Rättsfall

Högsta förvaltningsdomstolen år 1999

 • RÅ 1999 ref. 1: Underlag för avkastningsskatt på pensionsmedel har bestämts för ett allmä...
 • RÅ 1999 ref. 2: Beslut om s.k. frivillig skattskyldighet till mervärdesskatt har ansetts...
 • RÅ 1999 ref. 3: Avdrag för nyemissionskostnader enligt 2 § 16 mom. lagen (1947:576) om st...
 • RÅ 1999 ref. 4: En utländsk medborgare som inte var bosatt i Sverige har, sedan hon sluta...
 • RÅ 1999 ref. 5: Ett beslut av kommunfullmäktige att vägra en förtroendevald ansvarsfrihet...
 • RÅ 1999 ref. 6: Läkare på akutmottagnings kirurgiska klinik som underlåtit att tillse att...
 • RÅ 1999 ref. 7: En såsom ideell förening betecknad sammanslutning har ansetts utgöra en o...
 • RÅ 1999 ref. 8: Uttagande av skatt enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och rekla...
 • RÅ 1999 ref. 9: Fråga om tillämplig skattesats för mervärdesskatt vid avtal med televisio...
 • RÅ 1999 ref. 10: Ett bolag, som gjort gällande att den tillsynsavgift som bolaget erlagt e...
 • RÅ 1999 ref. 11: Ansvaret för åtgärder i form av korttidsvistelse, korttidstillsyn och led...
 • RÅ 1999 ref. 12: Vid upphandling av elektrisk kraft uppställt krav att leverantören skulle...
 • RÅ 1999 ref. 13: Vid beräkning av ett aktiebolags rörelseförlust i samband med avyttring a...
 • RÅ 1999 ref. 14: Ett avtal om räntegaranti (CAP-avtal) avses att komma till användning del...
 • RÅ 1999 ref. 15: Fråga om återkallelse av läkarlegitimation m.m. på grund av alkoholism sa...
 • RÅ 1999 ref. 16: Faktura på elkraft som levererats under viss månad togs emot av köparen i...
 • RÅ 1999 ref. 17: Uppgift i deklaration om marknadsvärdet på fastighet har inte ansetts utg...
 • RÅ 1999 ref. 18: Datalagrade meddelanden, s.k. cookie-filer (I) respektive global/historik...
 • RÅ 1999 ref. 19: Som anskaffningsvärde för tillgångar i en verksamhet som efter ändring av...
 • RÅ 1999 ref. 20: Märkena L 10, L 11 och L 12, avseende religiösa och prästerliga tjänster,...
 • RÅ 1999 ref. 21: En läkare på en vårdcentral har tilldelats erinran sedan läkaren utan erf...
 • RÅ 1999 ref. 22: Vid bedömning enligt 7 § 8 mom. sjätte stycket lagen (1947:576) om statli...
 • RÅ 1999 ref. 23: En försäkrad har erhållit helt sjukbidrag under två år, då han skulle gen...
 • RÅ 1999 ref. 24: Fråga om återkallelse av registrering som fastighetsmäklare på grund av r...
 • RÅ 1999 ref. 25: Friluftsfrämjandet har ansetts ha till huvudsakligt syfte att främja idro...
 • RÅ 1999 ref. 26: Under kammarrätts handläggning av ett överklagande i fråga om förvar enli...
 • RÅ 1999 ref. 27: Fråga om ägare av en fastighet haft rätt att överta talan i ett ärende om...
 • RÅ 1999 ref. 28: Två fåmansföretag, som bedriver finansiell rådgivning respektive fondförv...
 • RÅ 1999 ref. 29: Enligt 2 § 8 mom. första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt...
 • RÅ 1999 ref. 30: Fråga om moderföretag och dotterföretag kan lämna eller mottaga koncernbi...
 • RÅ 1999 ref. 31: Byggnadsentreprenör har mottagit à conto-betalningar. Fråga om frist för...
 • RÅ 1999 ref. 32: Företag som tillhandahåller säkerhetsbrickor avsedda att underlätta åters...
 • RÅ 1999 ref. 33: Bidrag från Europeiska socialfonden och från Arbetsmarknadsverket som bet...
 • RÅ 1999 ref. 34: Ett aktiebolag har under pågående taxeringsprocess upplösts genom frivill...
 • RÅ 1999 ref. 35: Hinder har inte ansetts föreligga att medge avdrag för realisationsförlus...
 • RÅ 1999 ref. 36: Uppgifter som utväxlats mellan en skattemyndighet och Riksskatteverket vi...
 • RÅ 1999 ref. 37: Avdrag för ingående mervärdesskatt har inte medgetts bolag för anskaffnin...
 • RÅ 1999 ref. 38: God man som förordnats enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken för att bevaka h...
 • RÅ 1999 ref. 39: En s.k. driving-range har ansetts som en golfbana i den mening som avses...
 • RÅ 1999 ref. 40: Till skydd mot olyckor med barn har det ansetts erforderligt med särskild...
 • RÅ 1999 ref. 41: En stiftelse, som bildats genom en donation av en enskild person, har til...
 • RÅ 1999 ref. 42: Innehavaren av en kraftvärmeanläggning har ansetts ha rätt till avdrag fö...
 • RÅ 1999 ref. 43: Riksförsäkringsverkets föreskrifter om rätt till ersättning för tandvård...
 • RÅ 1999 ref. 44: En person, som omfattades av 1 § lagen (1993:387) om stöd och service til...
 • RÅ 1999 ref. 45: En ansökan om utbyte av ett schweiziskt körkort mot ett svenskt har inte...
 • RÅ 1999 ref. 46: Kommuns beslut att utge lägre bidrag till sådana enskilda daghem som inte...
 • RÅ 1999 ref. 47: Ett beslut av en försäkringskassa om godkännande av en arbetsskada i samb...
 • RÅ 1999 ref. 48: Handlingar hos Riksmarskalksämbetet har ansetts inte omfattade av bestämm...
 • RÅ 1999 ref. 49: I mål om besvär i särskild ordning enligt 102 § taxeringslagen (1956:623)...
 • RÅ 1999 ref. 50: En idrottsförenings medverkan till att anordna en rockmusikkonsert har hä...
 • RÅ 1999 ref. 51: Socialförsäkringsnämndens beslut i ett ärende om livränta har ansetts kun...
 • RÅ 1999 ref. 52: Hos skattemyndigheten har ett omprövningsbeslut rörande en tvistig fråga...
 • RÅ 1999 ref. 53: Uppsättande av skärmtak över en balkong har ansetts utgöra tillbyggnad i...
 • RÅ 1999 ref. 54: En 81-årig man med grav synskada har ansetts ha ett sådant stort och vara...
 • RÅ 1999 ref. 55: Ett konvertibelt skuldebrev har inte ansetts utgöra en delägarrätt i den...
 • RÅ 1999 ref. 56: Ökning av inkomst som berott på att arbetstiden ökat i anslutning till at...
 • RÅ 1999 ref. 57: Ett stall, som har uppförts på en jordbruksfastighet för att användas i t...
 • RÅ 1999 ref. 58: Enligt 2 § 6 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt beskattas utlä...
 • RÅ 1999 ref. 59: Fråga - vid bedömningen av om en skattskyldig har lämnat en sådan oriktig...
 • RÅ 1999 ref. 60: Ett aktiebolag var moderbolag i en koncern med verksamhet i Sverige och u...
 • RÅ 1999 ref. 61: I mål om körkortsingripande har som grund för ingripandet åberopats ett g...
 • RÅ 1999 ref. 62: Annan juridisk person än dödsbo har ansetts som utomstående vid tillämpni...
 • RÅ 1999 ref. 63: Kammarrätt har inte ansetts kunna pröva frågan om ändring av ett beslut o...
 • RÅ 1999 ref. 64: Fråga i mål angående psykiatrisk tvångsvård om patienten, som samtyckt ti...
 • RÅ 1999 ref. 65: Vid beräkning av det s.k. spärrbeloppet enligt lagen (1986:468) om avräkn...
 • RÅ 1999 ref. 66: Särskilda skäl för befrielse från avgift enligt 10 kap. 5 § lagen (1994:1...
 • RÅ 1999 ref. 67: Beslut av en kommun att lämna bidrag till ett universitet med staten som...
 • RÅ 1999 ref. 68: En kommun har ansetts sakna författningsstöd för att av en byggnads ägare...
 • RÅ 1999 ref. 69: Behandlingen i inkomst- och förmögenhetsskattehänseende av en s.k. valuta...
 • RÅ 1999 ref. 70: Vid tillämpning av bestämmelserna i 3 § 12 mom. lagen (1947:576) om statl...
 • RÅ 1999 ref. 71: Ianspråktagande av ersättningsfond för mark har ansetts inte böra påverka...
 • RÅ 1999 ref. 72: Tillämpning av 2 § 4 mom. nionde stycket lagen (1947:576) om statlig inko...
 • RÅ 1999 ref. 73: Om länsstyrelsen i ett ärende om bygglov som rör tillämpning av både 2 oc...
 • RÅ 1999 ref. 74: Avdrag för koncernbidrag har ansetts kunna medges utan hinder av att 72 e...
 • RÅ 1999 ref. 75: I fråga om beslut av en socialförsäkringsnämnd har protokollet och inte b...
 • RÅ 1999 ref. 76: Regeringens beslut angående upphörande av rätten att driva kärnkraftsreak...