 ref. 54: Uppskovsregeln i 27 § 4 mom. första stycket lagen (1947:576) om statlig i...
 • RÅ 1997 ref. 55: Fråga, vid prövning av rätt till bilstöd, om en viss inkomst utgjort ett...
 • RÅ 1997 ref. 56: Enligt 8 § första stycket i den lag (SFS 1975:1348) som reglerar ikrafttr...
 • RÅ 1997 ref. 57: Lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid har ansetts tillämplig nä...
 • RÅ 1997 ref. 58: Åtgärd enligt 21 kap. 7 § föräldrabalken i form av föreläggande vid vite...
 • RÅ 1997 ref. 59: Förutsättningarna för dispens enligt 19 a § naturvårdsförordningen (1976:...
 • RÅ 1997 ref. 60: Enligt ett avtal mellan en arbetsgivare och en anställd överlämnas på när...
 • RÅ 1997 ref. 61: Kyrkofullmäktiges borgensåtagande till förmån för stiftelse med syfte att...
 • RÅ 1997 ref. 62: Fråga angående muntlig förhandling i socialförsäkringsmål; Europamål.
 • RÅ 1997 ref. 63: En enskild som avser att ta upp ett lån för inköp av en privatbostadsfast...
 • RÅ 1997 ref. 64: En stiftelse, som på grund av sin hittills bedrivna skolverksamhet varit...
 • RÅ 1997 ref. 65: Ett i regeringsförordning föreskrivet förbud mot överklagande av vissa av...
 • RÅ 1997 ref. 66: Kommuns beslut att ta ut planavgift enligt taxa utan att beakta att byggh...
 • RÅ 1997 ref. 67: När en fysisk person avser att köpa ett aktiebolag, låta bolaget dela ut...
 • RÅ 1997 ref. 68: Besvär över chefsöverläkarens beslut om intagning enligt 6 § lagen (1991:...
 • RÅ 1997 ref. 69: Prövningstillstånd har krävts vid överklagande hos kammarrätten dels när...
 • RÅ 1997 ref. 70: Enligt 6 § lagen (1993:1538) om periodiseringsfonder får under vissa föru...
 • RÅ 1997 ref. 71: Ett fåmansföretag utfärdar till verkställande direktören i ett helägt dot...
 • RÅ 1997 ref. 72: Vid beräkning av arbetsskadelivränta för en vanligtvis deltidsarbetande o...
 • RÅ 1997 ref. 73: En läkare har utfärdat ett intyg till en person som uppträtt som patient...
 • RÅ 1997 ref. 74: Enligt 21 kap. 3 § första stycket vattenlagen får länsstyrelse vid vite f...
 • RÅ 1997 ref. 75: Fråga om de nybildade efternamnen Beachman (I) resp. Mortaigne (II) till...
 • RÅ 1997 ref. 76: En dagbarnvårdare har haft två barn placerade hemma hos sig kl. 09.00-17....
 • RÅ 1997 ref. 77: En byggnad som ingår i ett sådant bebyggelseområde som avses i 3 kap. 12...
 • RÅ 1997 ref. 78: Bestämmelserna i 8 kap. 1 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregl...
 • RÅ 1997 ref. 79: Hemmaboende ungdomar har ansetts berättigade till bistånd enligt 6 § soci...
 • RÅ 1997 ref. 80: I mål om folkbokföring har vård i familjehem enligt socialtjänstlagen (19...
 • RÅ 1997 ref. 81: En omvandling av aktier i ett fåmansföretag till ett annat aktieslag har,...
 • RÅ 1997 ref. 82: I ärende om undantag från de svenska bilavgasbestämmelserna för begagnade...