Rättsfall

Högsta förvaltningsdomstolen år 2001

 • RÅ 2001 ref. 1: Den som är bosatt utomlands och av den anledningen är endast begränsat sk...
 • RÅ 2001 ref. 2: En överlåtelse av fastigheter mot en ersättning som understiger taxerings...
 • RÅ 2001 ref. 3: En patient, som genomgår rättspsykiatrisk vård, har ansetts ha rätt att f...
 • RÅ 2001 ref. 4: Sponsringsmeddelanden i omedelbar anslutning till väderprognoser, som int...
 • RÅ 2001 ref. 5: Aktier har inte ansetts kvalificerade vare sig hos en fysisk person, som...
 • RÅ 2001 ref. 6: Fråga om förutsättningarna för att en stiftelse, vars verksamhet avser in...
 • RÅ 2001 ref. 7: Ett kreditmarknadsbolag har ansetts berättigat till avdrag för värdeminsk...
 • RÅ 2001 ref. 8: Att ett aktiebolag upplöser ackumulerade överavskrivningar och redovisar...
 • RÅ 2001 ref. 9: Kammarrätt har avslagit ansökan om prövningstillstånd utan att avvakta öv...
 • RÅ 2001 ref. 10: En gåva i form av aktier i ett bolag till en anställd i bolaget har med h...
 • RÅ 2001 ref. 11: Ett bolag har förvärvat konvertibla skuldebrev, som utfärdats av dess mod...
 • RÅ 2001 ref. 12: Lagen (1995:575) mot skatteflykt har inte ansetts tillämplig på ett fåman...
 • RÅ 2001 ref. 13: Fråga om en revisor, som brustit i betalning av sina skatteskulder och in...
 • RÅ 2001 ref. 14: Hinder enligt 6 § andra stycket och 14 § första stycket 6 varumärkeslagen...
 • RÅ 2001 ref. 15: Bestämmelsen i 7 § 8 mom. femte stycket lagen (1947:576) om statlig inkom...
 • RÅ 2001 ref. 16: Fråga om innebörden av begreppet företagare i arbetslöshetsförsäkringen...
 • RÅ 2001 ref. 17: Tillämpning av det s.k. fullföljdskravet vid prövningen av om en allmänny...
 • RÅ 2001 ref. 18: Social distriktsnämnds beslut att avbryta en upphandling av driften av gr...
 • RÅ 2001 ref. 19: En skattemyndighet har företagit flera omprövningar enligt 4 kap. taxerin...
 • RÅ 2001 ref. 20: En skattskyldig har underlåtit att i sin självdeklaration redovisa ett an...
 • RÅ 2001 ref. 21: Fråga om inkomst- och förmögenhetsbeskattning av s.k. omvända konvertible...
 • RÅ 2001 ref. 22: En delägare i ett kommanditbolag (I) respektive en företagsledare i ett f...
 • RÅ 2001 ref. 23: Plenimål. Fråga om ramen för Regeringsrättens prövning då Riksskatteverke...
 • RÅ 2001 ref. 24: Bestämmelsen i 22 § andra stycket lagen (1998:1600) om beskattning vid öv...
 • RÅ 2001 ref. 25: En verksamhet som s.k. avbytare inom jordbruket har ansetts utgöra näring...
 • RÅ 2001 ref. 26: Bestämmelserna i 27 § socialtjänstlagen (1980:620) om meddelande av förbu...
 • RÅ 2001 ref. 27: Bestämmelserna i 14 kap. 5 § sekretesslagen (1980:100) har ansetts tilläm...
 • RÅ 2001 ref. 28: Bidrag från kommun till av kommunen ägda bolag för att täcka förluster i...
 • RÅ 2001 ref. 29: Postdoktorala studier, som finansierats med stipendium från Naturvetenska...
 • RÅ 2001 ref. 30: Fråga om skattskyldighet enligt lagen (1999:673) om skatt på avfall uppko...
 • RÅ 2001 ref. 31: Enfamiljshus i globform har ansetts förenligt med anpassningskravet i 3 k...
 • RÅ 2001 ref. 32: Skattetillägg har tagits ut efter den lägre procentsatsen (20 procent) nä...
 • RÅ 2001 ref. 33: Ett fyraårigt dövt barn har ansetts höra till den personkrets som anges i...
 • RÅ 2001 ref. 34: Fråga om mervärdesskatt vid olika former av facklig samverkan (I och II)....
 • RÅ 2001 ref. 35: Fråga om manuell behandling av personuppgifter i betygshandlingar som är...
 • RÅ 2001 ref. 36: En publikation som enligt utgivningsplan skulle utkomma fyra gånger per å...
 • RÅ 2001 ref. 37: Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln vid beskattning av rea...
 • RÅ 2001 ref. 38: En person med hemvist i Belgien ägde skogsfastigheter i Sverige. Fråga vi...
 • RÅ 2001 ref. 39: Tillstånd har medgivits att i ett parkeringshus i centrala Stockholm anvä...
 • RÅ 2001 ref. 40: En försäkringskassa har med stöd av 20 § lagen (1993:737) om bostadsbidra...
 • RÅ 2001 ref. 41: För att ett s.k. gemenskapsinternt förvärv enligt 2 a kap. 2 § mervärdess...
 • RÅ 2001 ref. 42: Fråga om undantag från bilavgasförordningens föreskrifter beträffande uts...
 • RÅ 2001 ref. 43: Avräkning av utländsk skatt mot avkastningsskatt på pensionsmedel har int...
 • RÅ 2001 ref. 44: Med begreppet "hela personalen" i 32 § 3 e mom. kommunalskattel...
 • RÅ 2001 ref. 45: Ett moderbolag har i samband med överflyttning av delar av sin verksamhet...
 • RÅ 2001 ref. 46: Ett svenskt bolag som äger fastigheter i USA genom ett svenskt kommanditb...
 • RÅ 2001 ref. 47: Då det inte kunnat visas att elev med uttalade nazistiska sympatier och m...
 • RÅ 2001 ref. 48: Fråga i mål om arbetslöshetsersättning om en företagares verksamhet kan a...
 • RÅ 2001 ref. 49: De särskilda beskattningsreglerna för investmentföretag har ansetts tillä...
 • RÅ 2001 ref. 50: Tre utländska ishockeyspelare var för spelåret 1995/1996 engagerade av en...
 • RÅ 2001 ref. 51: Den förhandlingsverksamhet och den boendeinflytande-, projekt- och fritid...
 • RÅ 2001 ref. 52: Vid bedömningen av arbetsförmågans nedsättning för rätt till förtidspensi...
 • RÅ 2001 ref. 53: Förutsättningar för överflyttning av barn enligt 11 § lagen (1989:14) om...
 • RÅ 2001 ref. 54: Fråga om livränteunderlaget för en arbetsskadad skall beräknas med utgång...
 • RÅ 2001 ref. 55: Ett helägt dotterbolags externa avyttring av konvertibla skuldebrev, som...
 • RÅ 2001 ref. 56: En markägare har med hänvisning till artikel 6 i Europakonventionen anset...
 • RÅ 2001 ref. 57: Skattskyldig som infriat ett borgensåtagande och därigenom fått en regres...
 • RÅ 2001 ref. 58: Socialnämnd har ansetts berättigad att uppbära retroaktivt beviljat vårdb...
 • RÅ 2001 ref. 59: Fråga om relationen mellan punkterna 1 och 2 i 16 § första stycket lagen...
 • RÅ 2001 ref. 60: Aktiebolag som ägs av en konsult och tillsammans med likartade aktiebolag...
 • RÅ 2001 ref. 61: Fråga om kammarrätt förfarit felaktigt när endast referenten och föredrag...
 • RÅ 2001 ref. 62: Arbetsbyte som skett för att förhindra arbetsutlösta försämringstillstånd...
 • RÅ 2001 ref. 63: Regeringens beslut i ärende om nåd enligt 11 kap. 13 § första stycket reg...
 • RÅ 2001 ref. 64: Stockholms stadshus med tillhörande inventarier har inte ansetts ha sådan...
 • RÅ 2001 ref. 65: Tillämpning av det s.k. fullföljdskravet vid prövningen av om en relativt...
 • RÅ 2001 ref. 66: Ett förfarande, som innebär att två fysiska personer till underpris avytt...
 • RÅ 2001 ref. 67: Fråga om de begränsningar i advokats vittnesplikt som följer av 36 kap. 5...
 • RÅ 2001 ref. 68: Jordbruksverkets adressregister över mjölkproducenter har ansetts kunna l...
 • RÅ 2001 ref. 69: Tillhandahållande av frukost i en hotellverksamhet har inte ansetts utgör...
 • RÅ 2001 ref. 70: Vårdbidrag har ansetts kunna avse vård- och tillsynsbehovet i fråga om så...
 • RÅ 2001 ref. 72: Vid en av Regeringsrätten företagen proportionalitetsprövning i ärende om...
 • RÅ 2001 ref. 74: Uppskovsavdrag vid avyttring av andel i bostadsrättsförening har ansetts...
 • RÅ 2001 ref. 75: Sjukpenninggrundande inkomst för en försäkrad som arbetar halvtid och är...
 • RÅ 2001 ref. 76: Beslut om avslag på en begäran om flyttning av gravsatt aska inom en grav...
 • RÅ 2001 ref. 77: Fråga om storleken av föräldrapenning för försäkrad som under perioden om...
 • RÅ 2001 ref. 78: Omkostnadsersättning som en kommun betalat till en anställd för dagbarnvå...
 • RÅ 2001 ref. 79: Fråga bl.a. om tillämpning av lagen (1995:575) mot skatteflykt på vissa f...
 • RÅ 2001 ref. 80: Fråga om förutsättningarna för meddelande av s.k. förundersökningstillstå...