Rättsfall

Högsta förvaltningsdomstolen år 2000

 • RÅ 2000 ref. 1: Det förhållandet att lokal eller regional medfinansiering erfordras för a...
 • RÅ 2000 ref. 2: Kommunalt partistöd, innefattande förutom mandatbundet stöd ett grundstöd...
 • RÅ 2000 ref. 3: Frågor om rätt till avdrag för kostnader för vissa dataprogram och tidskr...
 • RÅ 2000 ref. 4: Skattskyldighet för intjänad bonus som en anställd - innan bonusen skulle...
 • RÅ 2000 ref. 5: Bestämmelsen i rådets sjätte mervärdesskattedirektiv, 77/388 EEG, artikel...
 • RÅ 2000 ref. 6: Beslut enligt 4 § andra stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvå...
 • RÅ 2000 ref. 7: En byggnad har med hänsyn till sin konstruktion, utformning och placering...
 • RÅ 2000 ref. 8: Bestämmelserna i lagen (1997:736) om färdtjänst har inte ansetts medföra...
 • RÅ 2000 ref. 9: Enligt artikel 3 punkt a i rådets förordning (EEG) nr 1768/92 om införand...
 • RÅ 2000 ref. 10: Fråga om återkallelse av legitimation som sjuksköterska på grund av bl.a....
 • RÅ 2000 ref. 11: Fråga, i mål om ersättning enligt lagen (1993:389) om assistansersättning...
 • RÅ 2000 ref. 12: Fråga om innebörden av bestämmelsen i 6 kap. 3 § fjärde stycket alkoholla...
 • RÅ 2000 ref. 13: De särskilda reglerna för inländska skadeförsäkringsföretag i 2 § 6 mom....
 • RÅ 2000 ref. 14: En ideell förenings utbildningsverksamhet har ansetts bestå till en del a...
 • RÅ 2000 ref. 15: Uppgift om huruvida någon förekommer i ärende hos SÄPO har ansetts omfatt...
 • RÅ 2000 ref. 16: Ett beslut om bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:620) i form av h...
 • RÅ 2000 ref. 17: Ett svenskt aktiebolag (moderbolaget) äger ett annat svenskt aktiebolag (...
 • RÅ 2000 ref. 18: Fusion varigenom ett icke investmentföretag absorberas av ett investmentf...
 • RÅ 2000 ref. 19: Lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting har inte...
 • RÅ 2000 ref. 20: Sedan en finsk kvinna, som tidigare varit anställd i Sverige, fött barn h...
 • RÅ 2000 ref. 21: Lagen (1995:575) mot skatteflykt har ansett tillämplig på dels ett kommis...
 • RÅ 2000 ref. 22: I ett EG-direktiv som genomförts i svensk rätt finns bestämmelser om konf...
 • RÅ 2000 ref. 23: En skattskyldig har genom andelsbyte samtidigt avyttrat såväl A- som B-ak...
 • RÅ 2000 ref. 24: Anpassningsbidrag enligt förordningen (1988:890) om bilstöd till handikap...
 • RÅ 2000 ref. 25: En allmän försäkringskassa har ansetts oförhindrad att pröva en ansökan o...
 • RÅ 2000 ref. 26: Sådana utgifter för ändringsarbeten på byggnader som avses i punkt 3 av a...
 • RÅ 2000 ref. 27: Den försäljningsskatt som enligt lagen (1978:69) om försäljningsskatt på...
 • RÅ 2000 ref. 28: En arbetsgivare har ansetts berättigad att vid sin inkomsttaxering göra a...
 • RÅ 2000 ref. 29: Konkursbo har ansetts som avgiftsskyldigt för arbetsgivaravgifter på utde...
 • RÅ 2000 ref. 30: En tingsrätt har bestämt att en förälder har rätt till umgänge med sina b...
 • RÅ 2000 ref. 31: Fråga om avdrag för sponsring av Operan (I) och projektet Pilgrimsfalk (I...
 • RÅ 2000 ref. 32: En länsrätt har fastställt ett beslut om omedelbart omhändertagande enlig...
 • RÅ 2000 ref. 33: Fråga om innebörden av begreppet "socialt nedbrytande beteende"...
 • RÅ 2000 ref. 34: När försäkrad erhållit fortsatt helt sjukbidrag har nedsättningen av arbe...
 • RÅ 2000 ref. 36: Ett moderbolag, som genom fusion övertagit ett helägt dotterbolags tillgå...
 • RÅ 2000 ref. 37: Fråga om bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:620) till en företaga...
 • RÅ 2000 ref. 38: Det förhållandet att endast ersättningar som ligger till grund för svensk...
 • RÅ 2000 ref. 39: En person som varit underkastad långvarig tvångsvård enligt äldre omsorgs...
 • RÅ 2000 ref. 40: Begränsningen av skattefriheten för utdelning enligt 3 § 7 a mom. lagen (...
 • RÅ 2000 ref. 41: Ett bolag vars konkurs avslutats utan överskott under pågående skatteproc...
 • RÅ 2000 ref. 42: Vid prövning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funkt...
 • RÅ 2000 ref. 43: Förmånsvärdet för vissa servicebilar har jämkats till 70 procent vid berä...
 • RÅ 2000 ref. 44: Enligt bolagsordningen i ett aktiebolag, där det finns A- och B-aktier, h...
 • RÅ 2000 ref. 45: Realisationsförlust vid försäljning av aktier i ett bolag som bedrev golf...
 • RÅ 2000 ref. 46: Fråga om eftergift och nedsättning av tilläggsavgift enligt plan- och byg...
 • RÅ 2000 ref. 47: I fråga om huvudägare i ett fåmansföretag har det förhållandet att altern...
 • RÅ 2000 ref. 48: Fråga om en person varit utsänd för anställning på utländsk ort i svenska...
 • RÅ 2000 ref. 49: En detaljplanebestämmelse enligt vilken husfasaderna i ett bostadskvarter...
 • RÅ 2000 ref. 50: Länsrätten har sakprövat vissa avdragsyrkanden som inte prövats av skatte...
 • RÅ 2000 ref. 51: Fråga vid tillämpning av lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionä...
 • RÅ 2000 ref. 52: Fråga om tillstånd till kameraövervakning i taxibil.
 • RÅ 2000 ref. 53: En idrottsförening har till ett helägt aktiebolag upplåtit rätten att i r...
 • RÅ 2000 ref. 54: Riksskatteverket har först som motpart i Regeringsrätten framställt yrkan...
 • RÅ 2000 ref. 55: I ett mål enligt lagen (1993:389) om assistansersättning har försäkringsk...
 • RÅ 2000 ref. 56: I ett aktiebolag bedriver aktieägarna olika delar av verksamheten. Alla a...
 • RÅ 2000 ref. 57: Enligt 6 § första stycket lagen (1985:206) om viten skall en ansökan om u...
 • RÅ 2000 ref. 58: Ett tidningsföretag har med stöd av 3 kap. 43 § lagen (1990:325) om själv...
 • RÅ 2000 ref. 60: Ett landsting avser att genom avtal med ett av landstinget och kommunerna...
 • RÅ 2000 ref. 61: Vid den intresseavvägning som enligt 6 § lagen (1998:150) om allmän kamer...
 • RÅ 2000 ref. 62: Sådan särskiljningsförmåga som krävs för registrering av varumärke har in...
 • RÅ 2000 ref. 63: Ett förfarande varigenom ett aktiebolag återköper kundfordringar som tidi...
 • RÅ 2000 ref. 64: Fråga om utdelning från dotterbolag till moderbolag skulle hänföras till...
 • RÅ 2000 ref. 67: Fråga om nedsättning av årsbelopp för studielån på grund av synnerliga sk...
 • RÅ 2000 ref. 68: Ett aktiebolag har tecknat konvertibla skuldebrev som emitterats av moder...