Rättsfall

Högsta förvaltningsdomstolen år 1998

 • RÅ 1998 ref. 1: Kammarrätten har ansetts böra meddela prövningstillstånd i mål där länsrä...
 • RÅ 1998 ref. 2: I samband med utfärdande av F-skattesedel har skattemyndigheten som villk...
 • RÅ 1998 ref. 3: Fråga i mål angående förtidspension/sjukbidrag om kammarrätten bort medde...
 • RÅ 1998 ref. 4: Vid prövning av frågan om en patentsökt uppfinning uppfyllt kravet på upp...
 • RÅ 1998 ref. 5: Arbetsskadeförsäkrad har genomgått medicinsk behandling under tid han upp...
 • RÅ 1998 ref. 6: Stöd har ansetts saknas i skattelagstiftningen för att göra avdragsrätt f...
 • RÅ 1998 ref. 7: Förutsättningarna för en höjning av livräntan till en arbetsskadad, som f...
 • RÅ 1998 ref. 8: Vid tillämpning av 2 kap. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring i lyd...
 • RÅ 1998 ref. 9: I aktiebolagsrättslig praxis har i vissa fall lån från ett aktiebolag til...
 • RÅ 1998 ref. 10: En förening har till syfte att främja odontologisk vetenskap och utbildni...
 • RÅ 1998 ref. 11: Handlingar från ett tidigare enskilt ägt bolag, vilka efter det att bolag...
 • RÅ 1998 ref. 12: Tvåårsperioden avseende avdrag enligt punkt 3 a av anvisningarna till 33...
 • RÅ 1998 ref. 13: Ett svenskt aktiebolag har förvärvat ett konvertibelt skuldebrev som utfä...
 • RÅ 1998 ref. 14: Föreskriften i 19 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård om underr...
 • RÅ 1998 ref. 15: Vid sammanträde i landstingsfullmäktige var ordinarie ordförande förhindr...
 • RÅ 1998 ref. 16: En kommun har beslutat förlänga ett kontrakt avseende hyra av banor i en...
 • RÅ 1998 ref. 17: En byggnad med känsligt läge inom ett från kulturhistorisk synpunkt särsk...
 • RÅ 1998 ref. 18: Redovisning som innebär successiv vinstavräkning enligt s.k. resultatmeto...
 • RÅ 1998 ref. 19: Som led i omstruktureringen av en koncern har ett aktiebolag (X) som ägt...
 • RÅ 1998 ref. 20: Ett aktiebolag som bedriver pantbanksverksamhet har ansökt om tillstånd e...
 • RÅ 1998 ref. 21: En försäkrad med vissa funktionshinder arbetar ensam i en egen rörelse me...
 • RÅ 1998 ref. 22: En kommuns beslut att begränsa barnomsorg med hänvisning till att moderns...
 • RÅ 1998 ref. 23: En detaljplan vars genomförandetid gått ut har ersatts av en ny detaljpla...
 • RÅ 1998 ref. 24: Aktivt deltagande i arbetsmarknadsutbildning i form av ungdomspraktik (I)...
 • RÅ 1998 ref. 25: Rätt till avdrag för realisationsförlust vid likvidation av ett aktiebola...
 • RÅ 1998 ref. 26: Fråga om en fastighetsägare, mot vilken riktats föreläggande om undersökn...
 • RÅ 1998 ref. 27: Den bestämmelse i 3 § fjärde stycket lagen (1984:1052) om statlig fastigh...
 • RÅ 1998 ref. 28: Vid upplösning av en familjestiftelse har hela det från stiftelsen utskif...
 • RÅ 1998 ref. 29: Ett företag inom tandteknikerbranschen var enligt tillämpliga författning...
 • RÅ 1998 ref. 30: Skriftliga rapporter som lämnats till polismyndigheten av ordningsvakter...
 • RÅ 1998 ref. 31: Hinder har inte ansetts föreligga att bifalla en framställning av ett kon...
 • RÅ 1998 ref. 32: Fråga om sekretess enligt 6 kap. 1 § sekretesslagen för uppgifter hos Aff...
 • RÅ 1998 ref. 33: Kommunfullmäktige har beslutat om arvode till förtroendevalda för - utöve...
 • RÅ 1998 ref. 34: En handling, som genom dom undantagits från taxeringsrevision med stöd av...
 • RÅ 1998 ref. 35: Beräkning av bygglovsavgift när en byggherre inom ett område uppför ett a...
 • RÅ 1998 ref. 36: Stipendium från ett privat bolag har inte ansetts kunna jämställas med et...
 • RÅ 1998 ref. 37: En förälder, för vilken anmälan gjorts hos försäkringskassan om tjänstled...
 • RÅ 1998 ref. 38: Arbetsgivarens rätt till ersättning för kostnad för sjuklön enligt 16 § l...
 • RÅ 1998 ref. 39: Skattskyldig som inte hade några kostnader för bostad på sin hemort har m...
 • RÅ 1998 ref. 40: Fråga om undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 4 § mervärdesskattelag...
 • RÅ 1998 ref. 41: Fråga om disciplinpåföljd för legitimerad sjukgymnast (I) respektive åter...
 • RÅ 1998 ref. 42: Den s.k. scientologibibeln har inte ansetts omfattad av sekretess enligt...
 • RÅ 1998 ref. 43: Återbetalning av djurbidrag. Enligt förordningen (1989:896) om vissa bidr...
 • RÅ 1998 ref. 44: Datalagrade förteckningar över in- och utgående meddelanden (e-post-logg)...
 • RÅ 1998 ref. 45: Fråga om gravanordning på en 1800-tals kyrkogård med avseende på utformni...
 • RÅ 1998 ref. 46: En skogsdunge i närheten av bebyggelse har inte ansetts som en lämplig pl...
 • RÅ 1998 ref. 47: En förutsättning för serveringstillstånd enligt alkohollagen (1994:1738)...
 • RÅ 1998 ref. 48: Länsrätten har funnit att ett förbud i förordningen (1991:1289) om vissa...
 • RÅ 1998 ref. 49: Diskrimineringsförbudet i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Cy...
 • RÅ 1998 ref. 50: Ett investmentbolag har beslutat utdelning av aktier vilkas marknadsvärde...
 • RÅ 1998 ref. 51: Kravet i 3 § första stycket 2 lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård...
 • RÅ 1998 ref. 52: Vid sammanträden i en kommunledningsgrupp, som var ett rådgivande organ t...
 • RÅ 1998 ref. 53: Vid beräkning av förlust vid moderbolags försäljning av 49 % av aktierna...
 • RÅ 1998 ref. 54: Fråga om sekretess enligt 1 a § sekretessförordningen (1980:657) för uppg...
 • RÅ 1998 ref. 55: Kravet på uppfinningshöjd ansågs uppfyllt i fråga om jordbruksvält (I) oc...
 • RÅ 1998 ref. 56: Fråga - vid bedömningen av om fortsatt godkännande för vissa bekämpningsm...
 • RÅ 1998 ref. 57: Bygglov gavs för ett möbelvaruhus på ett område som enligt detaljplan avs...
 • RÅ 1998 ref. 58: Enligt åberopade avtal har inventarier förvärvats från och leasats till f...